Informatie over het aanvragen van gegevens - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt onze gegevens aanvragen om te gebruiken voor eigen onderzoek. Ook kunt u tabellen of factsheets met de gewenste gegevens op maat laten maken door ons.

Op deze pagina vindt u informatie over de mogelijkheden, de werkwijze, de tarieven en de eerdere aanvragen gegevens Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Meer wetenDirect gegevens aanvragen?

Vul dan het aanvraagformulier in of neem contact op via Zorgregistraties@nivel.nl.

Radar drieWat is er mogelijk? Vormen waarin we gewenste gegevens ter beschikking stellen

De gevraagde gegevens kunnen in verschillende vormen ter beschikking gesteld worden:

 1. Kant-en-klare tabel(len) en grafieken: inclusief advies inzake benodigde gegevens en interpretatie.
 2. Databestand: waarmee de aanvrager zelf analyses kan doen. Het Nivel stelt als voorwaarde dat de aanvrager de analyses uitvoert op het Nivel onder begeleiding van een onderzoeker van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hiervoor wordt een tijdelijke overeenkomst gesloten. Begeleiding betreft advies bij de selectie van de variabelen en personen in het analysebestand, de analyse van de gegevens en de interpretatie van de resultaten. Intensieve begeleiding bij analyses valt buiten de tarieven; dit wordt apart geoffreerd. Als er sprake is van een koppeling aan microdata van het CBS, vinden de analyses plaats binnen de CBS omgeving.

ConsensusHoe werkt het? Procedure bij gegevensaanvragen

De procedure die we volgen bij het behandelen van uw aanvraag kent onder andere de volgende stappen:

 1. Nivel Zorgregistraties (NZR) kent een portefeuillehouder toe aan uw onderzoeksaanvraag. Dit is een NZR onderzoeker en tevens uw contactpersoon tijdens het traject van de gegevensaanvraag. Binnen een week na de ingediende gegevensaanvraag neemt een medewerker van Nivel Zorgregistraties contact met u op. Doorlooptijd van de uitvoer van een gegevensaanvraag is vier tot zes weken.
  NB Vanwege de grote belangstelling voor het aanvragen van gegevens in verband met COVID-19, is de doorlooptijd van een gegevenslevering momenteel langer dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
   
 2. Goedkeuring van koepel- of beroepsorganisatie: voor een verzoek om gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is goedkeuring nodig is van de koepel- of beroepsorganisatie van de betreffende zorgdiscipline (zie ook het Governance-document). Daarom legt het Nivel de gegevensaanvraag voor aan deze organisaties. Zij toetsen onder andere of de belangen van de beroepsgroepen niet in het geding zijn.
   
 3. Toetsing door Privacycommissie bij gegevenskoppeling en/of privacygevoelige data: aanvragen waarbij sprake is van het koppelen van gegevens uit verschillende bronnen of waarin privacygevoelige gegevens betrokken zijn - zoals de vier cijfers van de postcode of het geboortekwartaal van de patiënt - worden aanvullend voorgelegd aan de Privacycommissie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het beschikbaar stellen van dit soort gegevens dient dan van essentieel belang te zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Meer informatie inzake de privacyregelingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunt u vinden op onze pagina over Privacybescherming.
   
 4. Opstellen van de overeenkomst: het Nivel stelt een overeenkomst op, waarin afspraken staan over wanneer welke gegevens geleverd worden, de kosten en de voorwaarden. De termijn waarop de gevraagde gegevens geleverd kunnen worden is onder meer afhankelijk van het moment van acceptatie van de overeenkomst, de personele bezetting en de hoeveelheid werk die moet worden verricht om de gegevens ter beschikking te stellen.

SterTarieven gegevensaanvragen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 2021

Vanwege de handlingskosten die gemoeid zijn met het ter beschikking stellen van gegevens, gelden vaste tarieven voor het aanvragen van gegevens. Deze tarieven zijn vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Gebruik Prijs (excl. btw)
1 Het gebruik van één type bestand (bijv. alleen morbiditeit) binnen één zorgdiscipline (bijv. huisartsen) over één jaar € 1.035,00
2 Het gebruik van meerdere typen bestanden (bijv. morbiditeit en prescripties) binnen één zorgdiscipline (bijv. huisartsen) over één jaar € 2.070,00
3 Het gebruik van één of meerdere typen bestanden (bijv. morbiditeit en prescripties) binnen één zorgdiscipline (bijv. huisartsen) over meerdere jaren € 3.105,00
4 Het gebruik van combinaties van bestanden van disciplines, al dan niet gekoppeld (bijv. huisartsen en fysiotherapeuten), of met koppeling van data uit een externe bron € 5.175,00

Welke gegevens stelt Nivel Zorgregistraties beschikbaar binnen deze tarieven?

Dit betreft gegevens die afgeleid kunnen worden van de onderzoekbestanden die gebruikt zijn om de jaarlijkse of wekelijkse cijfers te rapporteren. Nivel Zorgregistraties kan selecties van deze onderzoeksbestanden beschikbaar maken. Het Nivel stelt alleen gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de opgestelde onderzoeksvragen.

Over ons onderzoekVoorwaarden gegevensaanvragen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De voorwaarden bij het ter beschikking stellen van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunt u opvragen via zorgregistraties@nivel.nl. Deze worden ook standaard bij de overeenkomst meegeleverd. In het kort:

 • De resultaten van het betreffende onderzoek moeten openbaar worden gepubliceerd.
 • Ten minste één onderzoeker van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is als mede-auteur actief betrokken bij de rapportage over het betreffende onderzoek. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kan deze voorwaarde laten vervallen indien hun eigen bijdrage aan de publicatie zeer beperkt is.
 • Het Nivel stelt alleen gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de opgestelde onderzoeksvragen. Deze gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de beantwoording van de vraagstelling waarvoor ze worden aangevraagd.

