Nivel-onderzoek: programma en kwaliteitsborging

Nivel-onderzoek draagt bij aan vernieuwingen en verbeteringen in de gezondheidszorg. Maar hoe doen we onderzoek en op welke thema’s?

Elke vier jaar stellen we een nieuw Nivel-onderzoeksprogramma vast waarin we onze onderzoeksplannen en onze motivatie uiteenzetten. We verantwoorden deze plannen door ze te koppelen aan de fundamenten van waaruit wij onderzoek doen.

RadarOntwikkelen vierjarig Nivel-onderzoeksprogramma

Elke vier jaar stellen we een nieuw Nivel-onderzoeksprogramma vast waarin we onze onderzoeksplannen en onze motivatie uiteenzetten. We geven we een specifieke beschrijving van onze thema’s en van bestaande kennislacunes die we met ons onderzoek willen dichten. We formuleren kernvragen voor de toekomst en verbinden deze met zowel de wetenschappelijke als de beleidsmatige en praktijkgerichte invalshoeken op de gezondheidszorg.

Externe bronnen van informatie

Voor het ontwikkelen van ons vierjarige onderzoeksprogramma baseren we ons op verschillende externe bronnen van informatie:

  • gesprekken met stakeholders: we houden gesprekken met verschillende afdelingen en directies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en onze andere stakeholders in beleid en praktijk
  • interacties tijdens het onderzoeksproces: we vergaren informatie tijdens conferenties en tijdens de onderzoekstrajecten met derden die leiden tot onze publicaties, kennissyntheses en overzichtsstudies
  • ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek: we volgen de actualiteit en nemen dit mee

Deze externe inbreng zorgt ervoor dat ons onderzoeksprogramma maatschappelijk draagvlak heeft en wetenschappelijk meetelt. We nodigen gesprekspartners nadrukkelijk uit om te reageren op onze onderzoeken. Dit bevordert de maatschappelijke kwaliteit van nieuw op te zetten thema’s en projecten en fungeert ook als tussentijdse evaluatie van het programma en afzonderlijke projecten.

Huidige Nivel-onderzoeksprogramma

In de uitgave van het Nivel-onderzoeksprogramma 2018-2021 maakt u kennis met onze programmaleiders en werkwijzen en leest u waar we ons voor inzetten. (U kunt deze informatie ook online vinden, bij Over het onderzoek.)

Kaft onderzoeksprogramma


Bij Over het onderzoek vindt u de uitgebreide informatie over de uitgangspunten, de uitvoering en de resultaten van ons onderzoek, en over de verspreiding ervan. We volstaan hier met een korte samenvatting: Fundamenten van ons onderzoek. 

Fundamenten van ons onderzoek
Het Nivel doet onderzoek vanuit vanuit drie elkaar aanvullende onderzoeksperspectieven - dat van patiënten, cliënten en burgers; dat van zorgaanbieders; dat van de organisatie van de zorg - en daarbinnen dertien onderzoeksprogramma’s. Onderzoeksvragen halen we uit de praktijk en uit de wetenschap. Met ons onderzoek begeven we ons op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. We werken dan ook veel en graag samen met allerlei partijen die zich op het terrein van gezondheidszorg en gezondheidszorgonderzoek begeven, zowel nationaal als internationaal: de overheid en andere beleidsorganen, universiteiten, andere onderzoeksorganisaties, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties. Voor ons onderzoek maken we onder andere gebruik van wetenschappelijke literatuur en van onze panels, zorgregistraties en beroepenregistraties, waarin patiënten, zorgprofessionals én burgers in Nederland betrokken zijn. De resultaten van ons onderzoek publiceren we altijd, op onze website (Publicaties) en via onze socialmedia-kanalen (LinkedInTwitter en ResearchGate).
We streven ernaar elke nieuwe publicatie te voorzien van een helder en kort nieuwsberichtDaarnaast delen we onze kennis op congressen en invitational conferences, en via kennissyntheses.

SterBewaken van de kwaliteit van ons onderzoek

De wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoeken bewaken we zorgvuldig. We volgen gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek. Zo onderschrijft het Nivel de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Deze code is met ingang van 1 december 2018 op het onderzoek van het Nivel van toepassing. Onderzoek dat voor die datum van start is gegaan valt onder de Nivel Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

Daarnaast hebben een eigen kwaliteitssysteem met procedures en werkinstructies waarmee we de kwaliteit van het onderzoeksproces borgen. Zo kent het Nivel een wetenschappelijke onderzoekersvergadering waarin junioren en senioren de opzet van onderzoeksvoorstellen, rapporten en andere publicaties bespreken om zo de kwaliteit daarvan te verhogen en goed onderzoek te stimuleren.

Vinkje GoedNivel onderzoeks- en projectvoorwaarden

Om de wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek met derden te waarborgen, hebben wij Onderzoeks- en projectvoorwaarden opgesteld. Deze onderzoeks- en projectvoorwaarden gelden met ingang van 1 november 2018 voor alle (onderzoeks)projecten die het Nivel op grond van een subsidie- of opdrachtrelatie alsdan zal aannemen of daartoe een voorstel zal doen. Onderzoek doen met ons? Download de Nivel onderzoeks- en projectvoorwaarden (versie november 2018).

ISO-certificering
Het Nivel is sinds 1999 gecertificeerd volgens de ISO-9001-normen. Dat betekent dat wij als instituut voldoen aan een aantal kwaliteitseisen ten aanzien van de kernprocessen, de organisatie, de mensen in de organisatie en de partners. Elk jaar worden we hiervoor beoordeeld door middel van een externe audit.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, onze kennisinfrastructuur op basis van (geanonimiseerde) zorggegevens die huisartsen ons verschaffen, is bovendien gecertificeerd voor de ISO 27001 / NEN-7510. Dit is een norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector die algemeen geaccepteerd is in Nederland. Het gaat om het beveiligen van risico’s ten aanzien van privacy, maar ook om andere verstoringen in de informatievoorziening.

Wagner, C. Nivel-onderzoek: programma en kwaliteitsborging. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 04-03-2021; geraadpleegd op 04-03-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoek-programma-en-kwaliteitsborging