Cijfers huisartsenposten - Gezondheidsproblemen

Met wat voor soort gezondheidsproblemen nemen patiënten contact op met de huisartsenpost? Wat voor soort consult wordt gekoppeld aan het gezondheidsprobleem? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Cijfers over het vóórkomen van gezondheidsproblemen op de HAP zijn gebaseerd op codes uit de International Classification of Primary Care (ICPC). Het ICPC-classificeringssysteem van eerstelijnszorg is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartsgeneeskundige zorg. De ICPC kent verschillende niveaus, die terug te vinden zijn op de onderverdeling van de cijfers zoals wij ze op deze pagina presenteren:

  • Onderdeel 1:Aantal contacten naar ICPC-code, waarmee een gezondheidsprobleem wordt geregistreerd; deze wordt in Nederland gebruikt in de huisartsenzorg en dus ook op de HAP
  • Onderdeel 2: Aantal contacten naar ICPC-cluster: een internationaal vastgelegde niveau-indeling naar clusters van gezondheidsproblemen
  • Onderdeel 3: Aantal contacten naar ICPC-hoofdstuk: een internationaal vastgelegde niveau-indeling naar hoofdstukken binben de ernational Classification of Primary Care (ICPC) classificatie van gezondheidsproblemen

Bij Methode vaststellen cijfers huisartsenposten vindt u informatie over en een verantwoording voor onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers aan de hand van ICPC-coderingen.

Methode: Nivel Surveillance aangevuld met gegevens PeilstationsOnderdeel 1: Aantal contacten met de HAP, naar ICPC-code (ICPC-1: codes voor gezondheidsproblemen)

Wat valt op, als we de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten HAP-contacten naar gezondheidsprobleem (ICPC-1-code), 2019 en voorgaande jaren
  • Gemiddeld vinden de meeste contacten op de huisartsenpost plaats vanwege symptomen en aandoeningen uit hoofdstuk L (Bewegingsapparaat) van de International Classification of Primary Care.
  • Mensen die voor een consult naar de huisartsenpost gaan, doen dit vooral vanwege scheur- en snijwonden, buikpijn en acute infecties van de bovenste luchtwegen.
  • De meest voorkomende gezondheidsproblemen die met een telefonisch consult afgehandeld worden zijn bezorgdheid over de (bij-)werking van een geneesmiddel, koorts en urineweginfecties.
  • Tijdens huisvisites hebben zorgverleners van de huisartsenpost vooral te maken met overlijden, longontsteking en benauwdheid.


Tabellen: Top-5 van meest voorkomende gezondheidsproblemen die op de huisartsenpost gepresenteerd worden, apart voor consulten, telefonische consulten en visites.

Consulten op de HAP
Top-5 van meest voorkomende ICPC-codes op de huisartsenpost: percentage van het totaal aantal consulten, 2019
The five most frequently used ICPC-codes: percentage of the total number of consultations with primary out-of-hours services, 2019
2019 %
S18-Scheurwond/snijwond 7,6
R74-Acute infectie bovenste luchtwegen 3,8
D06-Andere gelokaliseerde buikpijn 3,7
U71-Cystitis/urineweginfectie 3,1
A03-Koorts 2,8
 
 
Telefonische consulten
Top-5 van meest voorkomende ICPC-codes op de huisartsenpost: percentage van het totaal aantal telefonische consulten, 2019
The five most frequently used ICPC-codes: percentage of the total number of telephone consultations with primary out-of-hours services, 2019
2019 %
A13-Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel 4,7
A03-Koorts 3,8
U71-Cystitis/urineweginfectie 2,7
T90-Diabetes mellitus 2,1
L04-Borstkas symptomen/klachten 2,1
H01-Oorpijn 1,9
D06-Andere gelokaliseerde buikpijn 1,9
 
 
Visites
Top-5 van meest voorkomende ICPC-codes op de huisartsenpost: percentage van het totaal aantal visites, 2019
The five most frequently used ICPC-codes: percentage of the total number of home visits with primary out-of-hours services, 2019
2019 %
A96-Dood/overlijden 9,6
R81-Pneumonie 5,3
R02-Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen 3,6
R95-Emfyseem/COPD 3,2
U71-Cystitis/urineweginfectie 3,2
 

Methode: Nivel Surveillance aangevuld met gegevens PeilstationsOnderdeel 2: Aantal contacten naar ICPC-cluster van gezondheidsproblemen

Wat valt op, als we de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten HAP-contacten naar cluster van gezondheidsproblemen (ICPC-clusters), 2019 en voorgaande jaren
De meeste contacten op de huisartsenpost bij acute klachten vinden plaats voor hulpvragen vanwege symptomen en aandoeningen in de clusters Somatische klachten en aandoeningen, Infecties en Traumata (zie verantwoording).


Figuren: Aantal contacten met de huisartsenpost per cluster van gezondheidsproblemen (ICPC-cluster), uitgesplitst in clusters van gezondheidsproblemen die op de huisartsenpost gepresenteerd worden.

Acute klacht
Langdurige reversibele aandoening

Chronische irreversibele aandoening

Methode: Nivel Surveillance aangevuld met gegevens PeilstationsOnderdeel 3: Aantal contacten naar ICPC-hoofdstuk van de International Classification of Primary Care

Kernpunten HAP-contacten naar hoofdstukken van de ICPC-codering (ICPC-hoofdstukken), 2019 en voorgaande jaren
  • Gemiddeld vinden de meeste contacten op de huisartsenpost plaats vanwege hulpvragen met betrekking tot symptomen en aandoeningen van het bewegingsapparaat (hoofdstuk L van de International Classification of Primary Care (zie verantwoording)).
  • Daarnaast komen hulpvragen bij algemene symptomen en aandoeningen (hoofdstuk A), symptomen en aandoeningen van de huid (hoofdstuk S), maagdarmsysteem (hoofdstuk D) en ademhalingsorganen (hoofdstuk R) relatief veel voor.


Figuur: Aantal contacten met de huisartsenpost naar ICPC-hoofdstuk

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording gepresenteerde cijfers over zorg op huisartsenposten
De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De cijfers over 2015-2019 zijn gebaseerd op 29 huisartsendienstenstructuren met een gezamenlijk verzorgingsgebied van bijna 12 miljoen inwoners. Meer informatie vindt u in het Zorg op de huisartsenpost - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsenposten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Ramerman, L., Verheij, R. Cijfers huisartsenposten - Gezondheidsproblemen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-10-2021; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen-0