Gegevenskoppeling: Huisarts-Huisartsenpost

Koppeling huisarts-huisartsenpost: methode
Gegevens uit patiëntendossiers van huisartsen zijn op patiëntniveau gekoppeld aan gegevens uit patiëntendossiers van huisartsenposten. Deze gegevens zijn gekoppeld met een pseudoniem van de combinatie van de vier cijfers van de postcode, de geboortedatum en het geslacht (meer informatie). Met dit pseudoniem is wel vast te stellen dat twee combinaties van postcode-4, geboortedatum en geslacht gelijk zijn, maar is de daadwerkelijke combinatie van postcode, geboortedatum en het geslacht niet te achterhalen. De vier cijfers van de postcode, het geslacht en het geboortejaar blijven echter in hun oorspronkelijke vorm wel beschikbaar. Om de waarschijnlijkheid te vergroten dat gegevens van twee gekoppelde patiënten dezelfde persoon vertegenwoordigen, zijn gegevens van huisartsenposten alleen gekoppeld aan gegevens van huisartsenpraktijken die in het verzorgingsgebied van de betreffende huisartsendienstenstructuur liggen.

Representativiteit van de gekoppelde populatie
De gekoppelde populatie (d.w.z. de patiënten die ingeschreven staan bij huisartsenpraktijken die gekoppeld konden worden aan gegevens van huisartsenposten) bestaat uit 516.762 personen uit 127 huisartsenpraktijken en 19 huisartsendienstenstructuren. Tabel 1 laat zien dat deze populatie qua leeftijd en geslacht een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking vormt (Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2012). Voor analyses zijn verschillende selecties van de totale gekoppelde populatie gebruikt.

Gezondheidsproblemen bij huisarts en huisartsenpost
Om te komen tot gecombineerde prevalentie- en incidentiecijfers van gezondheidsproblemen in zowel de huisartsenpraktijk als de huisartsenpost, zijn beide datasets gekoppeld volgens de bovenstaande methode. Vervolgens zijn huisartsenpraktijken geselecteerd op basis van de kwaliteit van registratie van ICPC-codes. Dit resulteerde in gegevens van 91 huisartsenpraktijken met 376.354 ingeschreven patiënten en 317.284,5 patiëntjaren.

Zorggebruik bij huisarts en huisartsenpost
Om na te gaan hoeveel personen met zowel de huisartsenpraktijk (dagzorg) als de huisartsenpost contact hebben gehad, zijn beide datasets gekoppeld volgens de bovenstaande methode. Voor patiënten die niet het hele jaar ingeschreven hebben gestaan in de huisartsenpraktijk is een correctiefactor toegepast. Zo tellen patiënten (en hun contacten) die bijvoorbeeld slechts 1 kwartaal ingeschreven waren maar voor een kwart mee. Contacten met de huisartsenpost tellen alleen mee in het totale contactcijfer als deze hebben plaatsgevonden in de periode dat de patiënt ingeschreven stond bij de gekoppelde huisartsendagpraktijk. Het totaal aantal patiënten dat in 2012 minimaal 1 keer contact heeft gehad met huisartsenpraktijk én huisartsenpost komt na deze correcties op 33.419. De gegevens van deze patiënten zijn afkomstig uit 96 huisartsenpraktijken en 18 huisartsendienstenstructuren.

 

Zwaanswijk M, Nielen MMJ, Hek K, Elffers B, Verheij RA. Verantwoording koppeling huisartsendagzorg en huisartsenposten Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 11-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gegevenskoppeling-huisarts-huisartsenpost