Contacten huisartsenpraktijk

In 2017 werden per ingeschreven patiënt gemiddeld 4,4 contacten met de huisartsenpraktijk gedeclareerd voor segment 1 en segment 3. Dit zijn contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ en modernisering en innovatie (M&I) verrichtingen. Ouderen hebben vaker contact met de huisartsenpraktijk dan jongeren. Voor kinderen (5-17 jaar) werden gemiddeld ruim twee contacten per jaar gedeclareerd, in de oudste leeftijdscategorie waren dat er gemiddeld 13. Van alle typen contacten zijn korte en telefonische consulten de meest voorkomende vormen van contact. In 2017 was ongeveer de helft van alle contacten een kort consult en 28% een telefonisch consult.

Contacten die plaatsvonden in het kader van integraal bekostigde zorg (ketenzorg uit segment 2) zijn in deze cijfers niet meegeteld. De zorg voor patiënten met een veelvoorkomende aandoening wordt elders op de website beschreven.

Over de jaren 2011-2017 is er een toename van het aantal lange consulten. Het aantal lange visites is na een toename tot 2015 weer aan het dalen. Na 2014 is er een afname  van het aantal M&I verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten. Een verklaring hiervoor is de nieuwe bekostiging voor huisartsenzorg die in 2015 ingevoerd is. Hierbij is een deel van de M&I verrichtingen onder het eerste segment komen te vallen en een deel is vervallen en wordt nu gedeclareerd als (lang) consult of visite en daarom nu als consult meegeteld.

De stijging in de afgelopen jaren in het aantal e-mail consulten zet zich door tot 34 e-mail consulten per 1000 ingeschreven patiënten in 2017. Hierdoor lijkt de opmars van het email consult door te zetten, al betreft het nog steeds een klein aandeel in de totale huisartsenzorg (nog geen 1% van alle contacten). Het aantal korte consulten was sinds 2013 vrijwel stabiel maar is in 2017 licht gedaald. Het aantal korte visites daalt licht over de jaren (zie tabel hieronder).

Boersma-van Dam ME, Weesie YM, Hek K, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ. Zorg door de huisarts. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties eerste lijn: Jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 03-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/contacten-huisartsenpraktijk