Publicatie

Publication date
Toenemend aantal voorschriften voor methylfenidaat in huisartspraktijken in Noordoost-Nederland, 1998-2003.
Donker, G.A., Groenhof, F., Veen, W.J. van der. Toenemend aantal voorschriften voor methylfenidaat in huisartspraktijken in Noordoost-Nederland, 1998-2003. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2005, 149(13), 1742-1747
Doel: Inzicht verkrijgen in de frequentie en indicatie van het voorschrijven van methylfenidaat in huisartspraktijken in Nooroost-Nederland. Opzet: Descriptief. Methode: Er werden gegevens over de jaren 1998-2003 gebruikt die afkomstig waren van de 6 huisartspraktijken (17 huisartsen, circa 30.000 patiënten) die waren aangesloten bij het Registratiewerk Groningen in het noordoosten van het land. Berekend werd het aantal (nieuwe) patiënten met methylfenidaatprescriptie per leeftijdsgroep per 1000 persoonsjaren per kalenderjaar. Ook werd onderzocht voor welke indicatie het middel was voorgeschreven en of patiënten voor die indicatie naar een specialist waren verwezen. Resultaten: Het aantal nieuwe gebruikers per 1000 persoonsjaren was ruim verdubbeld: van 17 in 1999 naar 42 in 2003. De meeste nieuwe gebruikers, in alle onderzochte jaren, waren in de leeftijdscategorie 5-9 jaar. Het totale aantal gebruikers per 1000 persoonsjaren was verdrievoudigd (jongens: 1,8 in 1998 en 6,2 in 2003; meisjes: 0,5 in 1998 en 0,8 in 2003). De prevalentie was bij jongens het 3- tot 8-voudige van die bij meisjes en nam sterker toe. Bij de leeftijdsgroepen 1-59 jaar was aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) de meest voorkomende indicatie (55%), bij de groep >60 jaar waren het vooral somatische aandoeningen in de palliatieve fase. Ruim de helft (57%) van de 140 nieuwe patiënten was in het jaar vóór noch in het jaar na het starten met methylfenidaat naar een specialist verwezen. (aut.ref.)
Gegevensverzameling