Project
afgesloten

Arbeidsparticipatie van nierpatiënten: de rol van ziektepercepties en overprotectie

Duur: 2006 - 2008

In 2003/2004 heeft het NIVEL een literatuurstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden en knelpunten van mensen met chronische nierinsufficiëntie op het gebied van sociaal-maatschappelijke participatie. Uit deze studie kwam naar voren dat de manier waarop nierpatiënten zelf, maar ook hun behandelende artsen en hun sociale omgeving tegen hun aandoening aankijken, mede bepalend is voor hun arbeidsparticipatie. NSN wil samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) de arbeidsgerelateerde ondersteuning aan nierpatiënten optimaliseren en wil daarom weten op welke manier psychologische factoren, zoals ziektepercepties en overprotectie, een rol spelen bij het behoud van werk en/of uitval uit het arbeidsproces.

Welke ziekte- en behandelingspercepties hebben nierpatiënten die dialyseren of nog niet dialyseren en hoe denken zij over het kunnen verrichten van werk? Welke sociale steun dan wel overbescherming ervaren zij vanuit hun directe omgeving? Welke rol spelen deze ziektepercepties en ervaren ondersteuning/bescherming bij het behoud van werk, uitval uit het arbeidsproces en/of reïntegratie op de arbeidsmarkt?

In samenwerking met het Hans Mak Instituut zijn in 2005 twee schriftelijke enquêtes (tussenpoze van zes maanden) uitgezet onder dialysepatiënten die participeren in de NECOSAD-cohortstudie en één enquête onder de deelnemers aan Prepare, een longitudinale studie onder pre-dialysepatiënten.

De resultaten van dit onderzoek worden in Engelstalige artikelen beschreven. De gegevens worden tevens gebruikt om een interventie te ontwikkelen ter ondersteuning van nierpatiënten met arbeidsgerelateerde problematiek. Hierbij zal worden aangesloten bij de ondersteuning die de NVN al enige jaren op dit gebied aanbiedt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nierstichting Nederland (NSN)
In dit project werken we samen met
Hans Mak Instituut