Project
afgesloten

De huidige en potentiële rol van de logopedie binnen de ouderenzorg

De rol en meerwaarde van de logopedie binnen de ouderenzorg is nog weinig onderzocht, maar lijkt van toenemend belang gezien de complexe zorgvraag en het toenemend belang van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van de snel groeiende groep ouderen in Nederland.
1. Welke zorg leveren logopedisten momenteel aan ouderen binnen de eerste lijn, de tweede lijn, verpleeg- en verzorgingsinstellingen en de publieke gezondheidszorg?
2. Met welke andere beroepsgroepen werken zij samen en welke taakverdelingen zijn daarbij formeel of informeel afgesproken?
3. Voor welke aandoeningen en patiëntgroepen zien logopedisten zelf en andere stakeholders een grotere rol dan nu het geval is?
4. Welke aanbevelingen aan de NVLF kunnen uit de antwoorden op de bovenstaande vragen worden gegeven voor hun strategisch beleid, en voor verder onderzoek?
Een literatuuronderzoek zet op een rij wat uit de internationale literatuur bekend is over de effectiviteit en meerwaarde van logopedie voor ouderen, en wat in andere landen de rol van de logopedist is binnen de ouderenzorg. Op basis van secundaire data wordt vervolgens in kaart gebracht welke zorg aan ouderen logopedisten in Nederland leveren. Op basis van de NIVEL ZorgRegistraties eerstelijn (NZR) en NIVEL HuisartsPraktijkRegistratie (NHPR) wordt geanalyseerd welke logopedische klachten en aandoeningen huisartsen bij ouderen zien, naar wie deze doorverwezen worden, en welke huisartsen structureel samenwerken met de logopedist. Tenslotte worden twee scenario workshops gehouden met intra- en extramuraal werkende logopedisten en andere samenwerkingspartners in de ouderenzorg. De daaruit voortkomende scenario’s en potentiële rol van de logopedist worden voorgelegd in een enquête onder NVLF-leden.
Een rapport beschrijft de resultaten van alle onderdelen van het onderzoek, en levert een input voor een strategische beleidsagenda van de NVLF rond de positie van de logopedist binnen de Nederlandse ouderenzorg
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie