Doel, resultaten en kernactiviteiten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het uitgangspunt van al ons onderzoek is primair gebruik te maken van gegevens die routinematig in verschillende disciplines in de eerste lijn worden verzameld. Gegevens die routinematig in de zorg worden vastgelegd worden gebruikt voor allerlei onderzoek en voor spiegelrapportages aan de deelnemers.

Doel, resultaten en kernactiviteiten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We geven antwoord op vragen als: wat is het doel van onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn? Wat zijn de resultaten? Hoe wordt het onderzoek gedaan binnen Nivel Zorgregistraties?


Doel van het onderzoek van en met Nivel Zorgregistraties Eerste LijnDoel van het onderzoek van en met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is de instandhouding van een landelijk representatieve onderzoeksinfrastructuur voor:

 1. het genereren van cijfers over zorg: (jaarlijkse) kerncijfers over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen, het gebruik van zorg, en de kwaliteit van de zorg in de gehele eerste lijn en
 2. het gebruik als gegevensbron voor aanvullend onderzoek

Uitgangspunt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is het gebruik van gegevens die routinematig door zorgverleners van verschillende disciplines in de eerste lijn worden vastgelegd in het kader van de zorgverlening. Deze gegevens worden gebruikt voor het genereren van kerncijfers, voor wetenschappelijk onderzoek en voor spiegelrapportages aan de deelnemende zorgverleners.


Resultaten van onderzoek van en met Nivel Zorgregistraties Eerste LijnResultaten van onderzoek van en met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Waartoe leidt dit? De resultaten van onderzoek van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn presenteren we op verschillende manieren: op de Nivel-website vindt u al onze week- en jaarcijfers, onze onderzoeksproducten zijn als downloadable rapportages beschikbaar, informatie op maat bieden we aan, aan onze samenwerkingspartners en aan derden die onderzoek met ons doen. Voor deelnemende zorgaanbieders maken we jaarlijks een spiegelrapportage op maat.

Website met weekcijfers en jaarcijfers
Onze Nivel-website bevat cijfers over:

Rapportages
Resultaten van onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn worden – ook op onze website – uitgebracht als downloadable publicaties (pdf's) in de vorm van:

 • wetenschappelijke rapporten
 • factsheets
 • wetenschappelijke artikelen
 • infographics
 • spiegelrapportages, deze worden op maat aangeboden aan deelnemende zorgverleners
   

Informatieverstrekking op maat aan vaste samenwerkingspartners
Voor een aantal vaste samenwerkingspartners verzorgen we structurele informatievoorziening over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen en het zorggebruik in de bevolking. Dit doen we voor:

 • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • het Nationaal Influenza Centrum (NIC)
 • het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)
 • de Word Health Organization (WHO)
 • het Centraal bureau Statistiek (CBS), ten behoeve van:
  • Statline, een CBS-databank met cijfers over economie en samenleving
  • Gezondheid en Welzijn

Informatieverstrekking op maat aan vaste samenwerkingspartnersSpiegelrapportages
Zorgverleners die hun gegevens registreren ten behoeve van onderzoek van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, krijgen in ruil voor hun deelname aan een onderzoek een spiegelrapportage van het Nivel. Hiermee kan de zorgverlener zien hoe het zorggebruik van zijn eigen praktijk verschilt van vergelijkbare praktijken.

Spiegelrapportages

Spiegelrapportages zijn niet alleen nuttig voor zorgverleners, maar spelen ook een rol bij het verbeteren van onderzoek met registraties en bij het registeren van zorggegevens in zijn algemeenheid:

Spiegelinformatie


KernactiviteitenKernactiviteiten
Wat doen we dan precies? Onze kernactiviteiten zijn onder te verdelen in activiteiten voor het genereren van kerncijfers en signaleringscijfers, en activiteiten voor het instandhouden van de onderzoeksinfrastructuur.

Activiteiten voor het genereren van kerncijfers en signaleringscijfers

Voor het verzamelen, analyseren en presenteren van de (jaarlijkse) kerncijfers en (wekelijkse) signaleringscijfers doen we het volgende:

 • we analyseren de routinematig verzamelde gegevens van alle deelnemende eerstelijns zorgverleners tot werkbare uitkomsten
 • we presenteren al onze cijfers op onze website:
  • jaarlijkse kerncijfers over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen
  • wekelijkse signaleringscijfers van het optreden van plotselinge veranderingen in ziektepatronen, met name infectieziekten
  • jaarlijkse cijfers over het gebruik van zorg in de eerste lijn
  • jaarlijkse cijfers over de ervaren kwaliteit van de zorg in de eerste lijn

 

Activiteiten voor het instandhouden van de onderzoeksinfrastructuur

Voor het instandhouden van de onderzoeksinfrastructuur ondernemen we de volgende activiteiten:

 • we extraheren gegevens uit de informatiesystemen van de deelnemende zorgverleners
 • we verzamelen aanvullende gegevens bij deelnemende zorgverleners en patiënten
 • we brengen de gegevens bijeen en beheren ze, op zo´n manier dat ze onderling koppelbaar zijn
 • we verwerken de ‘ruwe’ gegevens tot onderzoeksgegevens door kwaliteitschecks, opschoning en selectie van gegevens, en door het samenstellen van onderzoeksbestanden en informatieproducten voor onderzoekers
 • we onderhouden contacten met de deelnemende zorgverleners
 • we onderhouden contacten met de eigenaars/beheerders van de informatiesystemen die de deelnemende zorgverleners gebruiken
 • we zorgen voor de instandhouding van de structuur van governance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, voor de kwaliteitsborging en voor de informatiebeveiliging

 


Multidisciplinair teamMultidisciplinair team
Met wie doen we dit? Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn beschikt over een multidisciplinair team van:

Multidisciplinair teamOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen
De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?