Project
Start
March 2020

Crisisondersteuning publieke gezondheidsautoriteiten bij corona

Duur: mrt 2020 - 2023

Achtergrond
Het Nivel vervult al sinds jaar en dag een ondersteuningsrol voor RIVM en GGD’en bij rampen en calamiteiten. Naast de inzet van de bestaande onderzoeksinfrastructuur – denk aan zorgregistraties en consumentenpanels – omvat de standby-rol crisisadvisering gericht op overheden en partners omtrent gezondheidsonderzoek en psychosociale ondersteuning. Deze crisisondersteuningsrol wordt ook vervuld tijdens de uitbraak en verdere ontwikkeling van COVID-19 in Nederland. Nivel-medewerkers werken doorlopend samen met collega’s van het RIVM (in het bijzonder het Centrum Gezondheid en Milieu), GGD Ghor Nederland en ARQ Kenniscentrum Impact. Daarnaast wordt actief samengewerkt met het Instituut Fysieke Veiligheid.

Activiteiten
De rode draad van de activiteiten bestaat uit:
- het proactief volgen van ontwikkelingen, behoeften en problemen van burgers, zorg- en hulpverleners en publieke gezondheidsautoriteiten,
- het voorzien in praktische oplossingen op basis van onderzoek
- het bevorderen dat ondersteuningsvragen bij de meest aangewezen partij terechtkomen.

Focus
De focus ligt daarbij niet zozeer op het beheersen van COVID-19, maar vooral op de gezondheidsgevolgen van de pandemie en de genomen maatregelen op korte en langere termijn. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van kennis en kunde van internationale partnerorganisaties.

Onderzoeksresultaten
De resultaten van de doorlopende behoeftepeilingen en dialogen met organisaties publiceren we in de vorm van feitenbladen en factsheets. Daarnaast gebruiken we ze om een continue stroom aan relevante informatie te bieden aan het Informatie- en Verwijscentrum (IVC) COVID-19, het online loket voor mentale gezondheid waar mensen terecht kunnen voor informatie, vragen en ondersteuning.
Funding
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
In this project we work together with
het Centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM, GGD GHOR Nederland, ARQ Kenniscentrum Impact en Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C).