Cijfers logopedisten - Evaluatie behandelingen

Een behandeling bij de logopedist kan meerdere jaren duren. De cijfers over de evaluatie van de behandeling zijn gebaseerd op gegevens van patiënten waarbij de behandeling door de logopedist is geregistreerd als beëindigd en waarbij het laatste consult in 2019 heeft plaatsgevonden.

De informatie over de evaluatie van de behandelingen door de logopedist, is onderverdeeld in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de logopedist
  • Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald

Veelgestelde vragen over griep en de griepprikOnderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de logopedist

Bij 9.187 patiënten werd de behandeling in 2019 door de logopedist geregistreerd als beëindigd. Van 8.994 patiënten was de reden voor het afsluiten van de behandeling bekend. De reden voor einde behandeling is gecodeerd aan de hand van de Vektis codelijst.

Wat valt op, als we de tabel hieronder overzien:

Kernpunten redenen voor beëindiging behandeling bij de logopedist, 2019 en voorgaande jaren

  • In 2019 werd voor 65% van de patiënten de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Dit percentage is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
  • In 2019 stopte 12% van de patiënten de behandeling op eigen initiatief; de redenen hiervoor zijn niet uit de data af te leiden.
 
Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de logopedist (% patiënten), 2016-2019
Reason for ending treatment at the speech therapist (% patients), 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
Patiënt uitbehandeld (behandeldoel bereikt) 63,4 63,7 62,9 65,0
Patiënt is op eigen initiatief gestopt 12,7 12,1 13,7 12,0
Logopedist stopte de behandeling 7,0 6,3 6,0 5,3
Patiënt is overgegaan naar een andere behandelaar 5,1 5,6 7,5 6,9
Andere reden 11,9 12,3 10,0 10,7
Totaal aantal patiënten 2.217 4.164 7.081 8.994

Doel: inzicht in meningen en ervaringen van zorgverlenersOnderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald

De behandelend logopedist legt bij het afsluiten van de behandeling vast in welke mate de gestelde behandeldoelen zijn behaald. Bij 3.802 patiënten van wie de behandeling in 2019 werd afgesloten, is geregistreerd in hoeverre het hoofddoel van de behandeling is behaald.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten behandelresultaten vastgelegd door fysiotherapeuten, 2019

  • Voor deze 3.802 patiënten is geregistreerd dat 74% het hoofddoel behaald heeft en dat 19% het hoofddoel gedeeltelijk behaald heeft.
  • Het percentage patiënten dat het hoofddoel aan het eind van de behandeling behaald heeft, is de afgelopen jaren toegenomen.
 
Tabel: Behalen van de behandeldoelen bij afsluiting van de behandeling bij de logopedist
(% patiënten), 2016-2018
Achievement of treatment goals at end of the treatment for speech therapy (% patients), 2016-2018
  2016 2017 2018 2019
Hoofddoel is behaald 60,2 64,6 68,0 73,6
Hoofddoel is niet behaald 11,9 10,4 9,1 7,7
Hoofddoel is gedeeltelijk behaald 27,9 25,0 22,9 18,8
Totaal aantal patiënten 603 1.709 2.470 3.802

Doel, resultaten en kernactiviteitenBron en verantwoording cijfers logopedisten

Voor ons onderzoek maken we gebruik van de gegevens die logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons leveren. Dit betreffen praktijkhouders en logopedisten werkzaam bij een praktijkhouder. De cijfers over het zorggebruik bij logopedisten in 2019 zijn gebaseerd op de dossiers van 23.042 patiënten die zijn behandeld - in totaal - in 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers logopedisten - Evaluatie behandelingen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-04-2021; geraadpleegd op 19-09-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/evaluatie-behandelingen