Project
afgesloten

Gebruik van voorzieningen ter bevordering van zelfredzaamheid en participatie binnen verschillende levensdomeinen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Duur: augustus 2009 - december 2009

Voor veel mensen met een chronische ziekte of beperking (lichamelijk of verstandelijk) zijn ondersteunende voorzieningen van grote betekenis voor hun dagelijks functioneren en hun maatschappelijke participatie. De verstrekking van voorzieningen wordt momenteel vanuit verschillende wetten geregeld (AWBZ, Wmo, Wia, Wsw). Iemand die van meerdere vormen van ondersteuning gebruik maakt, heeft vaak te maken met meerdere wettelijke regelingen.

In welke mate maken mensen met een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking gebruik van ondersteunende voorzieningen voor één of meer activiteiten, en in hoeverre verandert de ondersteuning met de leeftijd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van secundaire analyses op gegevens van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten en het Panel Samen Leven. Voor het onderzoek worden relevante enquêtevragen uit 2008 gebruikt als indicatoren voor het gebruik van een bepaald type voorziening (bijv. hulpmiddelen, informele ondersteuning) binnen een bepaald domein (bijv. wonen, werken).

De resultaten geven zicht op de behoefte aan samenhang in de toewijzing en verstrekking van ondersteunende voorzieningen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS