Project
Start
January 2021

Register Dementiezorg en Ondersteuning, actualisatie o.b.v. data 2018-2019

Duur: jan - sept 2021

Achtergrond: ontwikkeling van Register Dementiezorg
Van 2016 tot 2020 is het Register Dementiezorg en Ondersteuning ontwikkeld in het kader van het programma Dementiezorg voor Elkaar (DvE). Het Register bevat data uit bestaande databronnen (van het CBS, van Dutch Hospital Data en van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) die binnen de beveiligde remote-access-omgeving van het CBS gekoppeld zijn. Op basis van deze gekoppelde data is een zestal factsheets uitgebracht die gaan over achtergrondkenmerken en over het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning door mensen met dementie. Deze eerste zes factsheets (1 t/m 6) zijn gebaseerd op data uit 2017.

Meer informatie over het ontwikkelen van het Register en de factsheets 1-6 (o.b.v. data uit 2017) vindt u bij het project 'Dementiezorg voor elkaar: ontwikkeling Register Dementiezorg en Ondersteuning': (knip en-plak de url) bit.ly/Register-Dementiezorg-2017.

Vervolgproject: actualisatie van het Register o.b.v. data 2018-2019
In dit project 'Register Dementiezorg en Ondersteuning, actualisatie o.b.v. toevoeging data 2018-2019' publiceren we 6 geactualiseerde factsheets (7 t/m 12), Deze factsheets geven inzicht in de achtergrondkenmerken van mensen met dementie en het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie in 2018 en 2019.

Doel
Inzicht geven in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie met gegevens over 2018 en 2019 als aanvulling op die uit 2017.

Methode
Dit huidige project is een voortzetting van het Register zoals dat ontwikkeld binnen het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar (DvE). De zes eerder uitgebrachte factsheets zijn geactualiseerd op basis van bestaande en gekoppelde data uit 2018-2019, die binnen de beveiligde remote access omgeving van het CBS geanalyseerd zijn.

Resultaten
In totaal verschijnen er op de Nivel-website dus twee reeksen van 6 factsheets:

Factsheets 1-6 o.b.v. data uit 2017
Resultaten van het project 'Dementiezorg voor elkaar: ontwikkeling Register Dementiezorg en Ondersteuning' en tevens bij dit vervolgproject opgenomen (zie rechts bij Publicaties):
1. Factsheet 1: achtergrondkenmerken mensen met dementie (2017)
2. Factsheet 2: langdurige zorg (2017)
3. Factsheet 3: ziekenhuisopnamen (2017)
4. Factsheet 4: maatschappelijk ondersteuning (2017)
5. Factsheet 5: medicatieverstrekkingen (2017)
6. Factsheet 6: contacten met de huisarts en de huisartsenpost (2017)

Factsheets 7-12, actualisatie van factsheets 1 t/m 6 o.b.v. data uit 2018-2019
De zes geactualiseerde factsheets, resultaten van dit vervolgproject, verschijnen najaar 2021:
7. Factsheet 7: achtergrondkenmerken mensen met dementie (2018-2019)
8. Factsheet 8: langdurige zorg (2018-2019)
9. Factsheet 9: ziekenhuisopnamen (2018-2019)
10. Factsheet 10: maatschappelijk ondersteuning vanuit de Wmo (2018-2019)
11. Factsheet 11: medicatieverstrekkingen, polyfarmacie en psychofarmaca (2018-2019)
12. Factsheet 16: contacten met de huisarts en de huisartsenpost (2018-2019)
Funding
Ministerie van VWS
In this project we work together with
een stuurgroep en vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland, Vilans VWS