Project
afgesloten

Ondersteuningsbehoeften van (ex-) kankerpatiënten en de rol van de huisarts. Fase 2 Voorbereidingsstudie: panelonderzoek onder mensen met kanker

In de eerste fase van de voorbereidingsstudie zijn de wensen en mogelijkheden voor het opzetten van een landelijk panel van kankerpatiënten onderzocht.

Dit onderzoek behelst de tweede fase van de voorbereidingsstudie, waarin een schriftelijke vragenlijst is verstuurd naar (ex-)kankerpatiënten die zich bereid hebben getoond deel te nemen aan het panelonderzoek.

Doel
Het doel is tweeledig:
1. We testen een schriftelijke vragenlijst onder een steekproef van kankerpatiënten in verschillende fasen van het ziekteproces teneinde zicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen om bepaalde vragen voor te leggen aan groepen kankerpatiënten die verschillen naar tumorsoort en fase van het ziekteproces.
2. Het verkennen van de ervaringen en behoeften van kankerpatiënten op het gebied van zorg en ondersteuning en hun visie op de rol van de huisarts daarbij.

Werkwijze
We versturen een schriftelijke vragenlijst aan 200 kankerpatiënten.

Resultaten
De bevindingen uit dit onderzoek zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van een plan van dataverzameling voor het toekomstige landelijke panelonderzoek. Hierbij gaat het vooral om inzichten in welke (soort) vragen wel en niet relevant zijn voor bepaalde groepen kankerpatiënten - met name naar tumorsoort en fase van het ziekteproces - of door hen kunnen worden beantwoord. De inhoudelijke resultaten zullen worden ingebracht in het traject dat tot de ontwikkeling van een zorgstandaard voor de oncologische zorgketen moet leiden.

De rapportage zal bestaan uit een Nederlandstalig rapport en een wetenschappelijk artikel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS