Nieuws
12-07-2018

Verkennend onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van wonen nabij landbouwpercelen

Er worden weinig verbanden gevonden worden tussen gezondheid en wonen nabij landbouwpercelen of teelten. Mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen, lijken gemiddeld iets gezonder te zijn dan personen die daar verder vandaan wonen. Wél is er een relatie tussen de nabijheid van maisteelt en een hogere sterfte als gevolg van luchtwegaandoeningen. De oorzaak hiervan is niet bekend. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM, de Universiteit Utrecht en het Nivel.

Zorgen over de effecten van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen vormden de aanleiding tot verkennend onderzoek.

Verkennend onderzoek
Gegevens over de feitelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen waren niet beschikbaar. Daarom is bekeken of er een verband bestaat tussen enerzijds de afstand tot landbouwpercelen en de oppervlakte van nabije teelten en anderzijds de gegevens over ziekten en aandoeningen.
Het Nivel-deel van het onderzoek richtte zich op de mensen in de fruitgebieden: met welke problemen bezoeken zij de huisarts?  Zijn dit andere problemen dan die van mensen elders in het land? Zijn er in het fruitgebied verschillen tussen mensen die dichtbij fruitteelt wonen en mensen verderaf?

Geen duidelijke relatie aandoeningen en nabijheid landbouwpercelen
Bij een aantal aandoeningen roept de relatie tussen de hoeveelheid of nabijheid van specifieke gewassen en gezondheid vragen op. Het gaat hierbij om aandoeningen als een hoger geboortegewicht in de nabijheid van zomergerst, de ziekte van Parkinson bij fruitteelt, oogirritaties bij fruitteelt en leukemie bij afwisselende granen-bieten-aardappelteelt. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van verbanden en of bestrijdingsmiddelen hiermee te maken hebben.

Blootstellingsonderzoek
Parallel aan het verkennende onderzoek coördineert het RIVM een onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. De eerste resultaten hiervan worden later dit jaar verwacht.

Thema