Nivel-long-covid-onderzoek

Sommige mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt, houden of ontwikkelen klachten op de langere termijn; dit wordt Long-COVID genoemd. Er is nog maar weinig bekend over deze ‘nieuwe’ aandoening. Om de negatieve gevolgen voor patiënten die COVID-19 hebben doorstaan ook op langere termijn zo klein mogelijk te houden is inzicht verkrijgen in die gevolgen een eerste vereiste.

SamenwerkingsverbandGrootschalig, gezamenlijk onderzoek

Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met drie vakgroepen Huisartsgeneeskunde – die van UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC – en met DHD (Dutch Hospital Data) onderzoek doen naar aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting (Long-COVID). Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond, ouderen, kinderen en zwangere vrouwen.

Doel Doel

Het onderzoek naar Long-COVID draagt bij aan een betere typering en duiding van Long-COVID-klachten:

  • We bieden meer inzicht in de aard, ernst en duur van de klachten.
  • We verwachten risicofactoren en aanwijzingen voor onderliggende oorzaken van Long-COVID te vinden.
  • We brengen de 'zorgpaden' van patiënten met Long-COVID in kaart en geven advies over eventuele verbeteringen.

Onderzoeksvragen Long-COVID

  • Wat zijn de aard, omvang, ernst en duur van de aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting?
  • Wat zijn mogelijke onderliggende oorzaken voor Long-COVID en welke aanknopingspunten zijn er voor behandeling?
  • Wat zijn de sociaaleconomische en demografische risicofactoren voor het ondervinden van aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting?
  • Welke herstelzorg en nazorg ontvangen mensen met bewezen doorgemaakte COVID-19 die langdurig klachten houden? Hoe ervaren zij deze zorg?

Producten en dienstenMixed-methods-benadering

Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gecombineerd. We maken hierbij gebruik van drie onderzoeksmethoden.

Met het Samengestelde EPD Cohort combineren we de geanonimiseerde gegevens uit drie bronnen - de elektronische patiëntendossiers van (1) huisartsen (aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn), van (2) huisartsenposten (aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) en van (3) ziekenhuizen, die we vervolgens analyseren en volgen. Dit gaat in het totaal om 1,7 miljoen mensen, van wie er naar verwachting zo'n 140.000 besmet zijn (geweest) met het COVID-19-virus. Hoeveel mensen aanhoudende klachten hebben (Long-COVID) is onderwerp van onderzoek.

Met het Nivel Corona Cohort verzamelen en analyseren we de gegevens van 250 mensen (die ook voorkomen in het Samengestelde EPD Cohort) van wie is vastgesteld dat zij COVID-19 hebben (gehad). Dit vindt plaats binnen het aanpalende Nivel-onderzoeksproject Effecten coronavirus: onderzoek met het Nivel Corona Cohort. Deze 250 COVID-19-patiënten worden gevolgd wat betreft hun behandeling, hun ervaringen met de zorg en hun kwaliteit van leven. We maken hierbij gebruik van de BRIMM-methodiek, waarin vragenlijstonderzoek wordt gecombineerd met de zorggegevens van een patiënt uit de digitale zorgdossiers van de huisarts.

We houden diepte-interviews met diverse patiënten (16 tot 24) die deel uitmaken van het Nivel Corona Cohort, en met (8 tot 10) zorgverleners, met wie we in gesprek gaan over hun ervaringen.

ResultatenResultaten

De resultaten van het project publiceren we zowel tussentijds als aan het eind van het project. Door alle uitkomsten uit de deelonderzoeken naast elkaar te leggen beogen we meer inzicht te krijgen in het beloop en de ernst van Long-COVID en zodoende bij te dragen aan betere zorg voor patiënten met Long-COVID.

Alle publicaties met onderzoeksresultaten publiceren we online en vindt u rechts op deze pagina, evenals andere relevante informatie bij dit onderzoek.

DeelnemersBetrokken Nivel-onderzoekers

Bij het project zijn de volgende Nivel-onderzoekers betrokken:

FocusgroepOnderzoekspartners en subsidieverstrekker

We werken samen met drie vakgroepen Huisartsgeneeskunde - die van UMCG, die van Radboud UMC en die van Maastricht UMC - en met DHD (Dutch Hospital Data).

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en is een van de projecten binnen het ZonMw COVID-19-programma. Met dit programma draagt ZonMw bij aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de coronamaatregelen. Met hun partners creëren ze inzicht in de (mondiale,) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze pandemie vergelijkbare, ingrijpende gezondheidscrises.

Verheij, R., Bos, I. Aanhoudende klachten na COVID-19 (Long-COVID). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 04-11-2022; geraadpleegd op 27-11-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/corona-centraal/aanhoudende-klachten-na-covid-19-long-covid
Thema