Project
afgesloten

Gebruik en niet-geberuik BU 2005 onder chronisch zieken en gehandicapten

Duur: september 2006 - maart 2007

Chronisch zieken en gehandicapten in Nederland hebben vaak hogere ziektegerelateerde uitgaven en een lager inkomen dan gezonde Nederlanders. Voor die mensen die in verhouding tot hun inkomen onevenredig hoge uitgaven in verband met hun gezondheid hebben, bestaat er de mogelijkheid tot aftrek van ziektekosten als buitengewone uitgaven (BU) in het kader van de Wet inkomstenbelasting. De afgelopen jaren blijken echter dat veel chronisch zieken en gehandicapten die recht hadden op deze aftrek daarvan geen gebruik te hebben gemaakt. Het kabinet zet door middel van voorlichting in op het terugdringen van dit niet-gebruik.

Welk deel van de mensen met een chronische ziekte of handicap heeft recht op aftrek krachtens de BU 2005 en welk deel van hen heeft deze aftrek ook daadwerkelijk benut? Welke kenmerken hebben rechthebbende niet-gebruikers en welke redenen hebben zij voor hun niet-gebruik? Neemt het gebruik van de BU-regeling onder chronisch zieken en gehandicapten toe ten opzichte van voorgaande jaren?

De benodigde gegevens zijn verzameld binnen het NPCG (zie CHR-005) door middel van een schriftelijke enquête in april 2006 (over het belastingjaar 2005) onder ruim 2.400 mensen met een chronische ziekte of handicap van 25 jaar of ouder. Ook in de voorgaande jaren zijn de benodigde gegevens bij de panelleden verzameld, zodat kan worden nagegaan of het gebruik van de BU-regeling toeneemt.

De resultaten over het gebruik en het niet-gebruik van de BU-regeling 2005 door chronisch zieken en gehandicapten worden gepubliceerd in een openbaar rapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van SZW