Project
afgesloten

Evaluatie aanspraak hulpmiddelenzorg vanuit gebruikersperspectief

Deze praktijkevaluatie heeft tot doel na te gaan of twee beleidswijzigingen in de aanspraak op hulpmiddelenzorg in de ogen van de aanvrager/gebruiker de beoogde effecten hebben opgeleverd. Het betreft de volgende beleidswijzigingen: 1. de transitie naar een functiegerichte aanspraak in de Zorgverzekeringswet (Zvw), 2. de overheveling per 2013 van de aanspraak op bruikleen verpleegartikelen van de AWBZ naar de Zvw.
De praktijkevaluatie is vooral bedoeld om na te gaan of er volgens aanvragers/eindgebruikers merkbare verbeteringen zijn in het traject van aanvraag tot verstrekking van deze hulpmiddelen (uit het basispakket Zvw).
1. Leidt de functiegerichte aanspraak tot meer maatwerk voor de gebruiker? Wat heeft de hulpmiddelgebruiker van de functiegerichte aanspraak gemerkt? Krijgt men een meer adequaat hulpmiddel?
2. Heeft minder loketten (alleen nog Zvw en Wmo) de toegang tot hulpmiddelen voor de gebruiker gemakkelijker gemaakt en is de uitvoering van de vernieuwde aanspraak verbeterd?
Telefonische interviews onder circa 200 eindgebruikers van extramurale hulpmiddelen. Dit betreft een steekproef uit de deelnemers van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten.
Een enquête onder circa 350 verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de thuiszorg. Dit betreft een selectie uit het Panel Verpleging & Verzorging (NIVEL).
Het onderzoek zal inzicht bieden in de ervaringen met de doorgevoerde veranderingen van een landelijk representatieve groep aanvragers/ eindgebruikers. Door naar ervaringen met specifieke aspecten van de aanvraagprocedure en het verstrekte hulpmiddel te vragen, zal het onderzoek concrete aanknopingspunten opleveren voor (verdere) verbetering van de regelgeving en/of uitvoering van de aanspraak op extramurale hulpmiddelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS