Project
afgesloten

Quickscan hiaten en knelpunten in de zorg.

Duur: april 2007 - juni 2007

Het RVVZ wil haar subsidiebeleid verbreden en uitbreiden met een thema waarbinnen specifieke knelpunten en/of hiaten bestaan. Het doel van deze quick scan is het inzicht krijgen in hiaten binnen onderzoek op de volgende probleemvelden: Overgewicht bij jongeren, Bevorderen van zelfmanagement ten behoeve van chronisch zieken en Knelpunten bij mantelzorgers.

De centrale vraag van dit onderzoek is: Welke onderdelen blijven in Nederland onderbelicht binnen onderzoek op het gebied van:
- Overgewicht bij jongeren (tot 19 jaar)
- Het bevorderen van zelfmanagement van chronisch zieken (jong volwassenen)
- Knelpunten bij mantelzorgers

Interventies op het gebied van ondersteuning van zelfmanagement bij kinderen en jong volwassenen met een chronische aandoening worden vanuit drie invalshoeken in kaart gebracht: middels een literatuurstudie, een search via internet en interviews met sleutelfiguren.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een bondig overzicht van belangrijkste instellingen die zich bezig houden met onderzoek binnen één of meer van de 3 probleemvelden en waaruit hun activiteiten bestaan i.c. waar zij zich op richten. Daarnaast wordt inzicht gegeven hoe omvangrijk deze activiteiten zijn en waar overlap bestaat tussen de verschillende organisaties. Per probleemveld wordt een overzicht worden gegeven van de onderdelen die onderbelicht blijven en waar hiaten bestaan in de kennis en praktijk. Hierbij is onderzocht of er aanwijsbare redenen zijn waarom die onderdelen niet worden opgepakt.
Funding
Stichting Centraal Fonds Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsen (RVVZ)