Cijfers oefentherapeuten - Meetinstrumenten

van behandelepisodes afgesloten in 2021
Hoe vaak gebruiken oefentherapeuten een meetinstrument in het behandeltraject? Bij hoeveel patiënten gebeurt dit? Welk meetinstrument wordt het meest ingezet? Verschilt dit over de jaren? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

Onder een 'meetinstrument' wordt binnen het vakgebied oefentherapie verstaan: een diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel dat ten dienste staat van de oefentherapeut. Te denken valt aan vragenlijsten, observatieve testen en performance testen. Meetinstrumenten kunnen worden ingezet om gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen oefentherapeut en patiënt te faciliteren en ook om bij te dragen aan de transparantie van het oefentherapeutisch handelen.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: kernpunten gebruik meetinstrumenten, 2021 en voorgaande jaren

  • Bij bijna 32% van de afgesloten behandelepisodes is een meetinstrument gebruikt.
  • Binnen kinderoefentherapie werd in 2021 in een groter aandeel van de behandelepisodes minimaal één meetinstrument geregistreerd (55,4%), dan binnen reguliere oefentherapie (20,6%).
  • De ‘Movement ABC-2’ was met ruim 28 procent het meest gebruikte meetinstrument. Dit meetinstrument besloeg bijna de helft van het totaal aantal gebruikte meetinstrumenten binnen kinderoefentherapie.
  • Bij reguliere oefentherapie was de Patiënt Specifieke Klachtenlijst, met een derde van de geregistreerde meetinstrumenten, het meest gebruikte meetinstrument.
Tabel: Percentage van afgeronde behandelepisodes waarbij minstens één meetinstrument is gebruikt 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Gebruik meetinstrument  31,0 26,7 25,7 31,8
Type oefentherapiea
Kinderoefentherapie - - - 55,4
Reguliere oefentherapie - - - 20,6
Totaal aantal behandelepisodes 4.668 5.330 9.528 11.472

a de uitsplitsing in reguliere en kinderoefentherapie wordt in 2021 voor het eerst gemaakt.

Tabel: Top 4 gebruikte meetinstrumenten door de oefentherapeut in 2021 (% meetinstrumenten van alle meetinstrumenten ingezet bij afgesloten behandelepisodes)
  % 2021 % 2021 reguliere oefentherapie % 2021
Kinderoefentherapie
1 Movement ABC-2 28,5 - 49,8
2 Patient Specifieke Klachten  (VAS) 21,6 34,4 11,5
3 VAS pijn (0-100) 12,4 20,4 6,1
4 Numeric Pain Rating Scale 6,9 11,1 3,6
Totaal aantal meetinstrumenten 6.403 2.822 3.581

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeutenBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

Veldkamp R., Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Meetinstrumenten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 07-06-2023; geraadpleegd op 11-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten/meetinstrumenten