Cijfers logopedisten - Omvang zorggebruik

Hoeveel consulten verricht de logopedist gemiddeld per jaar? Welk soort consulten verricht de logopedist het meest? En het minst? Dit en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren onze cijfers over het zorggebruik bij de logopedist in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Aantal behandelingen, vastgelegd in behandelvormen (prestatiecodes)
  • Onderdeel 2: Aantal consulten per kalenderjaar

Een behandeling bij de logopedist kan meerdere jaren duren. De trendcijfers over de omvang van het zorggebruik worden echter gepresenteerd per kalenderjaar. Hiervoor zijn gegevens van patiënten meegenomen die in het betreffende kalenderjaar ten minste één consult hadden bij de logopedist.
 

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.    Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).Onderdeel 1: Aantal behandelingen, vastgelegd in behandelvormen (prestatiecodes)

Bij het declareren van een behandeling voor logopedie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen behandelingen. Deze ‘prestaties’ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en vastgelegd in de Vektis Prestatiecodelijst. De 4000-prestatiecodes zijn van toepassing op logopedie.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen op basis van geregistreerde prestatiecodes, 2020 en voorgaande jaren
  • In 2020 was het grootste deel (94%) van alle declaraties voor een reguliere behandeling logopedie.
  • Declaraties voor ‘screening / intake / onderzoek’ vormden 4% van het totaal aantal declaraties.
  • Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van voorgaande jaren.
Tabel: Verdeling declaraties logopedie naar prestatiecode (% declaraties), 2016-2020
Type of declaration by the speech therapist (% declarations), 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
reguliere logopedie 92,1 92,6 92,9 93,6 93,6
screening/intake/onderzoek 5,9 4,5 4,3 3,8 3,8
groepslogopedie 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
stotteren 1,1 2,1 2,2 1,9 1,7
preverbale logopedie 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6
afasie 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3
Hanen-ouderenprogramma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal aantal patiënten 66.099 139.348 249.198 349.001 508.497

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOnderdeel 2: Aantal consulten per patiënt per kalenderjaar

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten aantal consulten per patiënt per kalenderjaar, 2020 en voorgaande jaren
  • In 2020 had 8% van de patiënten bij de logopedist 1 consult en 6% van de patiënten meer dan 40 consulten.
  • In kalenderjaar 2020 had een patiënt gemiddeld 15 consulten bij de logopedist. Dit aantal is de laatste jaren iets toegenomen.
Tabel: Aantal consulten bij de logopedist (% patiënten), 2016-2020
Number of consultations for speech therapy (% patients), 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
1 consult 6,7 7,4 7,5 7,7 8,0
2-5 consulten 24,4 23,7 22,1 19,8 21,1
6-10 consulten 21,8 21,2 20,4 19,4 19,0
11-20 consulten 27,2 25,6 24,5 26,0 23,2
21-40 consulten 18,1 19,7 22,0 23,2 22,8
41-60 consulten 1,5 2,1 2,8 3,3 5,0
>60 consulten 0,3 0,4 0,8 0,6 0,9
Gemiddelde aantal consulten per kalenderjaar 12,7 13,2 14,4 14,9 15,4
Mediaan aantal consulten per kalenderjaar 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0
Standaarddeviatie aantal consulten per kalenderjaar 10,9 11,5 12,8 12,7 13,8
Totaal aantal patiënten 5.221 10.483 17.174 23.042 32.417

Doel, resultaten en kernactiviteitenBron en verantwoording cijfers logopedisten

Voor ons onderzoek maken we gebruik van de gegevens die logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons leveren. Dit betreffen praktijkhouders en logopedisten werkzaam bij een praktijkhouder. De cijfers over het zorggebruik bij logopedisten in 2020 zijn gebaseerd op de dossiers van 32.417 patiënten die zijn behandeld - in totaal - in 131 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Essen, M. van, Meijer, W.. Cijfers logopedisten - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-11-2022; geraadpleegd op 29-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-logopedisten/omvang-zorggebruik