Project
afgesloten

CQ-index voor palliatieve zorg

Doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van palliatieve zorg, zowel in de allerlaatste, terminale levensfase als in de fase waarin palliatieve zorg gegeven wordt terwijl er nog geen sprake is van een sterven op korte termijn.
Hoofdvragen zijn:
*Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden onderscheiden aan palliatieve zorg, zowel vóór als in de terminale fase ?
* Wat is het belang dat patiënten en nabestaanden aan deze kwaliteitsaspecten hechten?
*Wat zijn de feitelijke ervaringen van patiënten en nabestaanden met deze kwaliteitsaspecten
Het project kent de volgende fasen: (1) eerst is er een voorbereidende fase, waarin nadere keuzen t.a.v. doelgroep, steekproef en steekproeftrekking worden gemaakt; (2) vervolgens wordt een conceptvragenlijst geconstrueerd, waarbij aangesloten wordt bij de systematiek zoals neergelegd in het Handboek CQI meetinstrumenten; (3) daarna wordt de conceptvragenlijst empirisch getest onder patiënten en nabestaanden en wordt psychometrisch onderzoek.
Producten van dit onderzoek zullen zijn: (a) een CQ-index Palliatieve Zorg (deel I en deel II) en een daarbij horend handboek; (b) een onderzoeksrapport over het ontwikkelingsproces.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
EMGO- afdeling Sociale Geneeskunde