Project
afgesloten

Monitor Maatschappelijke participatie van mensen met een chronische ziekte of handicap

Dit project behelst een monitor van de ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van mensen met een chronische ziekte of handicap. Om de ontwikkelingen in de participatie op diverse domeinen te kunnen volgen, alsmede de ervaringen en ondersteuningsbehoeften van de doelgroepen bij hun maatschappelijke participatie, wordt in dit project een breed toepasbaar meetinstrument ontwikkeld. Dit instrumentarium wordt periodiek afgenomen onder landelijk representatieve steekproeven van chronisch zieken en gehandicapten.
In welke mate is er sprake van participatie van (subgroepen van) mensen met een chronische ziekte of handicap binnen de domeinen wonen, educatie, vrije tijd, arbeid, vervoer/mobiliteit en sociale participatie en sociale contacten? Welke ontwikkelingen doen zich daarbij voor? In hoeverre komt de gerealiseerde participatie overeen met de gewenste participatie van mensen met een chronische ziekte of handicap? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor participatie binnen de genoemde domeinen?
Om gegevens te verzamelen over de participatie van mensen met somatische chronische ziekten en lichamelijke handicaps wordt aangesloten bij het NPCG (zie CHR-005). Om inzicht te krijgen in de participatie en participatiebehoeften en –knelpunten van mensen met een verstandelijke beperking is een landelijk panel van 750 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en hun directe naasten opgezet. Dit panel, het Panel Samen Leven, is sinds 2006 operationeel en kan ook voor andere onderzoeksdoeleinden worden benut.
De resultaten worden jaarlijks beschreven in het monitorrapport Participatie van mensen met beperkingen. Daarnaast zullen de gegevens gebruikt worden voor andere rapportages over mensen met beperkingen. De gegevens die verzameld worden bij het Panel Samen Leven zullen tevens worden gebruikt voor een dissertatie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
Sociaal en Cultureel Planbureau