Maatschappelijk relevant, gericht op brede verspreiding

Het onderzoek van het Nivel is een wisselwerking tussen wetenschappers en stakeholders. Deze benadering biedt wetenschappelijk gedegen resultaten en voor beleid en praktijk bruikbare aanbevelingen. De schat aan informatie die voortkomt uit ons onderzoek delen we graag.

We zijn altijd, in alle fases van het onderzoek, op zoek naar productieve interactie tussen onderzoek, beleid en praktijk. Al onze kennis uit onderzoek is openbaar toegankelijk (bij Publicaties vindt u een totaaloverzicht) en gericht op brede verspreiding.

Een breed maatschappelijk draagvlakBreed maatschappelijk draagvlak

Een breed maatschappelijk draagvlakVragen die leven in de gezondheidszorg bepalen wat wij onderzoeken. Het Nivel werkt veel samen met beleidsinstellingen en maatschappelijke organisaties, waarbij kennis wordt gedeeld. Over alle onderzoeken en uitkomsten wordt openbaar gepubliceerd en gecommuniceerd. Deze kennisuitwisseling draagt bij aan een breder maatschappelijk draagvlak voor de aanbevelingen die wij bij onze onderzoeksresultaten geven.

Probleemgericht en toepassingsgerichtProbleemgericht en toepassingsgericht

Wij zetten ons ervoor in dat de resultaten van ons onderzoek hun weg vinden naar de praktijk. Hiertoe hebben wij gedurende het onderzoekstraject regelmatig contact met de beoogde gebruikers van de onderzoeksresultaten. Deze interactie is essentieel om verschillende redenen:

 • Het is een controlemiddel om te borgen dat de onderzoeksvraag waarmee wij aan de slag gaan, daadwerkelijk een vraag is waar beleid en praktijk een antwoord op nodig hebben.
 • Het zorgt ervoor dat het veld zich kan voorbereiden op het soort antwoorden dat gaat komen.
 • Het zorgt ervoor dat onze onderzoekers zich bewust zijn van de context waarin de resultaten zullen worden gebruikt.

Onze interactie met beleid en praktijk vindt onder meer plaats via regelmatige gesprekken met relevante organisaties in de gezondheidszorg. Tijdens onderzoekstrajecten hebben we veel contact met onder meer begeleidingscommissies en stuurgroepen die worden ingesteld rond onze onderzoeksprojecten en onze databases, panels en monitors.

Op wetenschappelijke basisOp wetenschappelijke basis

Ons gezondheidszorgonderzoek richt zich op de beschrijving en verklaring van verschijnselen die zich voordoen in de wereld om ons heen. Hierbij hanteren wij de regels en afspraken die in wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Om de wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek te kunnen garanderen hanteren wij de volgende werkwijzen en uitgangspunten:

 • We werken systematisch en zijn controleerbaar.

Op systematische en controleerbare wijze zoeken wij antwoorden op gestelde vragen. Deze antwoorden maken we openbaar, zodat anderen zich erover kunnen uitspreken.

 • We streven ernaar generaliseerbare kennis te leveren.

We zoeken naar kennis die specifieke situaties overschrijdt en op verschillende situaties toepasbaar is, ook al wordt die kennis verzameld door middel van gevalsstudies. Met andere woorden: we zoeken naar generaliseerbare kennis.

 • We volgen de gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek.

De wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoeken bewaken we zorgvuldig. We volgen gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek: op ons onderzoek is de 'Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit' van 1 december 2018 van toepassing. Onderzoek dat voor die datum van start is gegaan, valt onder de Nivel-gedragscode wetenschapsbeoefening.

 • We dragen met een intern controlesysteem zorg voor de kwaliteitsborging van het onderzoeksproces.

