Monitor Zorggerelateerde schade - patiënten van verschillende etnische groeperingen

In het grootschalige project Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen, dat loopt sinds 2004, dossiers beoordeeld van verschillende patiëntgroepen. Een ervan betreft patiënten van verschillende etnische groeperingen.

Aanleiding

Dit traject werd voorafgegaan door een voorstudie in opdracht van IGZ (rapport juli 2009). De voorstudie heeft laten zien dat er aanwijzingen zijn voor etnische verschillen in patiëntveiligheid. Met name bij oudere niet-Nederlandse patiënten lopen een hoger risico op zorggerelateerde schade.

Rol arts-patiënt-interactie

Drie mechanismen in de arts-patiënt-interactie spelen daarbij waarschijnlijk een rol:

  • een niet-passende reactie op objectieve kenmerken van de patiënt, zoals lage Nederlandse taalvaardigheid en genetische kenmerken
  • misverstanden tussen patiënt en zorgverlener als gevolg van verschillen in ziektepercepties en verwachtingen van de zorg
  • vooroordelen bij de zorgverleners.

De resultaten van deze voorstudie zijn leidend voor de precieze invulling van het vijfde traject.

Doel

Dit onderzoek zal antwoord geven op de vraag of de patiëntveiligheid van ziekenhuiszorg verschilt voor verschillende etnische groeperingen en indien dit het geval is kunnen aanbevelingen worden gedaan om dit verschil te minimaliseren. Hiervoor gaan we in op de volgende onderzoeksvragen:

  • Zijn er verschillen in de patiëntveiligheid van ziekenhuiszorg voor verschillende etnische bevolkingsgroepen?
  • Zo ja, wat is de aard, ernst en omvang van deze verschillen?
  • Wat zijn de oorzaken en preventiemogelijkheden om deze verschillen te minimaliseren?

Methode

Vanwege de verwachte aard en oorzaken van zorggerelateerde schade bij allochtone patiënten zal in deeltraject 5 het dossieronderzoek meer prospectief worden ingericht en worden aangevuld met interviews:

  • Dossiers van verschillende bevolkingsgroepen zullen bij voorkeur binnen 6 maanden na ontslag worden beoordeeld op aanwezigheid van zorggerelateerde schade.
  • Aanvullende interviews zullen worden ingezet om oorzaken en preventiemogelijkheden beter in beeld te brengen.

In de pilotstudie wordt nagegaan of en hoe het prospectief dossieronderzoek gecombineerd met interviews met zorgverleners en patiënten uitgevoerd kunnen worden.

Over het onderzoek

Aan dit traject nemen 4 ziekenhuizen deel. Dossiers van patiënten van drie verschillende etnische groeperingen (mede te bepalen n.a.v. de resultaten van de voorstudie) worden onderzocht. Een expertteam is betrokken bij de voorbereiding van het dossieronderzoek en het opstellen en onderhouden van richtlijnen voor de beoordelingsprocedure en interviews.

Wagner, C. Monitor Zorggerelateerde schade - patiënten van verschillende etnische groeperingen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2022; geraadpleegd op 27-11-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/monitor-zorggerelateerde-schade-patienten-van-verschillende-etnische-groeperingen