Project
afgesloten

Meerwaarde van klinische geriatrie

Duur: 2008 - 2009

Klinisch geriaters gaan ervan uit dat het door hun gehanteerde “geriatrisch model” een meerwaarde heeft voor oudere patiënten met meervoudige morbiditeit. Deze aanpak wijkt af van de niet-geriatrische medisch-specialistische zorg. Meerdere aanbieders spelen een rol in de medische zorg aan ouderen. De exacte rol van de diverse aanbieders van zorg is nog niet uitgekristalliseerd.

- Welke aspecten van de zorg, waaronder aspecten van het ‘geriatrisch model’, worden door huisartsen en mantelzorgers als belangrijk aangemerkt voor de medisch specialistische zorg voor oudere patiënten met multimorbiditeit?
- Worden deze aspecten door huisartsen en mantelzorgers bij klinisch geriaters vaker ervaren dan bij andere aanbieders van zorg voor ouderen met multimorbiditeit?

Het project bestaat uit twee delen:
1. Een paneldiscussie met huisartsen en mantelzorgers over aspecten die volgens hen van belang zijn voor de zorg aan ouderen. Dit leidt tot formulering van concrete indicatoren.
2. Schriftelijke enquête onder mantelzorgers en huisartsen over de ervaring met deze indicatoren.

Nagaan of klinisch geriatrische afdelingen positief worden beoordeeld door huisartsen en mantelzorgers en inzicht verkrijgen in de mate waarin deze afdelingen positiever worden beoordeeld dan andere aanbieders van zorg.
Funding
CZ