Beroepenregistraties

Doel
Het  Nivel houdt de volgende beroepenregistraties bij:

1. huisartsen
2. verloskundigen
3. oefentherapeuten
4. ergotherapeuten

Het doel van de beroepenregistraties is het op continue basis verzamelen van gegevens over het aantal, de samenstelling en spreiding van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

De belangrijkste gegevens uit de registraties worden jaarlijks of eens in de twee jaar gepubliceerd. U kunt de brochure downloaden.

Werkwijze en privacyreglement
De gegevens worden online verzameld. Daarbij worden zowel gegevens bij de werkzame beroepsbeoefenaren als bij de pas afgestudeerden verzameld. Naast de eigen gegevensverzameling wordt ook gebruik gemaakt van andere bronnen zoals de ledenbestanden van de verschillende beroepsverenigingen, gegevens van de registratiecommissie van huisartsen en lijsten van afgestudeerden (verkregen via de opleidingsinstituten).

Het NIVEL hecht veel waarde aan de privacy van de geregistreerde beroepsbeoefenarenen. Daartoe is een privacyreglement opgesteld. Hierin staat onder andere vermeld welke gegevens er verzameld worden, hoe het beheer is geregeld, welke gegevens aan derden verstrekt mogen worden en wat de rechten van de geregistreerden zijn. De beroepenregistraties zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Steekproeven en statistische gegevens
Uit de beroepenregistraties van huisartsen en verloskundigen kunnen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek steekproefadressen worden getrokken. Commerciële aanvragen en aanvragen die het versturen van informatie tot doel hebben, worden niet in behandeling genomen. U kunt ook specifieke (regionale) statistieken uit de beroepenregistraties van het Nivel aanvragen.

Voor meer informatie
Voor meer informatie over de beroepenregistraties, het trekken van steekproeven en het aanvragen van statistieken, neemt u contact op met R.J. Kenens.