Tweede Nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk

De ‘Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk’ (ns2) is een onderzoeksprogramma dat tot doel heeft inzicht te verkrijgen in de huidige positie en rol van de huisarts in de Nederlandse gezondheidszorg. Het onderzoeksprogramma omvat 6 kernthema’s waarbinnen een groot aantal kernstudies en – in samenwerking met anderen – additionele studies worden uitgevoerd. De zes kernthema’s zijn:

  • de gezondheid van de bevolking;
  • gebruik van zorgvoorzieningen binnen en buiten de huisartspraktijk;
  • verschillen in gezondheid en zorggebruik;
  • kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit professioneel en patiëntenperspectief;
  • de huisarts-patiëntcommunicatie;
  • de organisatie van de huisartsenzorg en de werkbelasting van huisartsen.

 
Gegevensverzameling

Teneinde alle vraagstellingen binnen deze thema’s te kunnen beantwoorden heeft in de periode
2000-2002 een grootschalige gegevensverzameling plaatsgevonden in 104 huisartspraktijken die
deel uitmaken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (linh). De gegevensverzameling
kan worden onderverdeeld in zes verschillende activiteiten:
1) patiëntregistratie: verzameling van sociaal-demografische gegevens bij alle vast ingeschreven
patiënten in de deelnemende huisartspraktijken middels een schriftelijke vragenlijst;
2) patiëntenquête: verzameling van gegevens over zelf-gerapporteerde ziekten, gebruik van zorgvoorzieningen
en determinanten daarvan bij een aselecte steekproef onder de vast ingeschreven
patiënten in de deelnemende huisartspraktijken middels een mondeling interview;
3) contactregistratie: registratie van gegevens via het Huisarts Informatie Systeem over alle contacten
gedurende 12 maanden met de vast ingeschreven patiënten door de huisartsen in de deelnemende
praktijken; het betreft gegevens over aard en duur van contacten, diagnoses en verrichtingen;
4) videoregistratie: 15 op videoband opgenomen spreekuurcontacten van een willekeurig spreekuur
van huisartsen in de deelnemende praktijken;
5) huisartsenquête en enquête voor praktijkondersteunend personeel: verzameling van gegevens over o.a.
taken, taakopvattingen, werkbelasting en determinanten daarvan door middel van een schriftelijke
vragenlijst afgenomen bij alle in de deelnemende praktijken werkzame huisartsen en
praktijkmedewerkers;
6) Visitatie Instrument Praktijkvoering: gegevens over de praktijk en de praktijkvoering verzameld via
een systematische visitatie van alle aan de ns2 deelnemende praktijken.

Rapporten
De 'Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk' bestaat uit 7 rapporten en een methodenrapport. U vindt deze rapporten in PDF-vorm op deze website.  Kies links in de navigatie een van de onderwerpen voor een korte toelichting en het deelrapport.