Project
afgesloten

Knelpuntenonderzoek Chronisch Zieken

Duur: juli 2007 - maart 2008

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de kwaliteit van leven en de maatschappelijke positie van chronisch zieken te verbeteren en de kwaliteit van zorg te bevorderen. Onderzoek en praktijk wijzen echter uit dat het nog verre van vanzelfsprekend is om in de gezondheidszorg en het maatschappelijke verkeer rekening te houden met chronisch zieken en gehandicapten. In het kader van de Week van de Chronisch Zieken 2007 wordt een onderzoek uitgevoerd naar knelpunten in het dagelijkse leven van chronisch zieken teneinde een beeld te krijgen a. van de actuele probleemgebieden en b. van mogelijke verschuivingen over de afgelopen tien jaar.

1. Welke knelpunten ervaren chronisch zieken in hun dagelijks leven? En zijn hierin veranderingen zichtbaar over de periode 1998 - 2007?
2. Welke knelpunten ervaren chronisch zieken in hun contacten met de gezondheidszorg? En zijn hierin veranderingen zichtbaar over de periode 1998 – 2006?

Jaarlijkse schriftelijke enquête onder chronisch zieke deelnemers van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (voor 2005: Patiëntenpanel Chronisch Zieken). Trendanalyses.

Gezien de vele inspanningen om de gezondheidszorg meer vraaggestuurd te maken, zouden knelpunten in de zorg zich minder vaak kunnen voordoen. Anderzijds is het nog de vraag of de (financiële) toegankelijkheid van de zorg voor chronisch zieken onder het nieuwe zorgverzekeringsstelsel gehandhaafd of verbeterd is.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw en Agis
In dit project werken we samen met
Prof. dr. G.A.M. van den Bos, AMC