Cijfers oefentherapeuten - Meetinstrumenten

van behandelepisodes afgesloten in 2020
Hoe vaak gebruiken oefentherapeuten een meetinstrument in het behandeltraject? Bij hoeveel patiënten gebeurt dit? Welk meetinstrument wordt het meest ingezet? Verschilt dit over de jaren? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

Onder een 'meetinstrument' wordt binnen het vakgebied oefentherapie verstaan: een diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel dat ten dienste staat van de oefentherapeut. Te denken valt aan vragenlijsten, observatieve testen en performance testen. Meetinstrumenten kunnen worden ingezet om gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen oefentherapeut en patiënt te faciliteren en ook om bij te dragen aan de transparantie van het oefentherapeutisch handelen.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: kernpunten gebruik meetinstrumenten, 2020 en voorgaande jaren

  • Bij bijna 26% van de afgesloten behandelepisodes is een meetinstrument gebruikt.
  • De ‘Movement ABC-2’ was met bijna 36 procent het meest gebruikte meetinstrument.
Tabel: Percentage van afgeronde behandelepisodes waarbij minstens één meetinstrument is gebruikt 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Gebruik meetinstrument  26,5 31,0 26,7 25,7
Totaal aantal behandelepisodes 1.950 4.668 5.330 9.528
Tabel: Top-3 gebruikte meetinstrumenten door de oefentherapeut in 2020 (% meetinstrumenten van alle meetinstrumenten ingezet bij afgesloten behandelepisodes)
Oefentherapie 2020 (N=3.466) %
1 Movement ABC-2 35,9
2 Patient Specifieke Klachten  25,1
3 VAS pijn (0-100) 15,6
 

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeutenBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2020 zijn verzameld op basis van gegevens van 11.139 patiënten die in 2020 zijn behandeld door 177 oefentherapeuten in 53 praktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp R., Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Meetinstrumenten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-11-2022; geraadpleegd op 02-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten/meetinstrumenten