We hebben een eigen kwaliteitssysteem met procedures en werkinstructies, waarmee we de kwaliteit van het onderzoeksproces borgen. Zo kent het Nivel een wetenschappelijke onderzoekersvergadering waarin junioren en senioren de opzet van onderzoeksvoorstellen, rapporten en andere publicaties bespreken om zo de kwaliteit ervan te verhogen en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

 • Onze adviezen en aanbevelingen komen voort uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

De resultaten in onze openbare publicaties kunnen we voorzien van aanbevelingen en adviezen. Deze hebben hun wortels in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Om de maatschappelijke en wetenschappelijke kwaliteit te borgen maken we bij het bepalen van onderzoeksprogramma’s gebruik van de volgende informatiebronnen:

 • gesprekken met verschillende afdelingen en directies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • gesprekken met onze andere stakeholders in beleid en praktijk
 • verschillende interacties die we tijdens het onderzoeksproces hebben, bijvoorbeeld bij conferenties en bij het ontwikkelen van kennissyntheses en overzichtsstudies

We nodigen gesprekspartners nadrukkelijk uit om te reageren op onze onderzoeken. Dit bevordert de maatschappelijke kwaliteit van nieuw op te zetten onderzoeksprogramma’s en projecten én het fungeert als tussentijdse evaluatie.

ConsensusVoor iedereen toegankelijke onderzoeksresultaten

De onderzoeken die wij uitvoeren, worden gefinancierd met publiek geld; we ontvangen bijvoorbeeld instellingssubsidies en projectsubsidies. Mede hierom hechten we eraan dat iedereen die interesse heeft in onze onderzoeken en de resultaten, hier ook toegang toe heeft. Als onafhankelijk instituut publiceren we onze onderzoeksresultaten dan ook altijd, op onze site.

Verspreiden van kennis

ResultatenVerschijningsvormen van Nivel-publicaties

Onze onderzoeken en de daaruit voortkomende resultaten kennen verschillende verschijningsvormen. Op onze website zijn alle publicaties te vinden van het Nivel of waar het Nivel een bijdrage aan heeft geleverd, zoals een:

 • wetenschappelijk rapport: een volledig, gedetailleerd en gedegen weergave van een onderzoek en de resultaten en indien aan de orde aanbevelingen
 • factsheet: een 'kort rapport' met een overzichtelijke weergave van belangrijkste conclusies van een onderzoek, waarbij beeld (grafieken en schema's) de tekst ondersteunt
 • infographic: korte, beeldende weergave van de belangrijkste conclusies van een onderzoek; beeld is leidend en tekst ondersteunt beeld alleen waar dit echt moet voor het begrip
 • wetenschappelijke artikel: korte weergave van een onderzoek en de conclusies dat wordt opgenomen name in een wetenschappelijk tijdschrift
 • interview met een van onze inhoudelijke experts: deze interviews vind u terug in (wetenschappelijke) tijdschriften, op websites en soms ook op radio en tv

SignalerenBrede verspreiding van onze kennis

Om onze kennis breed te delen communiceren wij hierover via verschillende media.

 • We voorzien elke actuele publicatie van een nieuwsbericht en plaatsen deze prominent op onze website (op de voorpagina en bij ‘Nieuws’), samen met posts op social media: Twitter, LinkedIn en ResearchGate.
 • Bij elk nieuwsbericht over een pas verschenen publicatie sturen we een attenderingsmail aan de leden die zich hiervoor hebben ingeschreven.
 • We verspreiden indien relevant een persbericht en korte samenvattingen over onderzoeken en resultaten, waarmee we de pers kunnen benaderen.
 • Onze onderzoekers nemen deel aan én organiseren congressen en invitational conferences.

We streven naar publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften met een hoge impact in het onderzoeksveld en houden in de gaten of de kwaliteit en de kwantiteit van onze wetenschappelijke productie op peil blijft. Sommige van onze medewerkers zitten in redacties van wetenschappelijke tijdschriften en toetsingscommissies. Ze beoordelen op verzoek van anderen artikelen en onderzoeksvoorstellen.

Nivel Kenniscentrum. Maatschappelijk relevant, gericht op brede verspreiding. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-04-2021; geraadpleegd op 10-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/maatschappelijk-relevant-gericht-op-brede-verspreiding