Diëtisten

Omvang gegevensverzamelingIn 2017 zijn er in het kader van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens verzameld van 59.599 patiënten die zijn behandeld door 269 diëtisten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg, verspreid over 67 solopraktijken, 48 groepspraktijken en 6 zorginstellingen.

 

Geografische spreiding deelnemende diëtistenpraktijken Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn , 2017*

* meer betekent meer deelnemende diëtistenpraktijken in een regio (ongewogen voor de landelijke spreiding)


Representativiteit

De representativiteit van de deelnemende diëtisten is bepaald door een vergelijking te maken met de landelijke situatie. De landelijke situatie is vastgesteld op basis van gegevens van eerstelijns diëtisten die in 2015 stonden ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) (n=1.670) en de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) (n=168).

Vergeleken met de landelijke situatie zijn de diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vaker werkzaam in een thuiszorginstelling. Wat betreft regio zijn de diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties vaker werkzaam in Noord en Oost-Nederland en wat minder vaak in West-Nederland. De mate van stedelijkheid van de praktijken waar de diëtisten werkzaam zijn en de gemiddelde leeftijd en geslachtsverdeling van de deelnemers is vergelijkbaar met de landelijke cijfers.

De gegevens die nodig zijn voor de beschreven resultaten zijn vaak niet van alle patiënten beschikbaar. Dit kan komen doordat niet alle velden in alle softwarepakketten aanwezig zijn, doordat beschikbare velden niet zijn ingevuld door de diëtist, of omdat de berekeningen zijn gebaseerd op een selectie van de patiënten.


Representativiteit voorgaande jaren

In 2016 namen 177 diëtisten deel, verspreid over 70 praktijken en 6 thuiszorginstellingen (representativiteit).
In 2015 namen 155 diëtisten deel, verspreid over 53 praktijken en 4 thuiszorginstellingen (representativiteit).
In 2014 namen 78 diëtisten deel, verspreid over 40 praktijken en 2 thuiszorginstellingen (representativiteit).
In 2013 namen 38 diëtisten deel, verspreid over 29 praktijken (representativiteit).
In 2012 namen 37 diëtisten deel, verspreid over 30 praktijken (representativiteit).

Welke gegevens worden verzameld?
De gegevens die in 2017 voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn verzameld, zijn gegevens die iedere diëtist vastlegt voor de reguliere administratie en die nodig zijn voor declaratie, aangevuld met gegevens uit de richtlijnen voor verslaglegging.

De gegevens hebben betrekking op verschillende elementen van het zorgproces:

  • Patiënt
  • Aanmelding
  • Gezondheidsprobleem
  • Behandeling
  • Evaluatie

 

Hoe worden de gegevens verzameld?

Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware. Door middel van een extractietool worden de gegevens hieruit geëxtraheerd. Voor diëtisten is deze extractietool ingebouwd in de softwarepakketten Evry, Evry-Diëtist en Balans.

Periodiek wordt handmatig of automatisch een extractie van deze gegevens gemaakt. Alleen gegevens behorende bij patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen.

Voordat een extractiebestand naar het Nivel verzonden wordt, converteert software van een Trusted Third Party (ZorgTTP) patiënt-identificerende gegevens naar een pseudoniem. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over de privacybescherming is hier te vinden.


Hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd?
De geëxtraheerde gegevens worden gecontroleerd op onmogelijke of niet ingevulde waarden. Ook vindt er controle plaats op dubbele aanlevering van gegevens uit praktijken, op het vóórkomen van onterechte of dubbele gegevens en op het doorlopen van de gegevensverzameling in de tijd.

De gegevens van praktijken die in een kalenderjaar korter dan zes maanden deelnamen zijn voor de berekeningen van de jaar- en trendcijfers buiten beschouwing gelaten. Dit is gedaan omdat deze praktijken de resultaten kunnen vertekenen, bijvoorbeeld door oververtegenwoordiging van kortdurende behandelingen.

De gegevens van 2012 zijn verzameld binnen de voorloper van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, de Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ), en zijn op vergelijkbare wijze gecontroleerd op kwaliteit.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Verantwoording diëtisten. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 29-05-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietisten