Current Size: 100%

Prof. dr. W.L.J.M. (Walter) Devillé

Prof. dr. W.L.J.M. (Walter) Devillé

Prof. dr. W.L.J.M. (Walter) Devillé

Senior onderzoeker International and Migrant Health

Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030-2729647

E-mail: 
w [dot] deville [at] nivel [dot] nl

Onderzoek

International health

Het gezondheidszorgonderzoek in Nederland kan niet los worden gezien van onderzoek in Europees of zelfs mondiaal verband. De lessen die worden getrokken uit gezamenlijk internationaal onderzoek of uit eigen onderzoek over het buitenland, komen ten dienste van het NIVEL-onderzoek in de verschillende onderzoeksdomeinen en onderzoeksprogramma’s  maar ook van onze voornaamste opdrachtgevers, onder meer het ministerie van VWS. Voor een aantal onderzoeksprogramma’s is de NIVEL expertise internationaal reeds bekend, voor andere onderzoeksprogramma’s moet dit nog groeien.
Onderzoek met internationaal perspectief gebeurt het meest efficiënt door het uitbouwen van netwerken van internationale contacten en het opzetten van gezamenlijke onderzoeksprojecten. Op korte termijn gaat het NIVEL door met de huidige succesvolle activiteiten: continuering van internationaal vergelijkende studies in de eerstelijnszorg in brede zin; ontwikkelings- en evaluatieprojecten in midden en oost Europa en centraal Azië o.a. als WHO Collaborating Centre en als nieuwe activiteit de agendasetting in Europa voor gezondheidszorgonderzoek.  De internationale NIVEL website is hiervoor een belangrijk uithangbord.

Migrant health

Het onderzoeksprogramma “migrant health” richt zich voornamelijk op de gezondheid van en gezondheidszorg voor niet-westerse immigranten, maar ook onder sociale achterstandsgroepen. Doelgroepen zijn eerste en tweede generatie-migranten, asielzoekers en vluchtelingen, illegale vreemdelingen en bewoners van achterstandswijken. Gezondheid van immigranten wordt o.a. bepaald door hun epidemiologisch gezondheidsprofiel, etnische en culturele achtergrond, migrantengeschiedenis, acculturatie en integratie, sociaaleconomische positie, woon- en leefsituatie, en het gebruik van de gezondheidszorg. Om kwaliteit te kunnen leveren moet de gezondheidszorg meer sensitief worden voor de diversiteit onder haar cliënten. Dan hebben we het niet alleen over communicatie, maar ook over specifieke ziektebeelden, omgaan met chronische ziekten, de ouder wordende immigrant, relatie klachten / diagnoses, voorschrijven en gebruik van medicijnen. Anderzijds moeten immigranten leren omgaan met de positie van de cliënt in het huidige zorgsysteem. Dan hebben we het over participatie, zelfzorg en zelfmanagement, klantentevredenheid en de plaats van preventie. Tenslotte moeten veel onderzoeksinstrumenten nog cultureel gevalideerd worden.

Activiteiten
 
Als senior onderzoeker bij het  NIVEL geeft hij leiding aan het aanachtsgebied Migratie en gezondheid. Het themagebied richt zich op de toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidszorg voor migranten. Verder richt zijn themagebied op de migrant als klant in de gezondheidszorg, waarbij het onderzoek zich wil richten op de versterking van positie van de migrant als patiënt in de gezondheidszorg. Het onderzoek richt zich daarbij op zelfmanagement en het betrekken van de context  van de patiënt bij diagnose en behandeling.
 
Als bijzonder hoogleraar ‘Vluchtelingen en Gezondheid’ aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Afdeling Antropologie en Sociologie, voor het kennisinstituut  Pharos begeleidt hij verschillende promovendi op bovenstaande onderwerpen.
In het academiejaar 2012-2012 gaan die promotieonderzoeken over gezondheid en gebruik van gezondheidszorg door vluchtelingen, verloskundige zorg aan niet-westerse allochtone vrouwen,  gebruik van het cultureel interview in de 2de lijn GGZ, fysiotherapie in achterstandswijken, chronische pijn revalidatie bij allochtone patiënten.
 

 

Publicaties

Engels

Nederlands

CV

Prof. Dr. Devillé, Walter L.J.M. (1952)

Arts-epidemioloog, geneeskunde Leuven (1977), tropengeneeskunde (1978), promotie Amsterdam (2001), sinds 2001 werkzaam bij het NIVEL (w [dot] deville [at] nivel [dot] nl)
 
Huidige functie: bijzonder hoogleraar ‘Vluchtelingen en gezondheid’ voor  Pharos bij de UvA, Faculteit Maatschappij en Geesteswetenschappen, Afdeling Sociologie en Antropologie; programmaleider International & Migrant Health bij het Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Redactielid Medische Antropologie. Bij Pharos voorzitter van he t Platform Cultuursensitief Zelfmanagement. Gastdocent ‘Diversiteit in gezondheid en gezondheidszorg’ aan Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit en Erasmus Universiteit.
 
Eerdere functies: voorzitter expertgroep KWF ‘Allochtonen en Kanker’(2011-2012). Voorzitter European Public Health Association (EUPHA) sectie Migrant and Ethnic Minority Health  (2005-2011). Voorzitter Scientific Committee 2nd (2008, Malmö) en 3rd Conference on Migrant and Ethnic Minority Health in Europe (2010, Pècz); vice-vz 4th Conference in Milaan(2012). Epidemiologisch onderzoeker  (Vrije University Amsterdam – 1993-2001; Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam – 1991-1993; Universiteit Antwerpen, België/Padjadjaran University Bandung, Indonesia -1986-1990); provinciale arts volksgezondheid (Guinea-Bissau – 1981-1985); team arts (Open Thuis, Leuven, België- 1979-1981); wachtassistent (Ziekenhuis De Bevelanden, Goes – 1978-1979).