Project
afgesloten

De eerste lijn maakt het verschil: zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn

Duur: november 2016 - juni 2018

De Nederlandse gezondheidszorg verandert snel (toename chronisch zieken, stijgende zorgkosten, belangrijke beleidsveranderingen). Deze studie beoogt inzicht te geven hoe de eerste lijn zich ontwikkelt in het licht van deze veranderingen.
Hoe veranderen de organisatie van de eerste lijn en de samenwerking binnen de eerste lijn en met andere sectoren?
Hoe verandert het zorggebruik in de eerste lijn?
Zijn er verschillen tussen bevolkingscategorieën en tussen regio’s?
Desk research, literatuuronderzoek, analyse van zorggegevens uit de NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn, analyse van gegevens uit de NIVEL Beroepenregistratie, surveys onder zorgverleners
De studie levert informatie op voor bijsturing van beleid en kengetallen die na afloop van de studie kunnen worden gemonitord. Het onderzoek levert kennis waarmee de overheid haar systeemverantwoordelijkheid voor de zorg kan realiseren en waarmee partijen in het veld hun eigen beleid kunnen voeden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS