Cijfers huisartsen - Omvang zorggebruik

Hoeveel van de ingeschreven patiënten heeft contact met de huisarts in één jaar? Wat is het gemiddelde aantal contacten? Hoe zit het met de omvang van het zorggebruik per leeftijdscategorie? En per regio? Dit en meer vindt u op deze pagina.

SamenwerkingsverbandZorggebruik bij de huisarts: drie onderdelen
De rapportages over de omvang het het zorggebruik bij huisartsen in 2020 hebben we onderverdeeld in drie onderdelen, waarover we hieronder de cijfers in tabellen presenteren:

 • Onderdeel 1: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk
 • Onderdeel 2: Aantal patiënten met minimaal één contact met de huisartsenpraktijk
 • Onderdeel 3: Aantal M&I-verrichtingen door de huisarts (verrichtingen gericht op modernisering en innovatie)

Sinds 2015 is de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg samengebracht in één model met drie segmenten. Ieder segment heeft zijn eigen kenmerk.

 • Segment 1: basisvoorziening huisartsenzorg
 • Segment 2: programmatische multidisciplinaire zorg
 • Segment 3: resultaatbeloning en zorgvernieuwing


Wat valt op, als we de gepresenteerde overzichten van alle drie de onderdelen hieronder bekijken:

Samengevat: kernpunten omvang zorggebruik 2021

 • Percentage ingeschreven patiënten dat contact had met de huisarts: driekwart (76,6%) van de patiënten die staan ingeschreven bij een huisarts had in 2021 contact met de huisartsenpraktijk. Dit percentage is 2,1% lager dan in 2019 en wordt voornamelijk veroorzaakt doordat minder 5-17 jarigen contact hadden met de huisartsenpraktijk (-7,5%).
 • Gemiddelde aantal contacten per patiënt met de huisartsenpraktijk: patiënten hadden in 2021 gemiddeld 5,1 keer contact met de huisartsenpraktijk. Het gemiddeld aantal contacten met de praktijk is ongeveer weer op het niveau van 2019, met uitzondering van 5-17 jarigen (-10%).
 • Gemiddelde aantal contacten per patiënt met de huisarts: De contacten met de huisartsenpraktijk in 2021 betroffen hoofdzakelijk contacten met de huisarts (83,2%). Consulten van minder dan 5 minuten en consulten van 5 tot 20 minuten (resp. gemiddeld 1,4 en 2,1 contacten per patiënt) zijn het meeste gedeclareerd, die gemiddeld het hoogste lagen bij patiënten van 85 jaar en ouder (resp. gemiddeld 4,5 en 4,6 contacten per patiënt).
 • Gemiddelde aantal contacten per patiënt met de POH-GGZ: Het aantal consulten bij de POH-GGZ in 2021 was 172,3 per 1000 ingeschreven patiënten. Dit is 14,6% hoger dan in 2019. De meeste contacten met de POH-GGZ waren consulten van 20 minuten en langer (136 contacten per 1.000 ingeschreven patiënten).
 • Gemiddelde aantal Modernisatie- & Innovatieverrichtingen per patiënt: Het aantal gedeclareerde modernisering en innovatie (M&I)-verrichtingen was 187,1 per 1.000 ingeschreven patiënten in 2021; dit is vergelijkbaar met het jaar 2019. Bij zowel mannen als vrouwen werd de M&I-verrichting ‘Intensieve zorg, dag’ het meeste gedeclareerd. Deze verrichting mocht vanaf maart 2020 gebruikt worden voor huisbezoek bij (mogelijke) gevallen van COVID-19.

Per onderdeel (zie hierboven) bieden we de informatie over de omvang van het zorggebruik in huisartsenpraktijken.

Actuele COVID-19-cijfers in huisartsenpraktijken (cijfers t/m 17 mei 2020)Onderdeel 1: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk
We presenteren van het gemiddelde aantal huisartscontacten per jaar per ingeschreven patiënt. We geven de kernpunten weer over 2020 en vergelijken die met de kernpunten over 2019.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Onderdeel 1: Kernpunten aantal contacten met de huisartsenpraktijk in 2021

 • Totaal aantal contacten: Per 1.000 ingeschreven patiënten waren er in 2021 5.054,7 contacten met de huisartsenpraktijk, wat neerkomt op gemiddeld zo’n 5,1 contacten per persoon. Dit is een toename van 1,0% ten opzichte van 2019. Hiermee komt het aantal weer terug in de stijgende trend zoals we die zagen in 2017 t/m 2019.
 • Contacten voor ketenzorg: Het aantal contacten voor ketenzorg in 2021 was 483,4 per 1000 ingeschreven patiënten. Dit is 7,4% lager ten opzichte van 2019. De grootste daling was te zien bij ketenzorg voor COPD (-22,9%), gevolgd door astma (-13,8%), CVRM (-6,8%) en diabetes (-5,0%). Contacten voor ketenzorg wordt geschat op basis van het aantal mensen in een ketenzorgprogramma. Per persoon wordt gerekend met een vast aantal consulten per aandoening waarvoor zij ketenzorg ontvangen (zie hier uitleg over de gebruikte methode). De daling in 2021 laat dus vooral zien dat er bij minder patiënten ketenzorg geregistreerd was.
 • Contacten POH-GGZ: Hoewel de meeste type contacten afnam tijdens de COVID-19 pandemie (2020), zette de stijgende trend in het aantal praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) contacten in 2021 door. In vergelijking met 2019 steeg het aantal contacten met de POH-GGZ met 14,6%. Ook de dalende trend in het aantal avond- nacht- en weekend (ANW)-consulten die huisartsen declareren zette door, met bijna een driekwart afname van het aantal contacten in vergelijking met 2019.
Tabel: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2021
Number of consultations in general practice by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2021
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Huisarts 3 400,6 2 006,5 3 440,7 4 272,9 5 686,6 8 000,8 12 532,9 4 207,8
Ketenzorg* 0,5 9,0 78,1 614,0 1 329,2 1 630,1 1 656,3 483,4
M&I verrichting 12,8 23,9 95,2 187,8 339,3 547,2 1 158,1 187,1
POH-GGZ 2,9 66,4 252,1 199,8 117,1 120,1 116,0 172,3
ANW-consulten 1,4 0,4 0,5 0,5 0,8 1,4 3,1 0,7
Eerstelijns verblijf <0,1 <0,1 0,1 0,6 0,7 2,6 7,6 0,6
Keuringen 0,1 <0,1 0,2 0,3 0,3 1,3 0,6 0,3
Stoppen met roken <0,1 0,1 31 4,1 2,4 0,9 <0,1 2,5
Totaal  3 418,3 2 106,3 3 870,0 5 280,0 7 476,4 10 304,4 15 474,6 5 054,7

*Schatting op basis van het aantal patiënten in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel: Aantal contacten met de huisarts per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2021
Number of consultations with the general practitionar by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2021

  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Consult < 5 minuten 1 008,9 566,3 1 132,9 1 381,7 1 826,7 2 568,5 4 485,9 1 358,9
Consult 5-20 minuten 1 994,8 1 207,3 1 797,4 2 160,8 2 800,2 3 664,7 4 587,8 2 114,5
Consult 20 minuten en langer 391,6 230,4 498,1 688,4 888,9 1 146,9 1 137,3 606,0
Visite kort 2,8 1,2 5,4 16,3 71,9 278,5 1 118,7 58,1
Visite lang 2,5 1,1 6,1 24,7 98,0 341,3 1.202,6 69,5
Vaccinatie <0,1 0,1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,6 0,7
Totaal  3. 400,6 2 006,5 3 440,7 4 272,99 5 686,6 8 000,8 12 532,9 4 207,8

*.Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel: Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2021
Number of consultations with the practice nurse mental health by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2021
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Consult < 5 minuten 0,7 7,4 21,8 13,8 7,3 8,4 10,0 13,7
Consult 5-20 minuten 0,7 9,0 28,8 19,5 10,4 11,8 14,2 18,5
Consult 20 minuten en langer 1,6 49,8 200,5 164,0 92,7 79,0 43,3 135,7
Groepsconsult <0,1 <0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
Visite  kort <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 0,1
Visite lang <0,1 0,1 0,7 2,1 6,0 20,1 47,1 3,9
Totaal  2,9 66,4 252,1 199,8 117,1 120,1 116,0  172,3

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsOnderdeel 2: Aantal patiënten met minimaal één contact met de huisartsenpraktijk
Wat valt op, als we de onderstaande tabel bekijken:

Kernpunten aantal patiënten met minimaal één contact met de huisartsenpraktijk

 • In 2021 heeft 76,6% van alle ingeschreven patiënten minimaal één gedeclareerd contact met de huisartsenpraktijk.
 • Het aantal patiënten met minimaal één gedeclareerd contact met de huisartsenpraktijk was in 2021 bijna weer terug op het stabiele niveau van 2017 t/m 2019.
 • Alleen bij jongeren van 5 t/m 17 jaar lag het aantal patiënten met minimaal één gedeclareerd contact nog 7,5% lager dan in 2019.
Tabel: Percentage ingeschreven patiënten met één of meerdere contacten met de huisartsenpraktijk per jaar naar leeftijdsgroep, 2017-2021
Percentage of registered patients with one or more contacts with the practice per year by age group, 2017-2021
  2017 2018 2019 2020* 2021*
0-4 jaar 77,4 78,2 78,3 71,0 76,1
5-17 jaar 69,0 69,7 69,3 63,8 64,1
18-44 jaar 71,9 72,7 72,9 70,4 71,6
45-64 jaar 79,5 80,3 80,3 77,8 79,3
65-74 jaar 88,4 89,0 89,3 87,4 88,3
75-84 jaar 93,6 94,2 94,3 93,6 93,4
85 jaar en ouder  95,2 95,9 96,5 96,7 96,6
Totaal 77,3 78,1 78,2 75,3 76,6

*. In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. COVID-19 pandemie.

Onderdeel 3: Aantal M&I-verrichtingen (Modernisering & Innovatie) door huisartsen
Wat valt op, als we het overzicht hieronder bekijken:

Kernpunten aantal M&I-verrichtingen

 • Het aantal gedeclareerde M&I-verrichtingen was 187,1 per 1.000 ingeschreven patiënten in 2021. Hiermee kwam het aantal M&I- verrichtingen weer op het niveau van 2019. Voor vrouwen werden meer M&I-verrichtingen gedeclareerd dan voor mannen. Bij zowel mannen als vrouwen werd de M&I verrichting ‘Intensieve zorg, dag’ het meeste gedeclareerd, gevolgd door ‘Chirurgie’. De verrichting ‘Intensieve zorg, dag’ mocht in 2020 en 2021 gebruikt worden voor bezoek aan huis bij (mogelijke) gevallen van COVID-19, waarbij de huisarts in volledige bescherming moest verschijnen.

In de tabel ziet u de gedeclareerde M&I-verrichtingen in 2021 en eerdere jaren.

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2021

Tabel: Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2021, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid
Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2021, standardized to the Netherlands on age, gender and urbanity Man % Vrouw
M&I verrichting Segment Man % Vrouw % Totaal %
Intensieve zorg, dag   35,4 22,8% 46,3 21,1% 40,8 21,8
Chirurgie   28,8 18,6% 32,9 15,1% 30,9 16,5%
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting   19,5 12,6% 22,0 10,0% 20,7 11,1%
Therapeutische injectie (Cyriax)   14,1 9,1% 23,9 10,9% 19,1 10,2%
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)   15,3 9,9% 17,6 8,0% 16,5 8,8%
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje   - - 16,3 7,4% 8,2 4,4%
Diabetes begeleiding per jaar   6,1 3,9% 5,2 2,4% 5,6 3,0
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang   5,4 3,5% 5,5 2,5% 5,4 2,9%
Uitstrijkje   - - 9,5 4,3% 4,8 2,6%
Diagnostiek met behulp van Doppler   4,3 2,7% 4,4 2,0% 4,3 2,3%
Polyfarmacie   3,2 2,1% 4,8 2,2% ,4,0 2,,1%
Cognitieve functietest (MMSE)   2,6 1,7% 4,3 2,0% 3,5 1,9%
Longfunctiemeting (= spirometrie)   3,0 2,0% 3,8 1,7% 3,4 1,7%
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis   1,8 1,2% 4,7 2,2% 3,3 1,7%
Diabetes – instellen op insuline   2,6 1,6% 2,2 1,0% 2,4 1,3%
Module Abdominale echografie   1,2 0,8% 3,2 1,5% 2,2 1,2%
Teledermatologie   1,8 1,2% 2,3 1,1% 2,1 1,1%
Hartritmestoornissen   1,4 0,9% 2,4 1,1% 1,9 1,0%
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris   1,9 1,3% 1,7 0,8% 1,8 1,0%
Spleetlamponderzoek   1,6 1,0% 1,7 0,8% 1,6 0,9%
Intensieve zorg, ANW   1,4 0,9% 1,3 0,6% 1,4 0,7%
Audiometrie   0,6 0,4% 0,6 0,3% 0,6 0,3%
Oogboring   1,0 0,6% <0,1 <0,1% 0,5 0,3%
COPD-gestructureerde zorg per jaar   0,5 0,3% 0,6 0,3% 0,5 0,3%
Tympanometrie   0,3 0,2% 0,4 0,2% 0,4 0,2%
Palliatieve consultatie, telefonisch   0,3 0,2% 0,3 0,2% 0,3 0,2%
Euthanasie   0,4 0,3% 0,3 0,2% 0,4 0,2%
MRSA-screening   0,2 0,1% 0,2 <0,1% 0,2 0,1%
Palliatieve consultatie, visite   0,1 <0,1% 0,3 0,1% 0,2 0,1%
Besnijdenis   <0,1 <0,1%

<0,1

<0,1% <0,1 <0,1%
Chirurgie in geval van cosmetiek   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Reizigersadvisering   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Sterilisatie man   <0,1 <0,1% - - <0,1 <0,1%
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Varices sclerosering in geval van cosmetiek   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Totaal   155,0 100% 218,9 100% 187,1 100%
Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2020

Tabel: Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2020
Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2020
M&I verrichting Segment Man % Vrouw % Totaal %
Intensieve zorg, dag   34,9 25,5% 47,2 24,4% 41,1 24,8%
Chirurgie   25,4 18,5% 27,9 14,4% 26,6 16,1%
Therapeutische injectie (Cyriax)   13,9 10,1% 23,5 12,1% 18,7 11,3%
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting   14,7 10,7% 17,1 8,8% 15,9 9,6%
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)   12,6 9,2% 14,3 7,4% 13,5 8,1%
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje   - - 15,7 8,1% 7,9 4,8%
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang   4,8 3,5% 5,1 2,6% 5,0 3%
Longfunctiemeting (= spirometrie)   4,0 2,9% 5,1 2,6% 4,6 2,8%
Polyfarmacie   3,0 2,2% 4,4 2,3% 3,7 2,2%
Diagnostiek met behulp van Doppler   3,3 2,4% 3,4 1,8% 3,4 2,0%
Cognitieve functietest (MMSE)   2,2 1,6% 3,4 1,8% 2,8 1,7%
Uitstrijkje   - - 4,8 2,5% 2,5 1,5%
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis   1,3 0,9% 3,6 1,8% 2,4 1,5%
Module Abdominale echografie   1,4 1,0% 2,9 1,5% 2,2 1,3%
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris   2,1 1,5% 1,9 1% 2,0 1,2%
Diabetes – instellen op insuline   2,1 1,6% 2,0 1,0% 2,0 1,2%
Teledermatologie   1,7 1,2% 2,1 1,1% 1,9 1,1%
Diabetes begeleiding per jaar   2,0 1,4% 1,7 0,9% 1,9 1,1%
Spleetlamponderzoek   1,6 1,1% 1,7 0,9% 1,6 1%
Intensieve zorg, ANW   1,6 1,2% 1,5 0,8% 1,5 0,9%
Hartritmestoornissen   1,0 0,7% 1,9 1% 1,4 0,9%
Audiometrie   0,5 0,4% 0,6 0,3% 0,6 0,3%
Oogboring   1,1 0,8% <0,1 <0,1% 0,6 0,3%
Tympanometrie   0,4 0,3% 0,5 0,2% 0,4 0,3%
Euthanasie   0,4 0,3% 0,4 0,2% 0,4 0,2%
COPD-gestructureerde zorg per jaar   0,3 0,2% 0,3 0,1% 0,3 0,2%
MRSA-screening   0,2 0,2% 0,2 0,1% 0,2 0,1%
Palliatieve consultatie, telefonisch   0,2 0,1% 0,2 0,1% 0,2 0,1%
Palliatieve consultatie, visite   0,1 <0,1% 0,1 <0,1% 0,1 <0,1%
Reizigersadvisering   <0,1 <0,1% 0,1 <0,1% 0,1 <0,1%
Sterilisatie man   <0,1 <0,1% - - <0,1 <0,1%
Besnijdenis   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Chirurgie in geval van cosmetiek   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Varices sclerosering in geval van cosmetiek   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Totaal   137,0 100% 193,6 100% 165,5 100%
Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2019

