Project
afgesloten

Peilstations 2012 e.v.: vroegdiagnostiek van buiktumoren

De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations Nederland is een informatiesysteem waarvan de basis ligt in de huisartspraktijk. Een landelijk netwerk van huisartspraktijken bestrijkt met de in deze praktijken ingeschreven patiënten ongeveer 0,7% van de Nederlandse bevolking. Bij de samenstelling van het netwerk is rekening gehouden met een geografische
spreiding en met de spreiding naar “omgevingsadressendichtheid”, een indicator voor urbanisatiegraad (zie pagina 15-19).
Door de deelnemende huisartsen, de Peilstationsartsen, worden wekelijks gegevens vastgelegd en aangeleverd met betrekking tot bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen in de huisartspraktijk. Sinds 2009 worden de gegevens over de rubrieken uitsluitend elektronisch vastgelegd en aangeleverd. De meeste Huisartsinformatiesystemen (HISsen) bevatten een applicatie, de z.g. peilstationsmodule, die het vastleggen van deze gegevens faciliteert. Voor de deelnemende praktijken die gebruik maken van een HIS, waarin deze module (nog) niet geïntegreerd kon worden, is een webapplicatie beschikbaar. Aanvullende gegevens middels vragenlijsten worden nog grotendeels op papier geregistreerd.
Jaarlijks vindt een update plaats van de gegevens over de samenstelling van de patiëntenpopulaties ingeschreven bij de Peilstationspraktijken naar leeftijd en geslacht. Op deze wijze is de populatie bekend, waarop de verzamelde gegevens betrekking hebben (de epidemiologische noemer). Over het algemeen worden frequenties naar leeftijdsgroep per 10.000 mannen of vrouwen berekend (zie pagina 28).
Elk jaar worden de rubrieken, waarover gegevens verzameld worden door de begeleidingscommissie vastgesteld. Hierbij worden ook verzoeken of suggesties van anderen voor nieuwe rubrieken in overweging genomen.

Sinds 1985 neemt de CMR Peilstations deel aan internationale projecten.
Dat geldt eveneens voor het in 2011 gestarte onderzoek naar de vroegdiagnostiek van buiktumoren. De gegevensverzameling in de Peilstations voor dit onderzoek is onderdeel van een vergelijkbare gegevensverzameling in acht landen, aangestuurd vanuit de Universiteit van Tromsö in Noorwegen. Naast de Nederlandse CMR Peilstations doen ook huisartsenpraktijken in Canada, Schotland, België, Australië, Zweden, Denemarken en Noorwegen mee aan het onderzoek. In het prospectief opgezette onderzoek worden systematisch gegevens vastgelegd over symptomen van patiënten die het spreekuur van de huisarts bezoeken en een half jaar later wordt nagegaan bij welke van deze patiënten een buiktumor is gediagnostiseerd.
Funding
Ministerie van VWS