Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen - patiënten met een acuut myocardinfarct

Vanaf 2004 worden met onze Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen de dossiers beoordeeld van verschillende patiëntgroepen. Een ervan betreft patiënten die met de diagnose acuut myocardinfarct (AMI) in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Doel

We gaan in op de onderzoeksvragen:

  • Wat is de aard, ernst en omvang van onbedoelde (potentieel) vermijdbare schade bij patiënten met een AMI?
  • In hoeverre kan de onbedoelde schade worden verminderd?
  • Wat zijn de succes- en faalfactoren voor het implementeren van best practices?

Hiervoor doen we een voor- en nameting middels dossieronderzoek

Methode: dossieronderzoek in twee fases

Aan dit traject nemen ongeveer 15 ziekenhuizen deel. Er zullen twee metingen plaatsvinden. Per meting wordt een steekproef getrokken van ongeveer 150 dossiers per ziekenhuis (waaronder alle dossiers van patiënten met de opnamediagnose acuut myocardinfarct die in het ziekenhuis zijn overleden).

  1. Eerst beoordeelt een getrainde verpleegkundige de dossiers aan de hand van een triggerlijst met 18 triggers (aanwijzingen voor onbedoelde schade).
  2. Indien het dossier positief scoort op een of meer triggers, wordt het dossier doorgegeven aan een getrainde medisch specialist (cardioloog of internist) voor de beoordeling van onbedoelde zorggerelateerde schade en de potentiële vermijdbaarheid ervan.

De triggerlijst die door verpleegkundigen wordt gebruikt tijdens de beoordeling wordt voor dit traject aangepast. Een expertteam is betrokken bij de voorbereiding van de training en het opstellen en onderhouden van richtlijnen voor de beoordelingsprocedure.

Wagner, C. Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen - patiënten met een acuut myocardinfarct. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 29-01-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-patientveiligheid/meten-van-patientveiligheid/monitor-zorggerelateerde-schade-patienten-met-een-acuut-myocardinfarct