Project
Start
december 2017

De huisartsenzorg op Aruba in kaart gebracht; Organisatie, toegankelijkheid en ervaringen van patiënten

Samen met de Huisartsvereniging, zijn de Overheid en de Ziektekostenverzekeraar op Aruba bezig de eerstelijnszorg op een hoger plan te brengen.
Hoe staat de eerstelijnszorg er momenteel voor? Aandachtspunten zijn:
- De personele inzet in de huisartspraktijken
- Toegankelijkheid en bereikbaarheid
- Samenwerking tussen huisartsen, publieke gezondheidszorg en tweedelijns zorgverleners.
- Voorwaarden voor kwaliteit
- Verbeterpunten zoals gezien door de huisartsen
- Ervaringen van patiënten met de verleende zorg
- Beeldvorming bij de bevolking ten aanzien van de huisartsenzorg
- De kwaliteit van de medische verslaglegging in de elektronische patiëntendossiers (EPD)
Interviews; enquêtes; analyse van geëxtraheerde (geanonimiseerde) data uit EPDs; feed back informatie.
- Overzicht van de organisatie en regelgeving m.b.t.de huisartsenzorg op Aruba
- Vragenlijsten voor enquêtes onder huisartsen en patiënten.
- Dataverzameling door middel van schriftelijke en mondelinge enquêtes en extractie uit de EPDs van de huisartsen
- Analyse van de verzamelde data
- Rapportage en presentatie van de resultaten
Dit project wordt gesubsidieerd door
UO-AZV (ziektekostenverzekeraar op Aruba)