NIVEL zorgmonitor krimpgebieden

Krimp- of anticipeerregio's zijn gebieden die kampen met snelle bevolkingsdaling. In de krimpgebieden zal het aantal inwoners in 2040 met meer dan 4% gedaald zijn, in anticipeergebieden met 4% of minder. Verschillende diensten binnen de zorg kunnen daardoor onder druk komen te staan. De NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden biedt de mogelijkheid om zorggebruik, zorgaanbod en zorgkosten in de krimp- en anticipeerregio's en gemeenten met elkaar te vergelijken. Ook kunnen ontwikkelingen in de tijd bekeken worden. De monitor is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers en zorgverleners.

Door het vertrek van jonge mensen uit krimpgebieden, zet een oververtegenwoordiging van kwetsbare en oudere mensen extra druk op de gezondheidszorg. Zeker in de eerste lijn. Door vergrijzing is er in de krimpgebieden niet alleen sprake van een grotere zorgvraag en meer zorggebruik. Er kunnen ook nog eens regionale tekorten aan zorgpersoneel ontstaan.

De NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden brengt de verschillen tussen alle regio’s en gemeenten in de krimpgebieden overzichtelijk in kaart. Wie wil weten welke krimp- en anticipeerregio’s met welke zorgproblemen te maken hebben, kan kiezen uit een uitgebreide set van indicatoren. Voor zorggebruik, zorgaanbod, zorgkosten en combinaties daarvan. Dat geldt ook voor wie één bepaalde gemeente wil vergelijken. Dat kan met andere krimp- of anticipeergemeenten, regio’s of met de rest van Nederland. Cijfers hebben betrekking op verschillende jaren. Zo kan ook nog bekeken worden of bepaalde krimp- en anticipeerregio’s sneller veranderen dan andere.

De monitor levert informatie en inzichten voor onderzoekers, beleidsmakers en zorgverleners. De kern van de monitor is: leren door vergelijken. Krimpregio’s kunnen erg van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld in huisartsbezoek voor chronische ziekten, of de kosten voor verloskundige zorg. De NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden biedt dus een ‘zorgspiegel’ voor gemeenten en regio’s. Daarmee worden organisaties ondersteund om de zorg in hun regio of gemeente zo goed mogelijk organiseren. En zo draagt de monitor bij aan een betere gezondheidszorg; ook in de krimpgebieden.

Door het vergelijken van krimpregio's en -gemeenten kunnen:

  • nieuwe inzichten worden verkregen
  • verklaringen worden gezocht
  • nieuwe beleidsopties en/of mogelijke samenwerking tussen gemeenten of regio's worden verkend

 

De NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.
Ga naar www.nivel.nl/krimp voor verdere informatie, of raadpleeg de factsheets.

Publicatie(s) Krimpmonitor