Project
Start
February 2019

Monitor Formulariumgericht Voorschrijven 2019-2022

Aanleiding
Zorgverzekeraars willen doelmatig voorschrijven van medicatie door de huisarts stimuleren door middel van een prestatiebeloning. Vanaf 2018 wordt deze prestatiebeloning toegekend op basis van ' formulariumgericht voorschrijven'. Hierbij worden voorschrijfgegevens uit het eigen HuisartsInformatieSysteem (HIS) getoetst aan het gebruikte formularium.
Gebruik van formularia beoogt het voorschrijfgedrag van huisartsen in positieve zin te beïnvloeden, omdat deze formularia de regionale of landelijke afspraken bevatten tussen zorgverleners over medicamenteuze adviezen bij een bepaalde ziekte of indicatie. Formularia leveren daarmee in potentie een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de patiëntenzorg, zowel in kwalitatief opzicht als vanuit het oogpunt van kostenbeheersing in de zorg.

Eerder project: Monitor Formulariumgericht Voorschrijven 2018
In 2018 heeft het Nivel de mate van formulariumgericht voorschrijven berekend aan de hand van het aantal voorschrijvingen door de huisarts van geneesmiddelen die zijn opgenomen in het door hem of haar gebruikte formularium (NHG of Health Base). Daartoe hebben wij - in een eerder project - een indicator ontwikkeld en een infrastructuur opgezet, waarbij voorschriften uit het eigen registratiesysteem van de huisarts worden gebruikt worden voor de meting. Het Nivel faciliteerde de meting en monitorde de uitkomsten, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Vervolgproject:Monitor Formulariumgericht Voorschrijven 2019-2022
In dit vervolgproject wordt de huidige indicator verder doorontwikkeld. Het aantal formularia waarmee getoetst wordt, wordt uitgebreid met regionale formularia en met de 'combinatietoets', waarbij we toetsen op een regionaal formularium aangevuld met het NHG-formularium. Daarnaast wordt de huidige indicator doorontwikkeld tot een set indicatoren die ook toetst of het geregistreerde voorschrift is voorgeschreven bij de juiste indicatie en of de juiste toedieningsvorm is voorgeschreven (vanaf 2022 toetsen we dit bijvoorbeeld bij de voorschrijvingen van longmedicatie bij astma en COPD.)

Funding
ZN (Zorgverzekeraars Nederland)
In this project we work together with
IVM, zorgverzekeraars, ZN en LHV