Project
Start
juni 2020

Knelpuntenanalyse zorg bieden bij vervuilde huishoudens

Zorg bij cliënten met een vervuild huishouden is complex en zorgverleners in de wijkverpleging weten niet altijd hoe te handelen.

Doel van onderzoek
Door middel van een knelpuntenanalyse inzicht geven in de aard van de ervaren knelpunten bij het bieden van zorg aan met mensen met een vervuild huishouden, en de oplossingsrichtingen hiervoor. Dit resulteert in een concreet advies over hoe beroepsvereniging V&VN de onderzochte knelpunten het best kan adresseren.

Methode
Knelpunten worden geïnventariseerd in een literatuurstudie en via 20-25 individuele interviews met cliënten, naasten, professionals in de wijkverpleging en andere zorgverleners en professionals die te maken krijgen met mensen met een vervuild huishouden. In 3 focusgroepen worden de opgehaalde knelpunten besproken en oplossingsrichtingen geïnventariseerd.

Verwacht resultaat
De verworven inzichten uit de verschillende projectfasen zullen kenbaar worden gemaakt in een openbaar rapport, een infographic en een mondelinge presentatie voor V&VN.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw, programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden