Project
afgesloten

Intensieve veehouderij en gezondheid (IVG)

Door de intensivering van de veeteelt wordt de gezondheid van omwonenden van bedrijven (met m.n. varkens en kippen) mogelijk beïnvloed door blootstelling aan fijn stof en biologische agentia
Wat zijn de gezondheidsproblemen van omwonenden in gebieden met intensieve veehouderij en wijken deze problemen af van die in gebieden zonder intensieve veehouderij?
Gegevens over morbiditeit en prescripties van alle patiënten van 28 huisartspraktijken in een gebied met intensieve veehouderij worden vergeleken met die van patiënten van 22 LINH plattelands praktijken zonder veehouderij. Resultaten worden afgezet tegen blootstellings- en geografische gegevens.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie VWS
Ministerie LNV (ELI)
In dit project werken we samen met
IRAS (penvoerder)
(Prof. Dr. B. Heederik)