ResultatenOnderzoeksresultaten: publicaties

Alle onderzoeksresultaten op basis van onderzoek met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vindt u bij onze Publicaties

 NieuwsbrievenOverzicht gegevensaanvragen

In het overzicht hieronder vindt u alle gegevensaanvragen die Nivel Zorgregstraties Eerste Lijn heeft toegekend, per jaar geordend. Per aanvraag vindt u informatie over de organisatie van waaruit de aanvrager zijn aanvraag indient en informatie over de aard van het onderzoek.

* Aangevraagde projecten met een ster in het overzicht hieronder zijn voor de beoogde uitvoering voorgelegd aan de Privacycommissie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en zijn akkoord bevonden voordat de uitvoering is gestart.

Aanvragen 2021
 
Università della Svizzera Italiana/Erasmus Universiteit Rotterdam: Health and labour market consequences of benzodiazepine use
Beschrijving volgt
Nivel: Impact van Covid-19 pandemie op het zorggebruik van eerstelijns fysio- en oefentherapie
Beschrijving volgt
Nivel: Paramedische zorg voor patiënten met COVID-19
Beschrijving volgt
HONK: M&I verrichtingen bij (kwetsbare) ouderen van 75+
Beschrijving volgt
Amsterdam UMC: De ziekte van Parkinson in Nederland: stand van zaken en een toekomst met perspectief
Beschrijving volgt
Onderzoekswerkplaats Nivel en Zorginstituut Nederland: Onderzoek naar de zorgpaden van patiënten met artrose aan de heup of de knie*
Beschrijving volgt
RIVM: Schatting medische indicatie COVID-19 vaccinatie
Beschrijving volgt
Nivel: Het effect van overtuigingen van huisartsen op praktijkvariatie in het (langdurig) voorschrijven van sterkwerkende opioïden voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat
Beschrijving volgt
Nivel: Siliconen borstimplantaten en gezondheidsklachten*
Beschrijving volgt
RIVM: Surveillance van soa/hiv in Nederland; jaarrapport van het RIVM
Beschrijving volgt
Radboudumc (afdeling IQ healthcare): Sepsis-gerelateerde mortaliteit en IC-opnames bij patiënten met acute infecties op de huisartsenpost: een retrospectief onderzoek om hoog-risicogroepen te identificeren*
Beschrijving volgt
Nivel: Koppeling van gegevens uit verschillende databronnen voor toekomstig onderzoek naar de lange termijn effecten (fysiek en psychosociaal)van de COVID-19 pandemie*
Beschrijving volgt
Nivel: Chronische nierschade
Beschrijving volgt
RIVM: Eventuele leeftijdsbovengrens influenza vaccinatie
Beschrijving volgt
CBS: Jaarlevering huisartsencijfers 2019 aan CBS
Beschrijving volgt
Nivel & Alterra: Alterra Een groene tuin, een gezonde tuin*
Beschrijving volgt
CBS: Participatie van personen met een beperking of chronische aandoeningen (Derde meting CRPD indicatoren)*
Beschrijving volgt
Nivel: Kwaliteit en veiligheid van huisartsenzorg
Beschrijving volgt
Nivel: Relatie tussen skill-mix en patiëntenpopulatie in de huisartsenpraktijk
Beschrijving volgt
AUMC/ AMC: Validation of a modified CHARGE-AF score for predicting incident atrial fibrillation using primary care data from the NIVEL registry: a feasibility study
Beschrijving volgt
Nivel: Monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie en Nationaal Programma Pneumokokken Vaccinatie voor Volwassenen
Beschrijving volgt
Aanvragen 2020
 
