Project
Start
June 2021

Diabetische nefropathie: ziekenhuisopnamen en sterfte

Nederland heeft ruim 1,1 miljoen patiënten met diabetes mellitus die veelal in de huisartsenpraktijk behandeld worden. Door schade aan bloedvaten en zenuwweefsel hebben patiënten met diabetes op den duur kans op complicaties, zoals nierfunctiestoornissen (diabetische nefropathie). Dit gaat gepaard met een verhoogd risico op overlijden, hart- en vaatziekten en eindstadium nierfalen.

Doel
Het in kaart brengen van opnames in het ziekenhuis voor hart- en vaatziekten en (vroegtijdige) sterfte bij patiënten die in de huisartsenpraktijk bekend zijn met diabetische nefropathie in Nederland.

Methode
Voor dit onderzoek worden vier gegevensbronnen gebruikt:
1. In de huisartsenregistratie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn worden diabetes type 2 patiënten met en zonder nefropathie geselecteerd.
2. Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ): Ziekenhuisopnamen worden gehaald uit de LBZ. Deze database bevat per verslagjaar klinische opnames, dagopnames en langdurige observaties van personen.
3. Diagnose Behandeling Combinaties Medisch Specialistische Zorg (DBCMSZ): Deze database bevat behandelingen (Diagnose Behandeling Combinaties, DBC's) binnen de medisch specialistische zorg. Met deze gegevensbron kan o.a. bepaald worden welke patiënten nierdialyse hebben gehad.
4. Doodsoorzakenstatistiek (DOS): Voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring ingevuld door een arts en naar het CBS gestuurd. Het CBS codeert alle genoemde doodsoorzaken en bepaalt de onderliggende doodsoorzaak.

De bovenstaande gegevensbronnen worden op persoonsniveau koppelbaar gemaakt in de CBS-omgeving.

Verwachte resultaat
Een rapportage over de huidige omvang van het aantal patiënten die nierdialyse krijgen, het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal sterftegevallen bij patiënten met diabetische nefropathie. Omdat door goede behandeling diabetische nefropathie te beperken of zelfs te voorkomen is, geven de resultaten uit dit onderzoek een indruk van het aantal te voorkomen complicaties bij optimale (preventieve) behandeling van patiënten met diabetes type 2.
Funding
Bayer B.V.