Tabel: Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2019
Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2019
M&I verrichting Segment Man % Vrouw % Totaal %
Chirurgie   29,8 19,6% 35,1 16% 32,5 17,5%
Intensieve zorg, dag   26,2 17,2% 36,0 16,4% 31,1 16,7%
Therapeutische injectie (Cyriax)   13,8 9,1% 24,7 11,3% 19,3 10,4%
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting   16,7 11% 19,0 8,7% 17,9 9,6%
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)   15,5 10,2% 18,0 8,2% 16,7 9%
Longfunctiemeting (= spirometrie)   13,6 8,9% 17,2 7,9% 15,4 8,3%
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje   - - 15,7 7,1% 7,9 4,3%
Diagnostiek met behulp van Doppler   5,1 3,3% 5,1 2,3% 5,1 2,7%
Uitstrijkje   - - 9,7 4,4% 4,9 2,7%
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang   4,8 3,1% 4,8 2,2% 4,8 2,6%
Polyfarmacie   3,4 2,3% 5,0 2,3% 4,2 2,3%
Cognitieve functietest (MMSE)   2,6 1,7% 4,0 1,8% 3,3 1,8%
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis   1,7 1,1% 4,6 2,1% 3,2 1,7%
Diabetes begeleiding per jaar   2,9 1,9% 2,5 1,2% 2,7 1,5%
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris   2,3 1,5% 2,6 1,2% 2,5 1,3%
Spleetlamponderzoek   2,1 1,4% 2,3 1,1% 2,2 1,2%
Diabetes – instellen op insuline   2,0 1,3% 1,9 0,9% 1,9 1%
Module Abdominale echografie   1,0 0,6% 2,6 1,2% 1,8 1%
Teledermatologie   1,4 0,9% 1,9 0,9% 1,7 0,9%
Intensieve zorg, ANW   1,5 1,0% 1,4 0,6% 1,4 0,8%
Hartritmestoornissen   0,9 0,6% 1,8 0,8% 1,3 0,7%
Audiometrie   0,9 0,6% 0,9 0,4% 0,9 0,5%
Oogboring   1,1 0,7% <0,1 <0,1% 0,6 0,3%
Tympanometrie   0,5 0,3% 0,6 0,3% 0,5 0,3%
COPD-gestructureerde zorg per jaar   0,5 0,3% 0,5 0,2% 0,5 0,3%
Reizigersadvisering   0,5 0,3% 0,5 0,2% 0,5 0,3%
MRSA-screening   0,4 0,3% 0,5 0,2% 0,4 0,2%
Euthanasie   0,3 0,2% 0,3 0,1% 0,3 0,2%
Palliatieve consultatie, telefonisch   0,2 0,1% 0,2 <0,1% 0,2 <0,1%
Sterilisatie man   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Besnijdenis   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Chirurgie in geval van cosmetiek   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Varices sclerosering in geval van cosmetiek   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Palliatieve consultatie, visite   <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Totaal   151,8 100% 219,5 100% 185,8 100%Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers huisartsenzorg
Alle cijfers die we bij 'Cijfers zorgverlening huisartsenzorg' presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten huisartsenpraktijken. Bijna alle huisartsen houden een digitaal patiënteninformatiesysteem bij. Hierin staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen en uitslagen van diagnostische tests.

 • Cijfers 2021: de cijfers over de Zorg door de huisarts zijn gebaseerd op gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn van ongeveer 393 huisartsenpraktijken met in totaal ruim 1,7 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Bij deze cijfers zijn de aanvullende gegevens die de Peilstations verzamelen niet meegenomen.
   
 • Methode en verantwoording vaststellen cijfers: bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsen vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
Hek, K. Cijfers huisartsen - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-01-2023; geraadpleegd op 31-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorg-huisarts-huisartsenpost-paramedici/cijfers-zorg-huisartsen/omvang-zorggebruik