Nivel: Beloop, ernst en impact van patiënten met COVID-19 bekend bij de huisartspraktijk
Beschrijving volgt
Nivel: Toekenning van urgentie door de triagist van de huisartsenpost
Beschrijving volgt
IVM: 1) Praktijkvariatie (middel) langwerkende insulines 2) Voorschrijfpatronen nieuwe geneesmiddelen
Beschrijving volgt
Hartstichting: Incidentie en prevalentie van enkele ziektebeelden binnen HVZ
Beschrijving volgt
TNO: E-manager Chronic Diseases
Beschrijving volgt
Epiconcept en Nivel: Risk factors for COVID-19*
Beschrijving volgt
RIVM: Regionale cijfers morbiditeit en zorggebruik voor Regiobeeld.nl*
Beschrijving volgt
Zorginstituut Nederland & Nivel: Onderzoekswerkplaats Nivel en Zorginstituut: Routine Zorgdata voor Passende Zorg 2020-2021*
Beschrijving volgt
Erasmus MC: Elderly Patients at Risk for Hospital Admissions Related to Intensive Antihypertensive Drug Treatment in the Netherlands: a population study
Beschrijving volgt
RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport/surveillance
Beschrijving volgt
Universiteit Maastricht: Onderzoek naar een mogelijk klinisch relevante relatie tussen influenzavaccinatie en het risico op COVID-19 met een respectievelijk mild, ernstig of fataal beloop
Beschrijving volgt
Hersenstichting: Update cijfers website Hersenstichting
Beschrijving volgt
Nivel: Diabetes mellitus in Nederland*
Beschrijving volgt
Nivel: Vroegtijdig herkennen van hoog risico patiënten voor hartfalen, atrium fibrilleren en coronairlijden
Beschrijving volgt
Nivel: Vervolg haalbaarheidsstudie Lerend zorgsysteem ambulancezorg*
Beschrijving volgt
Nivel: Effect van online inzage in het H-EPD*
Beschrijving volgt
Nivel: Zorggebruik in de huisartspraktijk en huisartsenpost van patiënten in behandeling van de praktijkondersteuner GGZ voor angst-gerelateerde klachten*
Beschrijving volgt
Nivel: Voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost: scannen, monitoren, verbeteren*
Beschrijving volgt
Nivel: Gezondheidsklachten door eikenprocessierups
Beschrijving volgt
Nivel: De waarde van bloedonderzoek bij moeheid
Beschrijving volgt
Nivel: Register Dementiezorg en –Ondersteuning*
Beschrijving volgt
Nivel: Gebruik van orale antistolling (OAS) in de huisartsenpraktijk
Beschrijving volgt
Nivel: Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsendagzorg en op de huisartsenpost: Lessen van de Covid-19 pandemie*
Beschrijving volgt
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM): Risicoverevening en gezonde verzekerden
Beschrijving volgt
Nivel: Diabetische nefropathie: Ziekenhuisopnamen en sterfte*
Beschrijving volgt
Nivel: Het Landelijk Schakelpunt (LSP) in de huisartsenpraktijk*
Beschrijving volgt
Radboudumc: Gezondheidsverschillen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking*
Beschrijving volgt
Nivel: Dwarsverbanden tussen huisartsendagzorg en huisartsenpost*
Beschrijving volgt
RIVM: Incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
Beschrijving volgt
Nederlandse Brandwonden Stichting: Ziektelast van brandwonden in de 1e, 2e en 3e lijn
Beschrijving volgt
Nivel: Gezondheidsverkenning Groningen*
Beschrijving volgt
Nivel: Voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk: vorm en voorschrijfduur
Beschrijving volgt
Nivel: Prescribing of rapid onset fentanyl in general practice
Beschrijving volgt
Centraal Planbureau: In kaart brengen van hoe de organisatie van de toegang tot de jeugdzorg doorwerkt in het aantal doorverwijzingen naar niet vrij-toegankelijke jeugdzorg*
Beschrijving volgt
Nivel: Diabetische nefropathie in de Nederlandse huisartsenpraktijk
Beschrijving volgt
IVM: Handboek Werken met cijfers in het FTO
Beschrijving volgt
Nivel: Wat is de impact van berichtgeving op het gedrag van patiënten?
Beschrijving volgt
RIVM: Patiëntenstroommodel acute zorg
Beschrijving volgt
RIVM: Zo Oud 2040
Beschrijving volgt
Nivel: Verkenning en monitoring actuele en uitgestelde gevolgen van COVID-19 voor de huisarts en de huisartsenzorg
Beschrijving volgt
Radboudumc, IQ healthcare: Het volume, variatie en kosten van 4 vormen van niet-gepaste huisartsgeneeskundige zorg in Nederland
Beschrijving volgt
RIVM: 1) Praktijkvariatie (middel) langwerkende insulines 2) Voorschrijfpatronen nieuwe geneesmiddelen
Beschrijving volgt
Nederlands Kanker Instituut: Voorspelmodellen voor ondersteuning van de primaire behandeling keuze voor nieuwe Hodgkin lymfoom patiënten en van nazorg voor Hodgkin lymfoom overlevenden
Beschrijving volgt
Nivel: Wat is de impact van berichtgeving op het gedrag van patiënten?
Beschrijving volgt
CBS: Participatie en financiële positie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening*
Beschrijving volgt
Amsterdam UMC: Social concordance and referral decision making in primary care*
Beschrijving volgt
Universiteit Utrecht: Primary non-adherence in the Netherlands
Beschrijving volgt
Significant APE: No-riskpolis chronisch zieken*
Beschrijving volgt
NZa: Monitor Acute zorg 2020*
Beschrijving volgt
Nivel: Antibiotics prescribing in primary care during the COVID-19 pandemic
Beschrijving volgt
Acute Zorgnetwerk Noord Nederland: Inzicht in vermijdbare tweedelijnszorg in Friesland*
Beschrijving volgt
VeiligheidNL: Voorkomen van contacten voor letsels op de huisartsenpost
Beschrijving volgt
Rutgers: Incidentie hulpvragen rond seksuele en reproductieve gezondheid bij de huisarts
Beschrijving volgt
RIVM: Onbedoelde (tiener) Zwangerschappen
Beschrijving volgt
Nivel & IKNL: PARTNR - Personalized cAnceR TreatmeNt and CaRe platform
Beschrijving volgt
Aanvragen 2019
 
Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar: Montelukast en hart- en vaatziekte
Beschrijving volgt
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: Risk factors for chronic high-dose opioid dose in the Netherlands/ Regional variation in chronic opioid use in the Netherlands*
Beschrijving volgt
Nivel: Zicht krijgen op het gebruik van huisartsenzorg van 11 verschillende patiëntgroepen, in termen van contacten, behandelingen en verwijzingen.*
Beschrijving volgt
Universiteit Utrecht/Nivel: Using machine learning to predict future opioid misuse in individual patients
Beschrijving volgt
CBS: Jaarlevering huisartsencijfers 2018 aan CBS
Beschrijving volgt
UMCU, Physiotherapy Science: The current use of Patient-Reported Outcome Measures to measure pain and factors associated with pain scores in patients with non-specific neck pain
Beschrijving volgt
Nivel: Taxinomisis: Een multidisciplinaire aanpak voor de stratificatie van patiënten met halsslagaderaandoeningen*
Beschrijving volgt
Nivel/ Norge: Comparisson of GP's? Depression care between Norway and the Netherlands woth regard to antidrepessant prescription
Beschrijving volgt
Erasmus School of Health Policy & Management: Evalueren en verbeteren van de risicoverevening met gebruik van diagnose-informatie uit huisartsenregistraties*
Beschrijving volgt
Amsterdam UMC: Identifying best practices in care trajectories of community-dwelling persons with dementia (BESIDE)
Beschrijving volgt
Nivel: Valpreventie in de eerste lijn geïmplementeerd
Beschrijving volgt
Nivel: Behandeling en screening van patiënten met schizofrenie in de eerste lijn*
Beschrijving volgt
RIVM: Trends in morbiditeit bij verschillende sociaal economische klassen in Nederland*
Beschrijving volgt
Veiligheid NL: Jaarlijkse rapportage alcoholintoxicaties
Beschrijving volgt
Equalis: Verschillen in zorgtrajecten in de 1e en 2e lijn tussen mensen met en zonder LVB*
Beschrijving volgt
RIVM, CBS, Nivel: Eenduidige cijfers over morbiditeit
Beschrijving volgt
Long Alliantie Nederland: Feiten en cijfers Longziekten
Beschrijving volgt
RIVM: Jaarrapportage Respiratoire Infecties
Beschrijving volgt
Griepalert.nl: Voorspelling Griep Nederland
Beschrijving volgt
GGD West-Brabant: Voorspellen van duur, ernst en hoogtepunt van een griepepidemie op lokaalniveau
Beschrijving volgt
Nivel/RIVM: Griepvaccinatiegraad gegevensjaar 2018|

