Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID)

Duur: jan 2021 - 2025
Het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) – waar het Nivel deel van uitmaakt - voert een Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 uit. Het vijfjarige onderzoeksproject project richt zich op de fysieke en psychische gezondheidseffecten van de coronacrisis op de bevolking, met een sociale focus op potentieel kwetsbare groepen.

De COVID-19-pandemie raakt samenlevingen wereldwijd en bedreigt de gezondheid op korte en lange termijn. De aard van deze crisis – de langdurigheid, de complexiteit en de impact op alle onderdelen van het leven van alle burgers – maakt dit een zeer uitzonderlijke crisis.

NPCG monitorIntegrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID)

Het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) - dat bestaat uit de lokale GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum - voert de integrale, brede gezondheidsmonitor COVID-19 uit, kortweg GOR-COVID genoemd. Het project heeft een looptijd van vijf jaar en richt zich op de fysieke en psychische gezondheidseffecten van de coronacrisis bij de burger. Specifieke aandacht gaat uit naar de bevolkingsgroepen jongeren, de algemene populatie en groep mensen binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Een bijzondere focus gaat uit naar potentieel kwetsbare groepen.

Doel Doel

Het gaat in de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 uiteindelijk om het in kaart brengen van directe gezondheidseffecten van het coronavirus (COVID-19) en om effecten van de maatregelen gericht op de beheersing van het virus. Dit hebben we vertaald in drie concrete doelen:

Drie doelen van de brede Gezondheidsmonitor COVID-19

 1. Allereerst willen we een solide informatiebasis creëren met betrekking tot fysieke en mentale gezondheidseffecten van de coronacrisis op de burger. Hiermee kan het netwerk GOR bijdragen aan de beeldvorming en oordeelsvorming met betrekking tot de gezondheidsimpact van de coronapandemie.
 2. Het uiteindelijke doel is om met deze solide informatiebasis lokale, regionale en nationale overheden, waaronder het ministerie van VWS, te adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming.
 3. Daarnaast kan de informatie worden gebruikt bij het (door)ontwikkelen en inzetten van interventies om zo de negatieve impact van de coronacrisis op de publieke gezondheid te beperken.

Producten en dienstenMethode

De monitor omvat een jaarlijkse inventarisatie van de aanwezige kennis over de gevolgen van de coronacrisis. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van beschikbare resultaten uit (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek en van de op te zetten specifieke gezondheidsmonitors COVID-19, gericht op jeugd, (jong)volwassenen, ouderen en mensen de binnen de OGGZ vallen.

De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 bestaat uit een combinatie van lang-cyclische en kort-cyclische monitoring.

Lang-cyclische monitoring

Lang-cyclische monitoring levert op gemeenteniveau informatie op ten behoeve van lokaal beleid én nationaal beleid. Eén keer per jaar worden resultaten beschikbaar gemaakt voor beeld- en oordeelsvorming. We monitoren hiervoor de data afkomstig van de volgende bronnen:

 • data verzameld met vragenlijstonderzoek, dat door de GGD’en onder verschillende groepen wordt uitgezet: jeugd, algemene populatie en de mensen onder de OGGZ
 • data uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, verkregen uit de registraties van aangesloten huisartsen in hun elektronische patiëntendossiers. Dit betreffen gegevens omtrent zorggebruik, acute klachten en aandoeningen van hun patiënten
 • indien nodig: additionele registraties op die uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Kort-cyclische monitoring

De kort-cyclische monitoring levert meerdere keren per jaar informatie over gezondheid op. De hogere frequentie waarin we binnen deze monitor resultaten bieden, helpt om tussentijds inzicht te geven in de situatie van dat moment. Hiervoor voeren we meerdere keren per jaar (kort-cyclisch) panelonderzoek uit onder jeugd en volwassenen. Daarnaast maken we gebruik van de surveillancegegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, met wekelijkse cijfers over het vóórkomen van aandoeningen.

TeamBetrokken Nivel-onderzoekers

Bij dit onderzoek zin de volgende Nivel-onderzoekers betrokken:

 • Michel Dückers, programmaleider Rampen en Milieudreigingen
 • Mark Bosmans, senior onderzoeker Rampen en Milieudreigingen
 • Christos Baliatsas, postdoc onderzoeker Rampen en Milieudreigingen
 • Rob van Gameren, onderzoeker Rampen en Milieudreigingen
 • Mariëtte Hooiveld, senior onderzoeker Huisartsgeneeskundige Zorg, projectleider Surveillance - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

ResultatenResultaten

De resultaten van het onderzoek publiceren we online en vindt u rechts op deze pagina. Met de inzichten die we opdoen in dit onderzoeksproject beogen we beleidsorganen in de zorg te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid om het coronavirus adequaat te beteugelen. Zodoende leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de publieke gezondheid en de gezondheidszorg.

Onderdeel COVID-19-programma van ZonMw

De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is een samenwerkingsproject van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR), dat bestaat uit de lokale GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het Nivel en ARG Nationaal Psychotrauma Centrum. Het project maakt deel uit van het COVID-19-programma van ZonMw.

Met het COVID-19-programma draagt ZonMw met onderzoek bij aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de maatregelen. Met onze partners creëren we inzicht in de (mondiale) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze en vergelijkbare, ingrijpende gezondheidscrises en de maatregelen daartegen.

Dückers, M., Bosmans, M. Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 23-09-2021; geraadpleegd op 05-12-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/integrale-gezondheidsmonitor-covid-19-gor-covid
Thema