Fysiotherapeuten

Omvang gegevensverzameling
In 2017 zijn er in het kader van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens verzameld over 26.970 patiënten die reguliere fysiotherapeutische zorg hebben ontvangen van 216 fysiotherapeuten werkzaam in 48 eerstelijns fysiotherapiepraktijken. Zie ook het jaarrapport "Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017."

Figuur 1 Geografische spreiding aantal deelnemende fysiotherapiepraktijken Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, 2017*

* meer betekent meer deelnemende fysiotherapiepraktijken in een regio (ongewogen voor de landelijke spreiding)
 
Representativiteit
De representativiteit van de deelnemende fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeuten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in 2017, is bepaald door een vergelijking te maken met gegevens van de landelijke geregistreerde eerstelijns fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeuten uit het Algemeen GegevensBeheer (AGB) register van maart 2016.

De gemiddelde leeftijd van de fysiotherapeuten is met bijna 45 jaar redelijk vergelijkbaar met de landelijke cijfers. Ook de verdeling tussen mannelijke (42%) en vrouwelijke (49%) therapeuten is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. Overigens was het in 10% van de gevallen niet bekend of het om een mannelijke of vrouwelijke therapeut ging.  
Wanneer we globaal kijken naar de verdeling van de deelnemende fysiotherapiepraktijken van Nivel Zorgregistraties over vier regio’s, dan is dit vergelijkbaar met de landelijke verdeling van fysiotherapiepraktijken. Ook de geslachtsverdeling en de gemiddelde leeftijd van de fysiotherapeuten is vergelijkbaar met de landelijke cijfers. (representativiteit fysiotherapeuten 2017).

De gegevens die nodig zijn voor de gepresenteerde resultaten zijn vaak niet van alle patiënten beschikbaar. Dit kan komen doordat niet alle informatie in alle softwarepakketten aanwezig is, of doordat gegevens niet zijn ingevuld door de fysiotherapeut. Ook zijn sommige berekeningen gebaseerd op een selectie van de patiëntenpopulatie. Om bijvoorbeeld cijfers over de evaluatie van de behandeling te berekenen, worden alleen gegevens van patiënten gebruikt voor wie in het betreffende jaar de behandeling is beëindigd.


Representativiteit voorgaande jaren
In 2016 namen 204 fysiotherapeuten deel, verspreid over 50 praktijken  (representativiteit).
In 2015 namen 194 fysiotherapeuten deel, verspreid over 47 praktijken (representativiteit)
In 2014 namen 171 fysiotherapeuten deel, verspreid over 40 praktijken (representativiteit)
In 2013 namen 131 fysiotherapeuten deel, verspreid over 43 praktijken (representativiteit)
In 2012 namen 58 fysiotherapeuten deel, verspreid over 26 praktijken (representativiteit)
In 2011 namen 62 fysiotherapeuten deel, verspreid over 29 praktijken  (representativiteit)

Verandering over de jaren in de verzameling praktijken en fysiotherapeuten die aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn deelnemen kan een oorzaak zijn van kleine verschuivingen in de gerapporteerde patiëntkenmerken en fysiotherapeutische zorg.

Welke gegevens worden verzameld?
De gegevens die in 2017 voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn verzameld, zijn gegevens die iedere fysiotherapeut vastlegt voor de reguliere administratie en welke nodig zijn voor declaratie, aangevuld met gegevens uit de KNGF richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 ’. Welke gegevens voor de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn verzameld, vindt u in deze specificatie.

Hoe worden de gegevens verzameld?
Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware. Jaarlijks worden gegevens uit dit dossier gefilterd en verstuurd naar het Nivel. Alléén gegevens van patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen. Vóórdat een extractiebestand naar het Nivel verzonden wordt, zet software van een Trusted Third Party (ZorgTTP) patiënt-identificerende gegevens om naar een pseudoniem. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over privacy is te vinden in het Privacyreglement van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Deelnemende softwareleveranciers zijn:

  • Curasoft (Curasoft )
  • Intramed (Intramed)
  • LogicData (Fysiologic)
  • Monitored Rehab Systems (FysioRoadMap)
  • Faireware (Winmens)
  • ProSoftware  (Zorgadmin)

De gegevens over kalenderjaren 2011 en 2012 zijn verzameld binnen de voorloper van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (de Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ)) en zijn op vergelijkbare wijze gecontroleerd op kwaliteit.

Hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd?
De aangeleverde gegevens worden gecontroleerd op duplicaten  van data, op niet-interpreteerbare waarden in velden en op de continuïteit van gegevensaanleveringen in de tijd. Als er sprake is van een missende periode in de aanlevering van een praktijk, kunnen gegevens over de omvang van de behandeling bij de oefentherapeut niet berekend worden. Het is immers niet bekend hoeveel consulten hebben plaatsgevonden in de periode waarover geen gegevens zijn aangeleverd. De data uit LiPZ zijn op eenzelfde manier geanalyseerd.

 

Van den Dool J, Schermer T. Verantwoording fysiotherapeuten. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 29-05-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/fysiotherapeuten