Beschrijving volg

NHG: Jaarlijkse levering morbiditeitscijfers

Beschrijving volg

RIVM: Incidentie en prevalentiecijfers t.b.v. VZinfo en Staat VenZ

Beschrijving volgt

RIVM: Incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport

Beschrijving volgt

Nivel: Proeftuin Zelfzorg*

Beschrijving volgt

RIVM: Onderzoek naar epidemiologische data m.b.t. ICD-10 hoofdstuk 13

Beschrijving volgt

Nivel: Landelijk Register Dementiezorg*

Beschrijving volgt

Nivel: Zorggebruik in het sociale domein en eerste lijn*

Beschrijving volgt

Nivel: Bepaling van de factor demografie, uitstroom en doorrekening van de capaciteitsraming huisartsen

Beschrijving volgt

Nivel: (On)zichtbare gevolgen van hersenaandoeningen

Beschrijving volgt

HONK: Declaraties ouderenzorg 2017

Beschrijving volgt

Veiligheid NL: Voorkomen van contacten voor letsels in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost

Beschrijving volgt

IVM: Handboek Werken met cijfers in het FTO

Beschrijving volgt

Nivel: Behandeling van klachten vanuit de lage rug in de eerste lijn

Beschrijving volgt

Nivel: Opioid prescribing in out-of-hours primary care in the Netherlands: incidental prescriptions or start of chronic use?*

Beschrijving volgt

Hartstichting: Hoofdstuk Cijferboek HAV in Nederland

Beschrijving volgt

Nivel: Effectiviteit van fysio-oefentherapie op het gebruik van en voorschrijven van opioïden bij lage rugklachten in de eerste lijn*

Beschrijving volgt

HONK: Zorggebruik kwetsbare patiënten

Beschrijving volgt

Nivel: Meer inzicht in (kwaliteit) van palliatieve zorg door koppeling van bestaande registratiegegevens over ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en doodsoorzaken*

Beschrijving volgt

Aanvragen 2018
 
Nivel: Using social media to improve influenza surveillance: the FluTrend project
Organisatie aanvrager Nivel
Opdrachtgever onderzoek Nivel
Titel van het onderzoek Using social media to improve influenza surveillance: the FluTrend project
Korte omschrijving/doel onderzoek The FluTrend project aims to improve the Nivel Primary Care Database – influenza surveillance by using social media to:
 1. Produce ‘Nowcasts’. This means that the weekly data (ILI or ARI rates) are corrected for missing data (e.g. not all GPs have reported their data in that week)
 2. Produce ‘Forecasts’. A Facebook forecasting algorithm will be used to make 2-4 week forecasts and give the surveillance system an idea about what trends can be expected in the coming weeks
Contactpersoon Mariëtte Hooiveld
Product(en) De toegevoegde waarde van machine learning voor Nivel Zorgregistraties eerste lijn
RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
Beschrijving volgt
Baker Heart and Diabetes Institute: Global and country-specific rates and trends in incidence of diagnosed type 2 diabetes (GLOBALDIAB)
Beschrijving volgt
Nivel: De effecten van een landelijke depressiecampagne op google zoekgedrag en zorggebruik
Organisatie aanvrager Nivel
Opdrachtgever onderzoek Nivel
Titel van het onderzoek De effecten van een landelijke depressiecampagne op google zoekgedrag en zorggebruik.
Korte omschrijving/doel onderzoek Het ministerie van VWS initieerde eind september 2016 een brede publiekscampagne om depressie makkelijker bespreekbaar te maken. De campagne richtte zich vooral op jonge vrouwen (18-35) en jongeren (13-18). De campagne had het doel om deze doelgroep meer bewust te maken van mogelijke depressieve gevoelens, en depressie beter bespreekbaar te maken. In dit onderzoek willen we kijken naar de effecten van de campagne op google zoekgedrag, en naar de relatie tussen google zoekgedrag en zorggebruik voor depressie. Is er een associatie te vinden tussen toename in het google zoekgedrag en het bezoek bij de huisarts? Kan je aan de hand van google trends toekomstig zorggebruik voorspellen?
Contactpersoon Mariëtte Hooiveld
Product(en) Zheng H. Internship Report: Social Media Prediction to Health Care Uptake for Depression. Leiden University, The Netherlands. Intern rapport. Contactpersoon: Derek de Beurs.
Nivel en AMC: Case 2: de beste keuze van antibiotica bij neus-/bijholteontsteking bepalen met machine leaning technieken (deelproject van kennissynthese 'innovatieve technieken')
Beschrijving volgt
Veiligheid NL: Vóórkomen van contacten voor letsels in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost
Organisatie aanvrager Veiligheid NL
Opdrachtgever onderzoek Veiligheid NL
Titel van het onderzoek Vóórkomen van contacten voor letsels in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost.
Korte omschrijving/doel onderzoek Veiligheid NL heeft de omvang van het zorggebruik gerelateerd aan letsels die op de spoedeisende hulp worden gepresenteerd in kaart gebracht, met behulp van data uit het LIS (Letsel Informatie Systeem) en vervolgonderzoek naar (na-)zorg bij letselpatiënten (steekproef uit LIS). Om een idee te krijgen wat de omvang is van letsel gerelateerde huisartsenzorg en of er een verschuiving van zorggebruik voor letsels van de SEH naar de huisartsendagzorg en huisartsenpost heeft plaatsgevonden, zijn de gegevens van NIVEL Zorgregistraties nodig.
E-mail Contactpersoon Zorgregistraties@nivel.nl
Nivel: Examining differences in out-of-hours primary care use in Belgium and the Netherlands using routine registration data: a cross sectional study
Beschrijving volgt
Nivel: Generiek voorschrijven binnen het formularium door de huisarts
Beschrijving volgt
Nivel: Differences between direct access and referral to a physiotherapist
Beschrijving volgt
RIVM jaarrapport respiratoire infecties
Organisatie aanvrager RIVM
Opdrachtgever onderzoek VWS
Titel van het onderzoek RIVM jaarrapport respiratoire infecties 2017-2018
Korte omschrijving/doel onderzoek Ieder jaar publiceert de groep Respiratoire Infecties (CIb, EPI, RIVM) een rapport over de laatste trends en epidemiologie van verschillende respiratoire infecties, waaronder influenza en pneumonie.
Contactpersoon Mariëtte Hooiveld
Product(en) https://www.rivm.nl/publicaties/annual-report-surveillance-of-influenza-and-other-respiratory-infections-winter
RIVM: Handboek Werken met cijfers in het FTO
Beschrijving volgt
Nivel en NSCR: Zorggebruik en gezondheidsproblemen van gedetineerden voor en na hun detentie
Beschrijving volgt
Nivel: Haalbaarheidsstudie lerend zorgsysteem ambulancezorg*
Beschrijving volgt
Nivel: Verandering in hulpvraag vanwege psychische problematiek en de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode 2011-2017
Beschrijving volgt
Nivel & NSCR: Zorggebruik en gezondheidsproblemen van gedetineerden voor en na hun detentie*
Beschrijving volgt
RIVM: RIVM jaarrapport Rijksvaccinatieprogramma 2017
Organisatie aanvrager RIVM
Opdrachtgever onderzoek VWS
Titel van het onderzoek Jaarrapport Rijksvaccinatieprogramma in Nederland : Surveillance en ontwikkelingen in 2017-2018
Korte omschrijving/doel onderzoek Wekelijks aantal huisartsbezoeken voor veronderstelde gastro-enteritis bij kinderen onder de 5 jaar in de periode 2011 t/m 2017.
Contactpersoon Mariëtte Hooiveld
Product(en) https://www.rivm.nl/publicaties/national-immunisation-programme-in-netherlands-surveillance-and-developments-in-2017
AMC: Prenatal famine exposure and dementia*
Beschrijving volgt
Nivel: Griepvaccinatiegraad
Organisatie aanvrager Nivel
Opdrachtgever onderzoek RIVM
Titel van het onderzoek Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2017
Korte omschrijving/doel onderzoek Gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische medische dossiers van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties eerste lijn worden gebruikt om de doelgroep voor griepvaccinatie en het aantal mensen dat is gevaccineerd in kaart te brengen.
Contactpersoon Mariëtte Hooiveld
Product(en) Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J. Monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2017. Utrecht: Nivel, 2018.

Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J. Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2017: monitor in het kort. Utrecht: Nivel, 2018.

Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J. Vaccine Coverage Dutch National Influenza Prevention Program 2017: brief monitor. Utrecht: Nivel, 2018.
RIVM: Incidentie en prevalentiecijfers t.b.v. VZinfo en Staat VenZ
Beschrijving volgt
Nivel: Zorg voor mensen met multimorbiditeit*
Beschrijving volgt
RIVM: Chronisch ziekten modellHIER DE TEKST
Beschrijving volgt
RIVM: Inzicht in ziektelast van Respiratoir Syncytieel Virus in jonge kinderen*
Organisatie aanvrager RIVM
Opdrachtgever onderzoek IMI
Titel van het onderzoek Inzicht in ziektelast van Respiratoir Syncytieel Virus in jonge kinderen.
Korte omschrijving/doel onderzoek
 1. Incidenties van respiratoire infecties naar leeftijd en geslacht.
 2. Risicofactoren voor krijgen van respiratoire infecties (via koppeling met andere bestanden)
Contactpersoon Mariëtte Hooiveld
NHG: NHG standaard Urineweginfecties
Beschrijving volgt
Nivel: Proeftuin ambulanceverpleegkundige acute huisartsgeneeskunde voor de huisartsenpost*
Beschrijving volgt
CBS: Licht verstandelijk beperkten*
Beschrijving volgt
Verwey-Jonker Instituut: Werken met NAH
Beschrijving volgt
Nivel & CBG: Voorschrijven van Champix bij stoppen met roken
Beschrijving volgt
CBS: The potential of enriched cause of death data for diseases related mortality statistics*
Beschrijving volgt
Hartstichting: Incidentie en jaarprevalentie van hartfalen over het jaar 2017, naar leeftijd en geslacht
Beschrijving volgt
Veiligheid NL: Jaarlijkse rapportage alcoholintoxicaties
Organisatie aanvrager Veiligheid NL
Opdrachtgever onderzoek Veiligheid NL
Titel van het onderzoek Jaarlijkse monitor alcoholintoxicaties op de huisartsenpost
Korte omschrijving/doel onderzoek Jaarlijkse cijfers over het voorkomen van contacten met de huisartsenpost voor alcoholintoxicaties. Veiligheid NL rapporteert al meerdere jaren over het aantal alcoholintoxicatie op de spoedeisende hulp. Sinds 2014 worden ook de alcoholintoxicaties op de huisartsenpost in de rapportage meegenomen.
Contactpersoon Zorgregistraties@nivel.nl
Product(en) Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol: SEH-bezoeken 2017
Erasmus MC: ROBINSCA: Risk OR Benefit IN Screening for Cardiovascular disease
Beschrijving volgt
Nivel: Astma medicatie in de eerste lijn
Beschrijving volgt
AUMC: Validation of a modified CHARGE-AF score for predicting incident atrial fibrillation using primary care data from the NIVEL registry: a feasibility study
Beschrijving volgt
CBS: huisartsgegevens ten behoeve van de statistiek Huisartsenzorg van het CBS
Beschrijving volgt
Bohn Stafleu van Loghem: Epidemiologisch hoofdstuk in handboek voor urogynaecologie
Beschrijving volgt
Ministerie van VWS: Behoefteraming neurostimulatie/deep brain stimulation behandelingen
Beschrijving volgt
Ministerie van VWS: Landelijk Register Dementiezorg
Organisatie aanvrager Nivel intern
Opdrachtgever onderzoek Ministerie van VWS
Titel van het onderzoek Landelijk Register Dementiezorg
Korte omschrijving/doel onderzoek Het Register dient drie doelen.
Ten eerste is het Register bedoeld om regionale dementienetwerken te voorzien van informatie over het zorggebruik van mensen met dementie en mantelzorgers en over de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Het Register moet het mogelijk maken om de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het gebruik daarvan, op het niveau van het regionale dementienetwerk structureel te monitoren.
Ten tweede is het Register bedoeld om ook op landelijk niveau het zorggebruik en de kwaliteit van zorg en ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers inzichtelijk te maken en te monitoren.
Een derde doel van het Register is om onderzoekers in staat te stellen de gegevens uit het Register te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Deze onderzoeken dienen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Onderzoeksvoorstellen dienen eerst goedgekeurd te worden conform nog te maken afspraken binnen de governance structuur van het Register. Deze governance structuur wordt ook binnen de projectperiode opgezet. Hier zullen belangrijke stakeholders (zoals dataleveranciers) in plek in krijgen.
Contactpersoon Zorgregistraties@Nivel.nl
RIVM: hitte en huisartsendata
Organisatie aanvrager Nivel
Opdrachtgever onderzoek Nivel
Titel van het onderzoek Gezondheidseffecten van hittegolven
Korte omschrijving/doel onderzoek Onderzoeken wat de invloed is van temperatuur op mogelijk hitte gerelateerde klachten, zoals vastgelegd in door huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Contactpersoon Mariëtte Hooiveld
