Start
januari 2014
NZR Peilstations
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn – Peilstations is een informatiesysteem waarvan de basis ligt in de huisartspraktijk. Een landelijk netwerk van huisartspraktijken bestrijkt met de in deze praktijken ingeschreven patiënten ongeveer 0,7% van de Nederlandse bevolking. Bij de samenstelling van het netwerk is rekening gehouden met een geografische spreiding en met de spreiding naar “omgevingsadressendichtheid”, een indicator voor bevolkingsdichtheid. Vanaf 1 januari 2014 zijn de Peilstations een onderdeel van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, maar de voor de Peilstations kenmerkende verzameling van gegevens, die niet routinematig in Huisartsinformatiesystemen (HISsen) wordt vastgelegd, wordt in de Peilstations gecontinueerd naast de gebruikelijke voor NIVEL Zorgregistraties verzamelde gegevens.

Door de deelnemende huisartsen, de Peilstationsartsen, worden wekelijks gegevens vastgelegd en aangeleverd met betrekking tot bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen in de huisartspraktijk. Sinds 2009 worden de gegevens over de rubrieken uitsluitend elektronisch vastgelegd en aangeleverd. De meeste Huisartsinformatiesystemen (HISsen) bevatten een applicatie, de z.g. peilstationsmodule, die het vastleggen van deze gegevens faciliteert. Voor de deelnemende praktijk die gebruik maakt van een HIS, waarin deze module (nog) niet geïntegreerd kon worden, is een webapplicatie beschikbaar. Aanvullende gegevens middels vragenlijsten worden in 2014 nog grotendeels op papier geregistreerd, maar in 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om vanaf 1-1-2015 de vragenlijsten uitsluitend elektronisch aan te bieden. De uitkomsten van de registratie is gebaseerd op elektronisch verzamelde gegevens via de peilstationsmodule uit 39 praktijken en voor één praktijk via de webapplicatie. Over aanvullende gegevens wordt separaat gerapporteerd in artikelen en rapporten.
Jaarlijks vindt een update plaats van de gegevens over de samenstelling van de patiëntenpopulaties ingeschreven bij de Peilstationspraktijken naar leeftijd en geslacht. Op deze wijze is de populatie bekend, waarop de verzamelde gegevens betrekking hebben (de epidemiologische noemer). Over het algemeen worden frequenties naar leeftijdsgroep per 10.000 mannen of vrouwen berekend.
Elk jaar worden de rubrieken, waarover gegevens verzameld worden door de adviescommissie vastgesteld (voorheen begeleidingscommissie genoemd). Hierbij worden ook verzoeken of suggesties van anderen voor nieuwe rubrieken in overweging genomen. Wordt een nieuwe rubriek vastgesteld, dan wordt bepaald wie de rubriekhouder is: de persoon intern binnen het NIVEL, of extern die de gegevens over het betreffende onderwerp nader analyseert.

Trend van infectieziekten in de tijd, verschil per regio en verschil naar bevolkingsdichtheid. Oorzaken van infectieziekten en antibioticagevoeligheid van micro-organismen.
Voor een nieuwe rubriek moet tenminste aan vijf voorwaarden worden voldaan:
1 Het belang van het onderwerp moet worden beschreven.
2 Er moeten strenge en duidelijke criteria betreffende de te registreren ziekte of gebeurtenis te formuleren zijn.
3 Het toepassen van deze criteria mag niet te tijdrovend zijn en moet inpasbaar zijn in de reguliere praktijkvoering van de huisarts.
4 Er moet sprake zijn van behoefte aan informatie op nationaal representatief niveau.
5 De Peilstations vormt de meest geschikte informatiebron.

De registratie voor een rubriek wordt stop gezet wanneer naar de mening van de rubriekhouder voldoende lang gegevens zijn verzameld, wanneer een andere registratie min of meer dezelfde informatie gaat verzamelen, als de financiële middelen ontbreken of wanneer er onoverkomelijke andere problemen zijn gerezen bij het registreren van de gegevens.
Voor de Peilstations werd het jaar 2014 gekenmerkt door de integratie met NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, die op 1 januari 2014 geëffectueerd is. Dankzij deze integratie verloopt de ontvangst en verwerking van de digitale gegevens, die in de peilstationspraktijken worden vastgelegd, efficiënter dan voorheen. Met de integratie met de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn wordt ook voldaan aan de nieuwste eisen van privacybescherming.
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM
In dit project werken we samen met
RIVM
Related researcher