Informatie deelnemers peilstations

Deelnemers aan de peilstations kunnen hier inloggen.

Download de bijbehorende handleiding Digitale Vragenlijsten Peilstations .

Registratie peilstationrubrieken (CMR)

Algemeen
Alvorens nader op de verschillende rubrieken in te gaan, nog enkele algemene gegevens. Bij de rapportage wordt in principe uitgegaan van een weekrapportage. Ten aanzien van het weekend wordt verzocht ook tijdens het weekeinde waargenomen patiënten uit de praktijk te rapporteren, (de patiënten, die tijdens een "vrij weekeinde" door de waarnemer zijn gezien) en met ICPC te coderen. Ziet u tijdens het weekeinde zelf patiënten uit uw praktijk dan dient u die ook te melden. Een uitzondering hierop is de rubriek Influenza(-achtig ziektebeeld).


De Peilstationsmodule
Voor de registratie van peilstationrubrieken is in een aantal HISsen een Peilstationsmodule ontwikkeld. Na het registreren van specifieke ICPC-codes zorgt deze module voor 'pop-ups' in uw beeldscherm om:

  • Direct enkele eenvoudige vragen te stellen en/of;
  • U te herinneren aan een vervolgactie (bv. vragenlijst invullen, monster afnemen)

Om de Morbiditeitsmodule en Peilstationsmodule te kunnen gebruiken, moet u deze eerst (laten) installeren op uw praktijkcomputer.

Voor deze gegevensverzameling is het noodzakelijk om:

  • Elke diagnose op de E-regel van een ICPC-code te voorzien;
  • Bij elke diagnose aan te geven of het een nieuwe of bestaande ziekte-episode betreft.

De Morbiditeitsmodule is ontwikkeld om u hieraan herinneren.

Webversie Peilstationsmodule

ICPC: Hoofd- en subcodes
De peilstationsmodule wordt niet alleen getriggerd op hoofdcodes, maar ook op subcodes. Voorbeeld: T06 is Anorexia nervosa/boulimie, de subcodes zijn T06.01 (Anorexia) en T06.2 (Boulimie). Wanneer op de E-regel T06.2 in wordt gevoerd, reageert de trigger dus ook.

Aangezien de pop-up schermen die door gebruik van de Peilstationsmodule op uw beeldscherm verschijnen slechts een beperkte hoeveelheid informatie kunnen laten zien, is het belangrijk dat u bekend bent met de inhoud van deze toelichting.

In de toelichting op deze site wordt op de verschillende rubrieken uit de Peilstationsmodule ingegaan. Telkens wordt eerst aangeven door welke ICPC codes de Peilstationsmodule getriggerd wordt en, indien van toepassing, of de aanvullende Peilstations handeling (bv invullen vragenlijst) 1 x per ziektegeval OF bij elk contact met de patiënt betreffende het ziektegeval uitgevoerd moet worden. Vervolgens wordt aanvullende informatie gegeven, zowel inhoudelijk als voor wat betreft specifieke registratieafspraken.

Voor praktijken die in hun HIS nog geen gebruik kunnen maken van de Peilstationsmodule zoals hierboven beschreven is een internet-formulier beschikbaar om de Peilstations-gevallen toch te kunnen registreren.

Enkele mededelingen

  1. Telefonisch gestelde diagnoses of telefonisch gegeven adviezen dienen in principe niet te worden geregistreerd. Hierop wordt een uitzondering gemaakt ten aanzien van influenza (-achtig ziektebeeld), ook als dat alleen door de assistente afgehandeld is.
  2. Voor uw op- en aanmerkingen met betrekking tot de registratie. De te melden ziektebeelden of andere aspecten die ons project betreffen, houd ik mij gaarne aanbevolen. Deze suggesties- en opmerkingen zullen, voor zover wenselijk wordt geacht, in de begeleidingscommissie ter sprake worden gebracht. Zij kunnen bijdragen in de verdere ontwikkeling van dit rapporteringsysteem. Ook ideeën voor nieuwe rubrieken zijn van harte welkom.