Product(en) De voorlopige resultaten zijn gepresenteerd op het congres van de International Society for Environmental Epidemiology, Utrecht, 2019.
Nivel: Agendaplanning op de huisartsenpost
Organisatie aanvrager Nivel intern
Opdrachtgever onderzoek Gastonderzoeker, geldloze aanvraag
Titel van het onderzoek Agendaplanning op de huisartsenpost.
Korte omschrijving/doel onderzoek Het onderzoek moet in kaart brengen wanneer de piekmomenten in de zorg op de huisartsenpost plaatsvinden, voor een betere agendaplanning. Er wordt ook een kwalitatief deelonderzoekje onder triagisten en huisartsen op de huisartsenpost in Alkmaar gedaan door de gastonderzoeker.
Contactpersoon Zorgregistraties@Nivel.nl
Rijksuniversiteit Groningen en Nivel: Identificatie van slecht gereguleerde diabetespatiënten in de eerste lijn
Beschrijving volgt
RIVM: Surveillance van soa en hiv in Nederland, jaarrapport RIVM
Beschrijving volgt
Nivel: Laag urgente contacten met de hap en vervolgcontact met de huisarts*
Beschrijving volgt
CBS: jaarlevering huisartsgegevens ten behoeve van de statistiek Huisartsenzorg van het CBS
Organisatie aanvrager CBS
Opdrachtgever onderzoek CBS
Titel van het onderzoek Jaarlijkse levering huisartsgegevens
Korte omschrijving/doel onderzoek Overeenkomst met CBS voor jaarlijkse levering huisartsgegevens.
Contactpersoon Zorgregistraties@Nivel.nl
Product(en) Binnen CBS-omgeving.
RIVM: Voorkomen MDL-aandoeningen
Beschrijving volgt
Aanvragen 2017
 • NIVEL: Validering van gegevens ziekte van Parkinson
 • NIVEL: Verkenning van de toename van hoog-urgente contacten (U1 en U2) op de huisartsenpost Inzicht in de Nederlandse Triage Standaard
 • RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • NIVEL: Pilot studie Patroonherkenning*
 • NIVEL: Lange termijn effecten van kanker bij kinderen*
 • NIVEL: Zorggebruik en substitutie in de eerste lijn*
 • Longfonds: Impact astma en COPD
 • Ministerie van Defensie: Incidentiecijfers in relatie stof blootstelling militairen Mali
 • NIVEL: Haalbaarheidsonderzoek binnen de NIVEL Zorgregistraties
 • RIVM-website Volksgezondheidenzorg.info: Incidentiecijfers van Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)
 • Pollennieuws en Hooikoortsradar: Hooikoortsradar
 • CBG: Voorschrijven valproaat in Nederland
 • Universiteit van Amsterdam: Verband leggen tussen daadwerkelijke incidenten van griep en online zoekgedrag
 • NIVEL: Thema rapportage Depressie ihkv Staat voor de Volksgezondheid
 • Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik: Handboek Werken met cijfers in het FTO
 • HONK: M&I verrichtingen bij ouderen van 85 jaar en ouder
 • RIVM / Centrum KVZ: Indicatoren omvang en impact hersenaandoeningen
 • KPMG Plexus: Zorgcentrum Dermatologie
 • RIVM: Annual report. Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2016/2017
 • RIVM: Jaarrapport Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 2016
 • NIVEL: Veehouderij en gezondheid omwonenden (deel 3): monitoring in de huisartspraktijk 2007-2016*
 • NIVEL: Huisartsenzorg Aruba in kaart gebracht
 • RuG/UMCG: Ontwikkeling van een risico taxatie instrument voor SOLK*
 • WUR: Bijtprotocol
 • VU medisch centrum: Cardiovasculair risicomanagement medicatie bij ouderen: speelt kwetsbaarheid een rol bij voorschrijven?
 • Universiteit Utrecht/ Nivel: To identify and compare indications for prescribing antidepressant drugs in general practice in two elderly populations Netherlands and Catalonia: a methodological study
 • CBS: Participatie van personen met een beperking of chronische aandoening*
 • Reade: De associatie tussen diabetes mellitus en inflammatoire gewrichtsaandoeningen in Nederland
 • Nivel: Nivel Zorgmonitor Krimpgebieden
 • GGD/GHOR Nederland: Surveillance cijfers infectieziekten per GGD
 • Hartstichting: Cijfers over aantal personen met HVZ en aantal nieuwe ziekte-episodes
 • RIVM, Afdeling Soa/Hiv, Epidemiologie & Surveillance, Centrum Infectieziekte Bestrijding: Surveillance van soa/hiv in Nederland; jaarrapport van het RIVM
 • Erasmus School of Health Policy and Management: Gebruik van diagnose-informatie uit huisartspraktijken in de risicoverevening via de methode van constrained regression
 • HarmonicSS: HarmonicSS* (Identificeren van patiënten met Sjögren in huisartsendata)
 • NIVEL: Definiëren van patiëntprofielen en evaluatie van de behandeling van patiënten met overgewicht bij de diëtist
Aanvragen 2016
 • RIVM: Tabak en ziekten van het ademhalingsstelsel (binnen programma Zinnige zorg)
 • NIVEL: Analyse betrouwbaarheid en validiteit landelijk SMS-tijdsbestedingsonderzoek huisartsen*
 • Huisartsencoöperatie Deventer e.o.: cijfers prescriptie voor jaarverslagen voor huisartsen HCDO
 • NIVEL: Monitor Basis-GGZ
