Project
afgesloten

Behoeften aan zelfmanagementondersteuning gedurende het ziekteproces van chronisch zieken in verschillende levensfasen

Mensen met een chronische ziekte dragen in belangrijke mate zelf bij aan de zorg voor hun ziekte en staan bovendien voor de uitdaging (de zorg voor) hun ziekte zo goed mogelijk in het dagelijks leven in te passen. Zelfmanagement door chronisch zieken behelst dan ook een breed scala aan activiteiten, variërend van zelfbehandeling tot reïntegratie in het arbeidsproces en (her-)formulering van persoonlijke doelen. Ondersteuning van dit proces door professionele en informele zorgverleners is van groot belang. De afgelopen decennia zijn veel interventies ontwikkeld met als doel zelfmanagement door chronisch zieken te bevorderen. Tot op heden is echter nauwelijks bekend welke behoeften mensen met een chronische ziekte hebben aan ondersteuning op dit gebied.
Dit onderzoek heeft tot doel meer inzicht te verwerven in de behoefte aan zelfmanagement-ondersteuning van mensen met een chronische ziekte in verschillende levensfasen en in verschillende fasen van het ziekteproces. Met dit inzicht kunnen zorgverleners chronisch zieken in de toekomst beter ondersteunen.
Er wordt een aantal empirische studies uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die verzameld zijn (of zullen gaan worden) binnen de nationale panelstudies van chronisch zieken en gehandicapten van het NIVEL.
De resultaten worden beschreven in teninste vijf Engelstalige wetenschappelijke artikelen en een proefschrift. De bevindingen zullen tevens worden besproken met organisaties van zorgverleners, zodat ze kunnen bijdragen aan verbetering van de (professionele)ondersteuning van het zelfmanagement van chronisch zieken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL (OCW subsidie)