Cijfers fysiotherapeuten - Aanmelding

Hoe komen mensen bij de fysiotherapeut terecht? Op eigen initiatief, via de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie? Of via een verwijzing van de huisarts? Of een medisch specialist? Stijgt of dalen deze percentages over de jaren? Dit en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren de cijfers over aanmelding bij de fysiotherapeut in drie onderdelen:

 • Onderdeel 1: Wijze van toegang
 • Onderdeel 2: Soort verwijzer
 • Onderdeel 3: Conclusie screening directe toegang


KiezenOnderdeel 1: Wijze van toegang
Wat valt op, als we de wijze van toegang per kalenderjaar in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten wijze van toegang, 2018 en voorgaande jaren

 • Het aantal patiënten dat op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaat blijft met ruim 56% in 2018 gelijk ten opzichte van 2017.
 • Sinds de invoering van de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) in 2006 nam het aandeel patiënten dat gebruikmaakte van DTF jaarlijks toe. De sterkste stijging was te zien in de beginjaren (2006-2008) en daarna weer vanaf 2013. Vanaf 2015 waren er voor het eerst meer mensen op eigen initiatief bij de fysiotherapeut, een trend die zich tot 2017 voortzet en nu lijkt af te vlakken.
 • Van de patiënten die verwezen worden, komt ruim 42% via een medisch specialist bij de fysiotherapeut. Een stijging van ruim 4% sinds 2017.

Tabel: Wijze van toegang van patiënten naar de fysiotherapeut (% patiënten), 2014-2018
Mode of access to the physiotherapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Verwijzer 52,7 49,1 46,5 43,5 43,5
Eigen initiatief 47,3 50,9 53,5 56,5 56,5
Totaal aantal patiënten 16.194 22.398 22.691 26.226 24.310

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 2: Soort verwijzer
Wat valt op, als we in de tabel hieronder bekijken welke verwijzers patiënten doorverwijzen:
 

Kernpunten soort verwijzer, 2018 en voorgaande jaren

 • In 2018 werd bijna 58% van de patiënten die via een verwijzer bij de fysiotherapeut kwamen verwezen door de huisarts; de overige 42% deed dat met een verwijzing door een medisch specialist.
 • Na een daling van 2014 tot en met 2016, lijkt er sinds 2017 weer een stijging zichtbaar van het aantal patiënten dat via een medisch specialist verwezen wordt. In 2018 is dat ruim 4% meer ten opzichte van 2017.
 • De orthopeed is daarbij de verwijzer die het meest doorverwijst naar de reguliere eerstelijnsfysiotherapie.
 
Tabel: Soort verwijzer van patiënten die op verwijzing bij de fysiotherapeut zijn gekomen (% patiënten), 2014-2018
Type of physician referring patients to the physiotherapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Huisarts 64,2 65,6 68,4 62,1 57,6
Medisch specialist 35,8 34,4 31,6 37,9 42,4
Totaal aantal patiënten 7.935 9.359 9.458 9.421 8.517


Veelgestelde vragen over griep en de griepprikOnderdeel 3: Screening door de fysiotherapeut bij aanmelding
Patiënten die op eigen initiatief bij de fysiotherapeut komen, ondergaan een screening door de fysiotherapeut. Door gerichte vragen te stellen stelt de fysiotherapeut binnen een beperkte tijd, circa 10 minuten, vast of de patiënt met zijn of haar klachten aan het juiste adres is:

 • Conclusie 'niet pluis': wanneer de fysiotherapeut de klacht / hulpvraag niet indiceert voor fysiotherapie (dus bij een conclusie ‘niet pluis'), adviseert deze contact op te nemen met de (huis)arts.
 • Conclusie 'pluis': Wanneer de fysiotherapeut de klacht indiceert voor fysiotherapie (conclusie ‘pluis’), informeert hij de patiënt over de mogelijkheid - om zonder tussenkomst van een arts - door te gaan met het diagnostisch fysiotherapeutisch proces.

Wat valt op, als we de screening door de fysiotherapeut bij aanmelding van de patiënt in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten screening door de fysiotherapeut, 2015 en 2014*

 • In 2015 kwam de fysiotherapeut na de screening van de patiënt in bijna alle gevallen (98,6) tot de conclusie 'pluis', waarmee het fysiotherapeutische proces verder werd besproken en in overleg met de patiënt al dan niet verder werd ingegaan. In slechts 1,4% van de screenings trok de fysiotherapeut de conclusie 'niet pluis' en kreeg de patiënt het advies contact op te nemen met de huisarts.
 • In 2014 lag het percentage screenings met de conclusie 'pluis' zelf nog iets hoger (98,9) en die met de conclusie 'niet pluis net iets lager (1,1%).;

* Door wijzigingen van prestatiecodes in 2016 is er geen betrouwbare informatie beschikbaar over de screening en de directe toegankelijkheid over 2016-2019. Daarom presenteren we hier geen cijfers over.

Tabel: Screening directe toegang van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% patiënten), 2014-2018
Screening result in case of self-referral to the physiotherapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Pluis 98,9 98,6 * * *
Niet pluis 1,1 1,4 * * *
Totaal aantal patiënten 5.871 7.412      

* Door wijzigingen van prestatiecodes zijn er over 2016, 2017 en 2018 geen gegevens beschikbaar voor betrouwbare informatie over de conclusie screening directe toegankelijkheid. Er is daarom besloten om geen resultaten te presenteren.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2018 zijn gebaseerd op de routinematig verzamelde zorggegevens van 29.326 patiënten die zijn behandeld in 57 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Dool J van den, Dijk L van. Cijfers fysiotherapeuten - Aanmelding.. Cijfers fysiotherapeuten - Aanmelding. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-01-2021; geraadpleegd op 27-02-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aanmelding