 • St. SEZU: Analyses huisartspraktijken in gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn
 • RIVM: Non-specific effects of vaccination*
 • Ksyos Telemedisch Centrum: Association between the use of secondary teledermatology and physical referrals to the dermatologist by general practitioners in Dutch primary car
 • NIVEL: Verandering in morbiditeit en zorgvraag op de huisartsenpost*
 • NIVEL: Effect van aios op het gebruik van zorg in de huisartsenpraktijk
 • RIVM: RIVM SOA PICC-UP studie
 • NIVEL: Raming toekomstige vraag voor HA praktijken
 • RIVM: Het individuele effect van het bivalente HPV vaccin op het voorkomen van genitale wratten bij vrouwen in de algemene bevolking*
 • NIVEL: Serious game voor strategisch praktijkmanagement in de huisartsenzorg
 • CBG: Opioïden gebruik in de huisartsenpraktijk
 • NHG: Top-25 van ATC-codes
 • NIVEL: Impact van overstappen Thyrax Duotab naar levothyroxine van andere fabrikanten; een prospectief onderzoek*
 • VWS: Cijfers specialité
 • NKI: Diabetes na bestraling voor Teelbalkanker
 • NIVEL: Griepvaccinatiegraad 2015-202
 • RIVM: Jaarrapportage respiratoire surveillance
 • RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • RIVM: Berekening kengetallen gebruik eerstelijns zorg, in het bijzonder de 'Kosten van Ziekten'
 • Alterra Wageningen: Groen en ADHD bij kinderen
 • RIVM: Tweejaarlijkse afname van de rotavirus incidentie in Nederland en impact van rotavirus vaccinatie in Europa
 • NIVEL: Evolution of the timing of influenza activity in the Netherlands
 • NIVEL: Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk
 • Trimbos: Inzicht krijgen in alcoholproblematiek bij 55-plusser
 • RIVM: Effect van veranderingen in influenzavaccinatie in Nederland
 • Universiteit Utrecht en NIVEL: Opioide geneesmiddelen in NL: verschillen in voorschrijfgedrag*
 • NIVEL: Crp point of care testen en antibiotica voorschrijven op de huisartsenpost
 • NIVEL: Gezondheidstests en de effecten op zorggebruik
 • NIVEL: Monitoren effecten publiekscampagne depressie op instroom van jongere vrouwen en adolescenten in de huisartspraktijk
 • NIVEL/LAREB: Medicatie Baten Risico Register eerste lijn: overactieve blaas
 • RIVM: Estimation of age-specific susceptibility to influenza in the Netherlands and its relation to loss of CD8+ T-cell memory
 • NIVEL: Zorgmijden. Wat is de invloed van het eigen risico op het opvolgen van verwijzingen naar de medisch specialist?*
 • RIVM: Tweejaarlijkse afname van de rotavirus incidentie in Nederland en impact van rotavirus vaccinatie in Europa
 • NIVEL: Huisarts en Wetenschap column kinderen met koorts
 • NIVEL: Registratie gezondheidsproblemen na de behandeling van kanker*
 • RIVM: Praktijkvariatie in verwijzingen naar de tweede lijn.
 • RIVM: Surveillance van soa/hiv in Nederland; jaarrapport van het RIVM
 • NIVEL: NIVEL bijdrage monitor Basis-GGZ (VWS)
 • CBS: Vooronderzoek populatieafbakening chronisch zieken en gehandicapten
 • NIVEL: Gewasbeschermingsmiddelen en gezondheidsproblemen van omwonenden*
 • NIVEL: Project Gezondheidsverkenning bewoners gemeente Moerdijk*
 • NIVEL: Identification of overweight and obesity in general practices*
Aanvragen 2015
 • RIVM: soa/hiv surveillance in Nederland, jaarrapport 2014
 • NIVEL: Urban neighbourhouds and health
 • NIVEL: Monitor psychische hulpvraag 2014 c.q. POH-GGZ: substitutie of nieuwe markt?
 • Regionale Huisartsenpost Zutphen: meetperiode acute zorg
 • RIVM: aanvullende analyse schaduwmonitor
 • Universiteit Twente: Het effect van (point-of-care) diagnostiek in de 1e lijn op de behandeling en doorverwijzing naar de 2e lijn
 • Pacmed: Pacmed Research
 • AMC: Diabetische wonden in de Nederlandse huisartsenpraktijk
 • UMCG/NIVEL: Consequences of polypharmacy and comorbidity on adherence of older depressed patients in general practice
 • NIVEL: Monitoring pilot Huisarts en Jeugdzorg, Gorinchem
 • NIVEL: Suïcide pogingen op de hap
 • IVM: Handboek werken met cijfers in het FTO
 • NIVEL: Vervolgstudie medicatieveiligheid (HARM project)
 • Afdeling sociale geneeskunde AMC, Universiteit van Amsterdam: the influence of gender concordance on prescribing behavior.
 • NIVEL: Medicatiegebruik bij multimorbiditeit
 • RIVM: Incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • RIVM: Burden of infectious diseases in elderly
 • UMC Utrecht: Predictors of mental health related quality of life among prostate cancer survivors and an age matched non-pc norm group
 • RIVM: Acute zorg (op de website volksgezondheidenzorg.info)
 • Universiteit Utrecht & NIVEL: Arbeid, Milieu en Gezondheid Onderzoek (AMIGO)
 • NHG: Morbiditeitscijfers
 • NIVEL: Griepvaccinatiegraad 2014
 • Huisartsen Cooperatie Deventer en Omstreken (HDCO): Aanvullende feedback cijfers ha zorg - 12 ATC codes
