Kernwaarden en fundamenten van ons onderzoek

Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dit doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek met groot maatschappelijk belang.

Missie en kernwaarden van het Nivel

Onze missie (zie meer bij Over het Nivel) geeft kernachtig aan waar we voor staan: in essentie draait al ons onderzoek om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren, of het nu gaat om de zorg bij de huisarts, de zorg rond het levenseinde, het zorgaanbod in de krimpgebieden of de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen.

Missie en kernwaarden van het NivelKernwaarden en mission statement

Alleen onderzoek dat aansluit bij de problemen en uitdagingen in de gezondheidszorg én voldoet aan de wetenschappelijke eisen voor goed onderzoek, levert waardevolle kennis op voor beleid en zorgpraktijk. Dit uitgangspunt hebben we opgenomen in onze missie, die is doorvertaald naar ons mission statement met daarin onze kernwaarden (rood):

Mission statement Nivel

'Kennis voor betere zorg' is onze missie. Met onze kennis, die op wetenschappelijk betrouwbaar onderzoek is gestoeld, dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat alle mensen in staat zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast moet iedereen gebruik kunnen maken van een betrouwbaar gezondheidszorgsysteem.
het aanbrengen van verbinding - tussen thema’s, met samenwerkingspartners, tussen wetenschap en praktijk - zien we als een belangrijk onderdeel van onze functie.
We zijn een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat betrokken is met onze opdrachtgevers én natuurlijk met al die mensen die onze aanbevelingen in de praktijk toepassen.

Dit maakt ons uniek

Wat ons onderscheidt van andere onderzoeksorganisaties, is dat wij kennis bieden over de gehele breedte van de zorg en niet enkel op deelgebieden.

Door dit brede veld te bedienen kunnen wij verschillende deelgebieden van zorg combineren in ons onderzoek.


 

 

OrganisatieFundamenten van ons onderzoek

Hoe hebben we onze missie, onze kenwaarden en ons mission statement vertaald naar ons onderzoek? Waar staan we voor en hoe realiseren we dat? We beschrijven kort de 'fundamenten van ons onderzoek' waarbij u kunt doorklikken naar meer informatie per 'fundament'.

Het Nivel doet onderzoek vanuit drie elkaar aanvullende onderzoeksperspectieven - dat van patiënten, cliënten en burgers; dat van zorgaanbieders; dat van de organisatie van de zorg (zie meer hieronder).
Binnen deze drie onderzoeksperspectieven lopen in het totaal dertien specifieke onderzoeksprogramma’s, met ieder een eigen onderzoeksteam en programmaleider. De teams beschikken over een breed (internationaal) netwerk binnen wetenschap, beleid en praktijk. Zij onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving.
Veel van ons onderzoek binnen de onderzoeksprogramma’s krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met het maken van een onderzoeksvoorstel. Na honorering voeren we het project uit.
Onderzoeksvragen halen we uit de praktijk en uit de wetenschap. Met ons onderzoek begeven we ons op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. We werken dan ook veel en graag samen met allerlei partijen die zich op het terrein van gezondheidszorg en gezondheidszorgonderzoek begeven, zowel nationaal als internationaal, zoals: de overheid en andere beleidsorganen, universiteiten, andere onderzoeksorganisaties, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties.
Voor ons onderzoek maken we onder andere gebruik van wetenschappelijke literatuur en van onze panels, zorgregistraties en beroepenregistraties, waarin patiënten, zorgprofessionals én burgers in Nederland betrokken zijn. Dit noemen we onze kennisinfrastructuur oftewel onze 'schatkamers'; het zijn de 'grondstoffen' waarmee we een aanzienlijk deel van ons onderzoek doen.
De resultaten van ons onderzoek - publicaties van kennisuitingen en cijfers over gezondheidszorg, zijn gericht op brede verspreiding en publiceren we altijd, op onze website via onze socialmedia-kanalen (LinkedInTwitter en ResearchGate). We voorzien nieuwe publicaties van een kort en helder nieuwsbericht.
Ook bieden we dossiers aan, geclusterde informatie over een thema in de zorg, en tools, producten voortgekomen uit ons onderzoek en handig inzetbaar voor zorgprofessionals en/of patiënten, én hebben we een webinar online staan. Ten slotte delen onze programmaleiders met hun onderzoeksteam hun kennis op congressen en invitational conferences.

Onderzoeksprogramma’sDrie onderzoeksperspectieven, dertien onderzoeksprogramma's

Ons onderzoek doen we vanuit drie elkaar aanvullende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers; dat van de zorgaanbieders; dat van de organisatie van zorg. Door deze invalshoeken met elkaar te combineren ontwikkelen we kennis in samenhang en vinden we antwoorden op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken in de zorg. In de animatie worden de drie onderzoeksperspectieven toegelicht:

Binnen de drie onderzoeksperspectieven kent het Nivel in totaal dertien onderzoeksprogramma’s, met elk een eigen onderzoeksteam.

Het perspectief van patiënten, cliënten en burgersHet perspectief van patiënten, cliënten en burgers

Bij onderzoek vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers gaat het om de mensen om wie het draait in de zorg. Ons onderzoek richt zich op de vraag wat patiënten en cliënten willen en wat ze nodig hebben om een actieve partner in het zorgproces te zijn, of juist om zelfredzaam te zijn. We creëren een duidelijker beeld van kwetsbare situaties en groepen en van manieren om hier adequaat mee om te gaan. Ons onderzoek helpt om de zorg beter af te stemmen op de behoeften, mogelijkheden en wensen van individuele patiënten. Onderzoeksprogramma’s waarin het perspectief van zorggebruikers centraal staat:


Het perspectief van professionals en zorgorganisatiesHet perspectief van professionals en zorgorganisaties

Bij onderzoek vanuit het perspectief van de professionals en zorgorganisaties gaat het niet alleen om de kwaliteit en de organisatie van de zorg, maar ook om zaken als werkbeleving, professionaliteit en krapte op de arbeidsmarkt. Hoge kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, waardige ouderenzorg, participatie, eigen regie en zelfredzaamheid van burgers zijn belangrijke doelstellingen van overheden én van patiëntenorganisaties en koepelorganisaties in de zorg. Hoe dragen professionals en organisaties hier aan bij, wat zijn effectieve interventies, hoe kan het best worden samengewerkt, welke competenties zijn nodig voor goede zorg, welke professionals zijn eigenlijk nodig en zijn deze professionals ook beschikbaar.


Het perspectief van de organisatie van zorgHet perspectief van de organisatie van zorg

Bij onderzoek vanuit het perspectief van de organisatie van de zorg gaat het om de inrichting van het zorgstelsel en de rol van verzekeraars, overheden en toezichthouders hierbij. De vraag is hoe het zorgstelsel zo kan worden ingericht dat ook in de toekomst de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid gewaarborgd zijn.
Het Nivel beschikt over verschillende instrumenten en vaardigheden om onderzoek te doen naar de duurzaamheid van het zorgstelsel, zoals scenarioanalyses, panels, beroepenregistraties en zorgregistraties. Met peilingen onder onze panelleden en workshops met onze experts en stakeholders zijn we optimaal toegerust om nieuwe thema’s te exploreren en de toekomst te verkennen.

 

Nivel Kenniscentrum. Kernwaarden en fundamenten van ons onderzoek. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 09-06-2021; geraadpleegd op 18-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/kernwaarden-en-fundamenten-van-ons-onderzoek