Over het Consumentenpanel

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel verzamelt onder de algemene bevolking in Nederland informatie over de meningen over de gezondheidszorg en de ervaringen hiermee. Het panel bestaat uit bijna 12.000 personen van 18 jaar en ouder.

Doel
Het doel van het panel is om op landelijk niveau informatie te verzamelen over de meningen en kennis, verwachtingen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Deze informatie wordt verzameld in peilingen. De vraagstelling binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg is heel breed en betreft in zijn algemeenheid de gezondheidszorg in Nederland. Over de uitkomsten wordt openbaar gerapporteerd. Met het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg kan onder andere beleid worden geëvalueerd, kunnen ervaringen van consumenten met zorg in kaart worden gebracht, kunnen beleidsvoornemens worden gepolst en kan input voor beleid worden gegenereerd. Het perspectief van de gebruiker staat hierbij centraal. Daarmee draagt het onderzoek binnen het panel bij aan het versterken van de positie van gebruikers van de gezondheidszorg.

Achtergrond
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is in 1992 opgericht door de Consumentenbond en het Nivel. In 2004 heeft de Consumentenbond haar taken met betrekking tot het Consumentenpanel Gezondheidszorg overgedragen aan het Nivel dat nu het panel beheert.
Door de jaren heen is het panel flink uitgebreid. In 2004 bestond het panel uit circa 1.500 leden. Hierna is het panel gegroeid naar ongeveer 3.000 leden in 2006 tot het huidige aantal van bijna 12.000 panelleden. Ook het aantal peilingen dat per jaar wordt afgenomen is sinds 2004 toegenomen van circa twee à drie per jaar naar circa acht per jaar. Peilingen zijn vragenlijsten die schriftelijk of via internet worden afgenomen.

Organisatie en werkwijze
Om met het panel een representatieve afspiegeling te kunnen vormen van de algemene bevolking in Nederland, worden regelmatig nieuwe leden geworven. Ieder panellid krijgt ongeveer drie keer per jaar een vragenlijst voorgelegd. In totaal worden er ongeveer acht vragenlijsten per jaar verstuurd. De vragenlijsten worden voornamelijk samengesteld door het Nivel. Onderwerpen om aan de panelleden voor te leggen worden in overleg met de programmacommissie van het Consumentenpanel Gezondheidszorg gekozen. Deze programmacommissie komt twee keer per jaar bijeen. In deze commissie zitten afgevaardigden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het College voor Zorgverzekeringen (CvZ), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Het ministerie van VWS financiert, naast de infrastructuur van het panel, twee peilingen per jaar. Overige peilingen worden extern gefinancierd door anderen die graag van het Consumentenpanel Gezondheidszorg gebruik willen maken, zoals universiteiten.

Beheer van persoonsgegevens
Elk lid van het panel krijgt een uniek nummer toegewezen, waaraan de contactgegevens en de gegeven antwoorden van een persoon gekoppeld kunnen worden. Met behulp van dit nummer kunnen we bepalen wie een specifieke vragenlijst heeft teruggestuurd. Daarnaast kunnen we met behulp van het unieke nummer de antwoorden die op verschillende momenten worden gegeven aan elkaar koppelen. Alle gegevens worden zorgvuldig beheerd door het Nivel. De privacy van de panelleden wordt gewaarborgd doordat de mensen die de resultaten van de verschillende peilingen analyseren geen toegang tot de persoonsgegevens hebben. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer 1262949).

Daarnaast heeft het Consumentenpanel Gezondheidszorg een privacyreglement.

Zelf een onderzoek doen in het Consumentenpanel Gezondheidszorg?
Wilt u onderzoek laten doen naar ervaringen met en meningen van consumenten over een onderwerp binnen de gezondheidszorg? Dan kan het interessant voor u zijn om gebruik te maken van het panel. Kijk dan naar de mogelijkheden of neem dan contact op met het Consumentenpanel.

Uitgebreide informatie over het Consumentenpanel is te vinden in het basisrapport.

For information about the panel in English, click here.

Gegevensverzameling