Project
afgesloten

Support of the planning of the social physician workforce in the Netherlands

Het doel van het onderzoeksproject dat in deze offerte wordt beschreven, is tweeledig:
(1) het bepalen van de parameterwaarden voor de factor demografie die in het ramingsmodel 2019 voor de sociaal geneeskundige beroepen kunnen worden gebruikt,
(2) het doorrekenen van alle parameterwaarden om de capaciteitsraming 2019 van alle sociaal geneeskundige beroepen voor het Capaciteitsorgaan op te stellen.

Op basis van desk research worden de parameterwaarden voor de factor demografie anno 2019 bepaald, voortbouwend op hoe dit in de vorige capaciteitsraming van 2016 is gedaan, en rekening houdend met de verschillende doelgroepen waaraan de sociaal geneeskundige beroepen zorg en diensten verlenen. Daarnaast worden alle parameters voor alle sociaal geneeskundige beroepen doorgerekend, rekening houdend met verschillende scenario’s en basis-, evenwicht en bijstellingsjaren die in het rekenmodel kunnen worden ingesteld.
Funding
Capaciteitsorgaan