 • Erasmus MC: Atopische ziekte
 • RIVM: Associatie van influenza met morbidity and mortality
 • Radboud University Medical Centre: Huisartsgeneeskundig seksuologisch handelen bij vrouwen met candida
 • NIVEL: Identificeren van oudere patiënten voor een medicatiebeoordeling op basis van routine zorggegevens van de huisarts
 • Erasmus MC: Oorzaken, voorkomen, behandeling en gevolgen van veel voorkomende aandoeningen bij kinderen in de eerste lijn
 • LUMC: Is er een verband tussen het toenemend gebruik van voorlichtingen site Thuisarts.nl en het gebruik van eerstelijnszorg?
 • NIVEL: Zorgzwaarte in de huisartsenpraktijk
 • NIVEL: Rapid Risk Assessment Zoönosen
 • NIVEL: Routinematig vastgelegde zorggegevens in de huisartsenpraktijk als bron voor kwaliteitsinformatie
 • Hartstichting: HVZ-cijfers Hartstichting
 • NIVEL: Reumazorg in Nederland*
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: (Proactieve) coping en maatschappelijke uitkomsten
 • NIVEL: Ambulance Spoedritten in de regio Zuid-Holland Zuid
 • NIVEL: Registratie van bijwerkingen in de huisartsenpraktijk
 • VUmc: Aanvullende gegevensverzameling onder NZR Peilstation huisartsen in het kader van de rubriek levenseinde
 • Rutgers WPF: seksuele gezondheid
 • NIVEL & Universiteit Maastricht: Het gebruik van e-mail consulten in de huisartsenpraktijk
 • LUMC: Boek 'Kleine kwalen bij kinderen'
 • RIVM: Soa/HIV surveillance in Nederland, jaarrapport 2015
 • NIVEL: Antibioticagebruik bij luchtweginfecties in de eerste lijn
 • NIVEL & IVM: Medicatie bij astma en COPD
 • NIVEL: Wat is de rol van patiënten van het afwijken van richtlijnen door huisartsen
 • RIVM: Rapid Risk Assessment Zoönosen*
 • VU Medisch Centrum: Identifying best practices in care trajectories of community-dwelling persons with dementia (BESIDE)*
Aanvragen 2014
 • Stichting Koel: Project Cardiologie substitutie
 • Erasmus Universiteit Rotterdam: Economische evaluatie van de optimum continence service specificatie
 • Nivel: De vraag naar MDL-artsen in relatie tot de verdeling van patiënten met klachten aan de spijsverteringsorganen in de eerste en tweede lijn
 • Gezondheidsraad en NIVEL: ADHD Advies
 • RIVM en NIVEL: Evaluatie twee pakketmaatregelen (Benzodiazepines en Acetylcysteine)
 • Nederlands Kanker Instituut: Long-term risk of diabetes mellitus after Hodgkin lymphoma
 • NIVEL - TRANSFoRm project: Evaluatie TRANSFoRm: gebruik van routinematig verzamelde gegevens uit huisartsenpraktijken voor patiënten werving
 • NIVEL: Onderzoek rond de invoering Basis GGZ
 • NIVEL: VAAM (Vraag Aanbod Analyse Monitor)
 • Caransscoop: HIS koppeling ROS Wijkscan
 • NHG: Antibioticagebruik bij acute keelpijn
 • NIVEL: Veehouderij en gezondheid
 • GGD Amsterdam: ROtterdam-AMsterdam: Ruimtelijk Onderzoek voor betere Advisering op het gebied van Milieu en gezondheid (ROAM)
 • NIVEL: Hittegolven en huisartsenconsulten
 • IVM: Voorchrijfgegevens t.b.v. handboek aposWerken met cijfers in het FTapos
 • NIVEL: Patient- and treatment characteristics of patients visiting a physiotherapist due to knee or ankle complaints
 • NIVEL: Eerstelijn en infectieziektebestrijding
 • NIVEL: Prevalentie traumatisch hoofdletsel op de hap
 • AMC: Incidentie-trend dementie
 • RIVM: Incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse Rijksvaccinatieprogramma-rapport
 • NIVEL: Consumentenperspectief en hun zorggebruik
 • NIVEL: Meerjarige monitoring van GGZ hulpvragen en verwijzingen
 • Universiteit Maastricht: POH-GGZ detectie alcohol en drug
 • NIVEL: Patiëntervaring in relatie tot zorginhoud in de fysiotherapiepraktijk*
 • NIVEL: Maagzuurremmers: gevolgen van veranderingen in de vergoeding
 • Alterra: Vitamin G revisited: distinguishing between types of local greenery
 • RIVM: Ziektelast van ongunstige arbeidsomstandigheden
 • Reade: Musculoskeletale klachten, infecties en comorbiditeiten in huisartspraktijk registraties als predictor voor het ontstaan van reumatoïde artritis
 • NIVEL: Ambities van de huisartsen
 • UMCU opleiding fysiotherapiewetenschap: Patiënten met schouderklachten in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk
 • NIVEL: AstraZeneca: Haalbaarheidsonderzoek binnen NIVEL Zorgregistraties
 • NIVEL: Leidt terughoudend voorschrijven van antibiotica tot meer contacten met de huisartsenpost
 • NIVEL: Wat is de rol van patiënten van het afwijken van richtlijnen van huisartsen?

Meer wetenGegevens aanvragen?

Vul het aanvraagformulier of neem contact op via zorgregistraties@nivel.nl.

 

Korteweg, L.. Informatie over het aanvragen van gegevens - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 02-08-2021; geraadpleegd op 04-08-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/informatie-over-het-aanvragen-van-gegevens-nivel